Úřad průmyslového vlastnictví

Otázky a odpovědi ohledně Jednotného patentového soudu


Upozornění

Níže poskytnuté odpovědi vycházejí především z Dohody o jednotném patentovém soudu (dále Dohoda o UPC) a Statutu Jednotného patentového soudu podepsaných dne 19. 2. 2013. Procesní otázky byly zpracovány na základě poslední verze návrhu Jednacího řádu UPC. V této fázi jsou odpovědi zamýšleny pouze jako pomůcka pro porozumění novému systému, bez dopadu na pozdější rozhodnutí nebo výklad Přípravného výboru, Správního výboru nebo UPC.

A. UPC a jeho soudci
1. Co je UPC?

Jednotný patentový soud (UPC) bude společným soudem smluvních členských států a tudíž bude součástí jejich soudního systému. Bude mít výlučnou pravomoc ve vztahu k evropským patentům s jednotným účinkem. Během přechodného období však bude výlučná pravomoc podléhat výjimkám (viz část D, otázky 13 – 24). Rozhodnutí UPC budou mít účinek na území těch smluvních členských států, které ratifikovali Dohodu o UPC v daném čase. Ve vztahu k národním patentům nebude mít UPC žádnou pravomoc.
Dohoda o UPC je otevřena přístupu kteréhokoli členského státu Evropské unie. Dohoda není otevřena pro státy mimo Evropskou unii. V současné době podepsali dohodu všechny členské státy Evropské unie s výjimkou Španělska a Polska.

2. Kde bude UPC umístěn?
UPC se bude skládat ze soudu prvního stupně, odvolacího soudu a soudní kanceláře. Soud prvního stupně bude mít ústřední komoru, místní a regionální komory. Ústřední komora bude sídlit v Paříži se sekcemi v Londýně a Mnichově.
Každý smluvní členský stát může zřídit místní komoru nebo společně s jedním nebo více ostatními smluvními členskými státy regionální komoru soudu prvního stupně. Smluvní členské státy určí sídlo těchto místních nebo regionálních komor. Odvolací soud bude mít sídlo v Lucemburku. Soudní kancelář bude zřízena v sídle odvolacího soudu.
Zřídí se také patentové mediační a rozhodčí středisko se sídlem v Lublani a v Lisabonu a zařízení odborného vzdělávání soudců v Budapešti.

3. Kdo budou soudci UPC?
Budou to soudci jak s právní, tak i technickou kvalifikací. Soudci musí mít národnost smluvních členských států, musí u nich být zaručena nejvyšší úroveň odborné způsobilosti, musí mít prokázané zkušenosti v oblasti patentových sporů a dobrou znalost minimálně jednoho úředního jazyka Evropského patentového úřadu (EPÚ).
Soudci s právní kvalifikací musí mít kvalifikaci nezbytnou pro výkon soudních funkcí ve smluvním členském státě a soudci s technickou kvalifikací musí mít vysokoškolské vzdělání a prokázané znalosti v určité technické oblasti, jakož i prokázané znalosti občanského práva hmotného a procesního, které se týká patentových sporů.
Každý senát UPC musí mít mezinárodní složení.

4. Jak budou soudci UPC jmenováni?
Kandidáti se mohou hlásit přímo UPC. Poradní výbor UPC sestaví seznam nejvhodnějších kandidátů na jmenování soudcem soudu. Na základě tohoto seznamu Správní výbor UPC po vzájemné dohodě jmenuje soudce.
Poradní výbor se bude skládat z patentových soudců a právníků zabývajících se patentovým právem a patentovými spory, kteří disponují nejvyšší uznávanou úrovní odbornosti. Správní výbor bude složen z jednoho zástupce každého smluvního členského státu.

B. Zahájení činnosti a přípravné práce
5. Kdy začne UPC existovat?

UPC začne existovat a zahájí činnost okamžitě po vstupu Dohody o UPC v platnost.
Dohoda má vstoupit v platnost první den čtvrtého měsíce po splnění následujících dvou požadavků (podle toho, co nastane později):
   a. Uložení třinácté ratifikační listiny, včetně Německa, Velké Británie a Francie (tři smluvní členské země, v nichž bylo v platnosti nejvíce evropských patentů v roce 2012).
   b. Datum vstupu v platnost změn nařízení (EU) č. 1215/2012 (Nařízení Brusel I), pokud jde o jeho vztah k Dohodě – splněno - vstoupilo v platnost 30. 5. 2014 a je použitelné od 1. 1. 2015.

