Úřad průmyslového vlastnictví

Práva k jinému duševnímu vlastnictví


Do oblasti práv k duševnímu vlastnictví vedle práv průmyslových patří právo autorské, práva s ním související a právo pořizovatele databáze. Komplexní úprava včetně prostředků ochrany práva autorského a práv souvisejících s právem autorským a úpravy kolektivní správy práv je obsažena v zákoně č. 121/2000 Sb., o právu autorském a právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).

Autorské právo je v gesci Ministerstva kultury ČR - Oddělení autorského práva


Právo autorské

  • práva autora k jeho dílu

Práva související s právem autorským

  • práva výkonného umělce k uměleckému výkonu
  • právo výrobce zvukového záznamu k jeho záznamu
  • právo výrobce zvukově obrazového záznamu k jeho prvotnímu záznamu
  • právo rozhlasového a televizního vysílatele k jeho původnímu vysílání
  • právo zveřejnitele k dosud nezveřejněnému dílu, k němuž uplynula doba trvání majetkových práv
  • právo nakladatele na odměnu v souvislosti se zhotovením rozmnoženiny jím vydaného díla pro osobní potřebu

Právo pořizovatele k jím pořízené databázi

Datum poslední aktualizace – 11.07.2016 11:03