6. Kdy bude přijata nezbytná změna nařízení (EU) č. 1215/2012 (Nařízení Brusel I)?
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 542/2014 ze dne 15. května 2014, kterým se mění nařízení (EU) č. 1215/2012, pokud jde o pravidla použitelná pro Jednotný patentový soud a Soudní dvůr Beneluxu vstoupilo v platnost 30. 5. 2014 a je použitelné od 1. 1. 2015.

7. Jaké přípravné práce je třeba ještě provést, předtím než zahájí UPC svojí činnost?
Bude třeba provést značné množství práce (viz dokument Rady č. 7265/13 z 8. 3. 2013). Například je třeba vytvořit prováděcí pravidla, jakož i infrastrukturu a rozpočet Soudu. Poté samozřejmě budou jmenováni soudci a někteří z nich projdou nezbytným vzděláním.
Přípravný výbor rozdělil úkoly do pěti oblastí: právní, finanční, lidské zdroje, IT a infrastruktura. Každá oblast byla přidělena pracovní skupině, která odpovídá za vytvoření příslušných návrhů. Podrobnosti a cílová data jsou stanovena v harmonogramu Přípravného výboru, který je zveřejněn na oficiálních webových stránkách výboru1) .

8. Kdy bude dostupný Jednací řád UPC?
Skupina odborníků skládající se ze soudců a právníků vytvořila podrobný návrh Jednacího řádu, který byl polovině roku 2013 předložen k široké konzultaci zainteresovaným stranám.
Výsledek konzultace byl vyhodnocen skupinou odborníků a poté Přípravným výborem. Evropská komise bude požádána o vyjádření ke kompatibilitě s právem Unie. Potom bude Jednací řád formálně přijat Správním výborem UPC.
Správní výbor se bude skládat z jednoho zástupce každého smluvního členského státu a bude přijímat svá rozhodnutí tříčtvrtinovou většinou hlasů.

C. Pravomoc UPC
9. K projednávání jakých typů žalob bude mít UPC pravomoc?

UPC bude obecně mít výlučnou pravomoc ve vztahu k občanskoprávním sporům týkajícím se evropských patentů, evropských patentů s jednotným účinkem, dodatkových ochranných osvědčení vydaných pro výrobek chráněný takovým patentem a evropských patentových přihlášek. Výlučná pravomoc nicméně během přechodného období podléhá výjimkám (viz část D, otázky 13 – 17.) Oblast výlučné pravomoci UPC je určena v čl. 32 Dohody o UPC. Mimo jiné zahrnuje žaloby týkající se skutečného nebo hrozícího porušování patentů, dodatkových ochranných osvědčení a související právní prostředky na jejich ochranu, žaloby na prohlášení o neporušování, žaloby na předběžná a ochranná opatření a soudní zákazy, žaloby na zrušení a protižaloby týkající se zrušení.
UPC také bude mít výlučnou pravomoc ve vztahu k žalobám týkajícím se rozhodnutí Evropského patentového úřadu přijatých při plnění úkolů stanovených v nařízení (EU) č. 1257/2012 o jednotné patentové ochraně.
Národní soudy si zachovají pravomoc pro žaloby, které nespadají do výlučné pravomoci UPC.

10. Jaká bude příslušnost komor soudu prvního stupně UPC?
Čl. 33 Dohody o UPC obsahuje podrobnou úpravu příslušnosti komor soudu prvního stupně UPC. Hlavní rámec je následující:

 • Žaloby týkající se skutečného nebo hrozícího porušování, na předběžná a ochranná opatření a soudní zákazy, týkající se škod nebo náhrad souvisejících s prozatímní ochranou a žaloby týkající se předchozího využívání vynálezu se podávají:
  • u místní nebo regionální komory, kde k porušení došlo nebo kde má žalovaný bydliště nebo místo podnikání;
  • pokud žalovaný nemá bydliště nebo místo podnikání na území smluvních členských států: u místní nebo regionální komory, kde k porušení došlo nebo u ústřední komory.
  • pokud dotyčný smluvní členský stát nemá místní nebo regionální komoru: u ústřední komory.
 • Žaloby na zrušení nebo na prohlášení o neporušení se podávají u ústřední komory; pokud žaloba na porušení mezi stejnými stranami týkající se stejného patentu byla podána u místní nebo regionální komory, potom tyto žaloby mohou být podány pouze u stejné místní nebo regionální komory.
 • Pokud je podána protižaloba ve věci zrušení patentu v případě žaloby týkající se porušování, místní nebo regionální komora může:
  • pokračovat s oběma žalobami;
  • postoupit protižalobu týkající se zrušení patentu k ústřední komoře a buď pozastavit řízení týkající se žaloby na porušení, nebo v něm pokračovat (rozvětvení, viz otázka 32); nebo
  • po dohodě stran postoupit věc k rozhodnutí ústřední komoře.
 • Strany se mohou dohodnout, že podají žaloby u komory podle jejich volby včetně ústřední komory.
 • Žaloby týkající se rozhodnutí EPÚ přijatých při plnění úkolů vedených v čl. 9 nařízení č. 1257/2012 o jednotné patentové ochraně se vždy podávají u ústřední komory.

11. Jaká bude role Soudního dvoru Evropské unie?
UPC bude společným soudem smluvních členských států. Musí dodržovat a uplatňovat právo Evropské unie a ve spolupráci se Soudním dvorem Evropské unie zajišťovat jeho řádné uplatnění a jednotný výklad. UPC má tudíž stejnou povinnost jako každý vnitrostátní soud pokládat předběžné otázky v souladu s čl. 267 Smlouvy o fungování EU.

12. Bude po zahájení činnosti UPC ještě možné podávat odpor u EPÚ?
Odpor u EPÚ bude nadále možný. Strany budou informovat UPC o jakémkoli probíhajícím řízení o zrušení nebo omezení patentu nebo řízení o odporu před EPÚ. UPC může své řízení přerušit, pokud lze očekávat brzké rozhodnutí EPÚ (čl. 33 odst. 10 Dohody o UPC). Soud může na základě vlastního podnětu (nebo na žádost strany) požádat, aby řízení o odporu u EPÚ bylo urychleno v souladu s řízeními EPÚ (pravidlo 298 návrhu Jednacího řádu UPC).

D. Vynětí z pravomoci a výběr soudu během přechodného období
13. Bude účinek vynětí podle článku 83 odst. 3 UPCA trvat pouze po dobu přechodného období?

Je vynětí z jurisdikce UPC pro klasický evropský patent účinné pouze během přechodného období podle čl. 83 odst. 1 UPCA, nebo jakmile bylo oznámeno během přechodného období, je účinné po celou dobu platnosti patentu?
Cílem zákonodárce při stanovení možnosti vynětí bylo dát držiteli patentu možnost odstranit jeho evropský patent z jurisdikce UPC na celou dobu platnosti tohoto patentu. Jasně to vyplývá ze skutečnosti, že vynětí může být oznamováno až do úplně posledního dne přechodného období. To by nedávalo smysl a nebylo by to umožněno, pokud by účinek vynětí skončil posledním dnem přechodného období.

14. Bude mít vynětí podle článku 83 odst. 3 UPCA vliv jen na výlučnost pravomoci?
Čl. 83 odst. 3 UPCA stanoví, že "majitel... má možnost vynětí z výlučné pravomoci Soudu." V tomto ohledu byla vznesena otázka, zda ustanovení musí být vykládáno tak, že vynětí se vztahuje pouze na výlučnou pravomoc UPC, a zda má ve skutečnosti vynětí za následek sdílenou pravomoc UPC a národních soudů.
Byl-li účinek vynětí omezen na odstranění výlučnosti pravomoci UPC, čl. 83 odst. 3 UPCA by, alespoň během přechodného období, měl přesně stejný účinek jako čl. 83 odst. 1 UPCA, tedy způsoboval by sdílenou jurisdikci UPC a vnitrostátních soudů a volbu fóra pro strany. Proto by v článku 83 nebylo třeba dvou různých ustanovení v odstavcích 1 a 3. Záměrem zákonodárce poskytnout vynětím držitelům patentů alternativu, která jim umožňuje odstranit jejich patenty výhradně z jakékoli jurisdikce UPC.

15. Jaká jsou opatření pro přechodné období (systém vynětí z pravomoci a výběr soudu)?
Během přechodného období budou ve vztahu k evropským patentům bez jednotného účinku přicházet v úvahu následující možnosti výběru:

 • Bude stále možné podávat žaloby na porušení nebo na zrušení u vnitrostátního soudu (čl. 83 odst. 1 Dohody o UPC).
 • Majitel (nebo přihlašovatel) evropského patentu uděleného nebo přihlášeného před uplynutím přechodného období bude mít možnost rozhodnout se vyjmout patent/přihlášku z výlučné pravomoci UPC, nebyla-li u něj dosud podána žaloba. Za tímto účelem oznámí své rozhodnutí o vynětí soudní kanceláři. Vynětí nabývá účinku dnem zanesení do rejstříku (čl. 83 odst. 3 Dohody o UPC).

Evropský patent s jednotným účinkem nebude možné vyjmout.
Přechodné období je sedmileté, ale může být na základě široké konzultace s uživateli patentového systému a stanoviska soudu prodlouženo správním výborem o dalších sedm let.

16. Systém vynětí z pravomoci
a. Bude možné vyjmout evropský patent pro jeden nebo více států, kde byl validován nebo musí být všechny patenty odvozené od jednoho evropského patentu vyňaty současně?
V souladu s čl. 83 odst. 3 Dohody o UPC se možnost vynětí týká evropského patentu uděleného nebo přihlášeného před koncem přechodného období. To znamená, že jestliže bylo vynětí oznámeno a zaneseno, nabývá účinku pro celý svazek evropského patentu pro všechny smluvní členské státy, ve kterých byl tento patent validován. Není třeba oznamovat vynětí pro příslušné smluvní členské státy zvlášť.

b. Pokud má evropská patentová přihláška nebo evropský patent více přihlašovatelů nebo majitelů, musí všichni souhlasit s podáním žádosti o vynětí?
Jednotnost přihlášky a patentu v případě více přihlašovatelů nebo majitelů je základním principem patentového práva, což se odráží zejména v čl. 118 Evropské patentové úmluvy. To znamená, že přihlašovatelé nebo majitelé každé jednotlivé přihlášky evropského patentu nebo každého jednotlivého evropského patentu musí, aby provedli vynětí, jednat společně.

c. Vylučuje vynětí veškerou pravomoc UPC?
Jakmile bylo vynětí oznámeno a zaneseno, UPC již nemá žádnou pravomoc vůči evropskému patentu nebo přihlášce týkající se evropského patentu. Patent nebo přihláška budou podléhat pouze pravomoci příslušného vnitrostátního soudu.

d. Je-li vynětí zaneseno pro evropskou patentovou přihlášku, uplatní se také na následně udělený evropský patent?
Pokud bylo vynětí oznámeno a zaneseno ve vztahu k přihlášce evropského patentu, bude se vynětí vztahovat i na následně udělený evropský patent.

e. Zůstane vynětí v platnosti po celou dobu trvání evropského patentu?
Již oznámené a zanesené vynětí obvykle zůstává v platnosti po celou dobu trvání evropského patentu, pokud majitel nevezme své rozhodnutí zpět v souladu s čl. 83 odst. 4 Dohody o UPC.

17. Jak vyjmout můj patent?
Pokud jste se přihlásili do systému řízení případů prostřednictvím individuálního uživatelského jména a hesla, je vám umožněn přístup k menu "žádosti".
Zde zadáte číslo svého patentu (začíná EP). Systém prověří v databázi EPO, na který patent číslo odkazuje, a zobrazí jeho název.
Pokud je to správně, budete pokračovat k potvrzení, že máte právo vyjmout tento patent z pravomoci UPC. Pokud se nejedná o správný patent, zkontrolujte číslo patentu, které jste zadali.
Před tím, než UPC začíná přijímat vynětí, bude třeba zavést postup pro případy, kdy po dokončení postupu vynětí uživatel zjistí, že číslo patentu bylo zadáno nesprávně. Probíhá úzká spolupráce s členy expertní skupiny a přípravným výborem pro jednací řád na tom, jak tento problém promítnout do jednacího řádu.

18. Co když někdo jiný požádal o vynětí mého patentu?
Nejprve prověřte, zda o vynětí nepožádal spoludržitel nebo zástupce.
Pokud byl patent vyňat někým bez oprávnění, bude tato situace zajištěna postupem, který bude zaveden před tím, než UPC začne přijímat žádosti o vynětí. Tento postup umožní provést opravu.
Probíhá úzká spolupráce s členy expertní skupiny a přípravným výborem pro jednací řád na tom, jak tento problém promítnout do jednacího řádu.

19. Proč systém neomezí přístup k funkci vynětí pouze pro registrovaného majitele patentu?
Jednací řád umožňuje vyjmout patent majiteli patentu nebo oprávněnému zástupci. Bez aktuálního definitivního seznamu stávajících majitelů patentů je omezení přístupu obtížné. Je rovněž nezbytné umožnit podání žádosti o vynětí oprávněnému zástupci.

20. Bude se zveřejňovat seznam vyňatých patentů?
Všechny patenty, které byly vyňaty, budou zveřejněny na internetových stránkách Soudu, aby mohly bít vyhledány uživateli nebo strojově. Data budou také k dispozici v otevřeném formátu a prostřednictvím API, aby byl umožněn strojový přístup k datům. Některé společnosti se zabývají vytvořením služby upozornění, kterou si můžete objednat, a EPO bude mít k těmto datům přístup a bude moct upozornit zástupce, žadatele a majitele, které má uložené ve své databázi.

21. EPO nabízí systém čipových karet, mohl by jej UPC systém nabízet také?
UPC bude mít pokrytí až v 25 členských státech EU a v současnosti neexistuje žádný jednotný systém ověřování totožnosti, který by platil ve všech členských státech. Je důležité poskytnout uživatelům ve všech zúčastněných státech systém, který pracuje nezávisle na domácích požadavky.
Systém vedení případů UPC je zcela nový systém, který je šitý na míru požadavkům UPC, včetně jeho jednacího řádu.
UPC by nebyl schopen využít stávající systémy čipových karet, jaký například používá EPO, místo toho by potřeboval zavést svůj vlastní systém.
Vzhledem k tomu bylo zvoleno dvoustupňový ověřovací postup prostřednictvím SMS a emailu. Tyto dvě metody budou přístupné pro všechny uživatele bez ohledu na zemi původu.

22. Jak soud ověří, že jsem, kdo tvrdím, že jsem?
UPC bude používat vyvážený přístup k zajištění totožnosti, který umožní uživatelům z celé Evropy a z celého světa přístup k systému, který spravuje případy a také zpracovává vynětí jejich patentů.
Přijatá úroveň zajištění totožnosti ověří, že osoba, která se přihlásila na účet, je jeho majitelem. Je tomu tak proto, že má odpovídající heslo a přístup k e-mailové/SMS zprávě s jedinečným odkazem. To odpovídá národním a mezinárodním požadavkům na zajištění totožnosti úrovně 2, která se považuje za přiměřenou pro občanskoprávní řízení.

23. V mé zemi se očekává, že předložím doklad o totožnosti, proč tomu tak není v případě UPC?
UPC je jako soud jedinečný a v jeho řádu je stanoveno, že bude fungovat, co nejvíce to bude možné elektronicky. S ohledem na to je nezbytné minimalizovat použití dopisů, ale také osobních kontaktů mimo jednání.

24. Proč existuje rejstřík patentových zástupců, ale nikoliv advokátů či advokátních kanceláří?
Dohoda o UPC stanoví v článku 48, že patentoví zástupci musí mít pro zastupování před Soudem určitou kvalifikaci, a že seznam osob s odpovídající kvalifikací by měl vést vedoucí soudní kanceláře. Článek 48 nepožaduje, aby byl veden seznam advokátů.

E. Prameny práva a hmotné patentové právo
25. Jaké prameny práva budou tvořit základ rozhodnutí UPC?

UPC bude zakládat svá rozhodnutí na právu Unie, Dohodě o UPC, Úmluvě o udělování evropských patentů (EPÚ), dalších mezinárodních dohodách, jež se vztahují na patenty a jsou závazné pro všechny smluvní členské státy, a vnitrostátním právu (čl. 24 Dohody o UPC).

26. Jak bude UPC určovat předchozí národní práva a předchozí vlastnická práva?
Předchozí vlastnická práva se budou v souladu s čl. 28 Dohody o UPC řídit vnitrostátním právem. Každý, kdo by měl ve smluvním členském státě předchozí vlastnické právo ve vztahu k příslušnému národnímu patentu, bude v tomto smluvním členském státě požívat stejné právo ve vztahu k evropskému patentu nebo evropskému patentu s jednotným účinkem na stejný vynález.

F. Jazyky
27. Jaký jazyk se bude používat při řízení před UPC?

Hlavním pravidlem bude, že jazykem řízení u soudu prvního stupně bude úřední jazyk nebo jeden z úředních jazyků smluvního členského státu, na jehož území je místní komora nebo úřední jazyk či jazyky určené smluvními členskými státy, které sdílejí regionální komoru. Jazykem řízení u ústřední komory bude jazyk, ve kterém byl patent udělen (jazyk patentu). Jazykem řízení u odvolacího soudu bude jazyk řízení u soudu prvního stupně (články 49 a 50 Dohody o UPC).
Nicméně z tohoto pravidla jsou zde výjimky:

 • Smluvní členské státy mohou jako jazyk řízení jejich místní nebo regionální komory určit jeden nebo více úředních jazyků Evropského patentového úřadu kromě nebo místo jejich úředního jazyka.
 • Strany se mohou dohodnout na použití jazyku patentu (lze použít i u odvolacího soudu).
 • Se souhlasem stran může příslušný senát soudu prvního stupně rozhodnout o použití jazyku patentu.
 • Na návrh jedené ze stran a po vyslechnutí ostatních stran a příslušného senátu může předseda soudu prvního stupně rozhodnout o použití jazyku patentu.

28. Co se bude překládat a kdo bude hradit náklady za překlad?
Každý dokument bude obvykle třeba přeložit do jazyku řízení. Strana, která dokument předkládá, ponese náklady za překlad. Tento náklad nicméně bude moci být uhrazen stranou, která spor prohraje (pravidlo 7 návrhu Jednacího řádu UPC). Každý senát soudu prvního stupně a odvolací soud se mohou v rozsahu, který uznají za vhodný, vzdát požadavků na překlad (čl. 51 odst. 1 Dohody o UPC).
Za určitých okolností, kdy je k ústřední komoře soudu prvního stupně podána žaloba na porušení, má žalovaný, který má bydliště nebo místo podnikání v některém smluvním členském státě, právo obdržet překlady příslušných dokumentů do jazyka členského státu jeho bydliště nebo místa podnikání. Náklady budou hrazeny žalobcem (čl. 51 odst. 3 Dohody o UPC).
Pokud předseda soudu prvního stupně (na návrh jedné ze stran a po vyslechnutí ostatních stran a příslušného senátu) rozhodne o použití jazyka, ve kterém byl patent udělen, jako jazyka jednání, posoudí také potřebu konkrétních opatření v oblasti překladu a tlumočení (čl. 49 odst. 5 Dohody o UPC).

29. Budou se pro soudce odvolacího soudu pořizovat překlady?
Ano, pokud jazyk řízení u odvolacího soudu není jazykem řízení u soudu prvního stupně. V takovém případě může soudce zpravodaj nařídit odvolateli, aby předložil překlady písemných podání a ostatních dokumentů předložených stranami, jakož i rozhodnutí nebo nařízení soudu prvního stupně do jazyka řízení u odvolacího soudu. Náklady budou hrazeny odvolatelem (pravidlo 232 návrhu Jednacího řádu UPC).

G. Strany řízení a zastoupení
30. Mohou držitelé licence podávat žalobu u UPC?

Ano, držitel výlučné licence je oprávněn podávat žaloby u UPC za stejných podmínek jako majitel patentu, nestanoví-li licenční dohoda jinak. Majitel patentu musí být předem informován (čl. 47 odst. 2 Dohody o UPC).
Držitel nevýlučné licence není oprávněn podávat žaloby u UPC, pokud není majitel patentu předem informován a pokud to není výslovně povoleno licenční dohodou (čl. 47 odst. 3 Dohody o UPC).
V případě žaloby podané držitelem licence je majitel patentu oprávněn připojit se k žalobě (čl. 47 odst. 4 Dohody o UPC).

31. Kdo může zastupovat strany před UPC?
Podle čl. 48 Dohody o UPC bude zastoupení před UPC povinné a strany musí být zastoupeny buď

 • právníkem oprávněným zastupovat před soudem smluvního členského státu nebo
 • evropským patentovým zástupcem, který má příslušnou kvalifikaci jako například evropské osvědčení pro patentové spory.

H. Prozatímní opatření (předběžná a zajišťovací opatření)
32. Jaká prozatímní opatření bude UPC schopen vydávat?

UPC bude mít pravomoc

 • dát příkaz k předběžným opatřením za účelem zajištění důkazů a k prohlídce objektů neboli „saise-contrefaçon“ (čl. 60 odst. 1 a odst. 3 Dohody o UPC);
 • dát příkaz straně k předložení důkazů (čl. 59 Dohody o UPC);
 • dát příkaz straně k nepřevádění jakýchkoli aktiv z území, které spadá do působnosti UPC neboli „zmrazovací příkazy“ (čl. 61 odst. 1 Dohody o UPC);
 • vydat předběžná a zajišťovací opatření jako soudní zákaz vůči domnělému porušiteli nebo každému zprostředkovateli (čl. 62 odst. 1 Dohody o UPC);
 • nařídit zajištění nebo vydání výrobků podezřelých z porušení patentu, jakož i předběžné zajištění movitého a nemovitého majetku domnělého porušitele včetně blokace bankovních účtů a jiných aktiv domnělého porušovatele (čl. 62 odst. 3 Dohody o UPC).

33. Bude UPC brát v potaz „sílu“ žalobcova případu nebo jiné faktory při rozhodování o takových opatřeních? Bude brát v potaz jiné faktory jako je naléhavost případu a účinek takových opatření na žalovaného?
Před vydáním soudního zákazu má UPC možnost zvážit zájmy stran a zejména zohlednit případnou újmu vzniklou kterékoli z nich v důsledku vydání nebo odmítnutí vydání soudního zákazu (čl. 62 odst. 2 Dohody o UPC; také viz pravidlo 211 odst. 3 návrhu Jednacího řádu UPC). Okolnosti, které UPC vezme v potaz při rozhodování jak postupovat s žádostí o předběžné opatření, zahrnují (podle pravidla 209 návrhu Jednacího řádu UPC):

 • výsledek odporového řízení u Evropského patentového úřadu nebo jiného řízení u vnitrostátního soudu,
 • naléhavost případu,
 • zda byla žalovaná strana vyslechnuta (viz otázka 35) a
 • zda byl předložen ochranný dopis (viz otázka 36).

UPC může také od žalobce požadovat, aby předložil rozumné důkazy, s cílem se dostatečně ujistit, že strana je majitelem práv a že jeho práva jsou porušována nebo jejich porušení bezprostředně hrozí (čl. 62 odst. 4 Dohody o UPC).

34. Může UPC vydat prozatímní opatření, která zakáží činnost mimo smluvní členské státy?
UPC je společným soudem smluvních členských států (čl. 1 odst. 2 Dohody o UPC), ve kterých má výlučnou pravomoc. Nicméně v souladu s nařízením Brusel I č.1215/2012 může za určitých okolností uplatňovat mimo území smluvních členských států rozhodnutí a příkazy jako například příkaz zachovat důkazy.

35. Bude UPC vydávat prozatímní opatření bez účasti žalovaného?
Ano, pokud je nezbytné zabránit jakémukoli zdržení, které by mohlo způsobit nenapravitelnou škodu majiteli patentu nebo když existuje prokazatelné nebezpečí zničení důkazů, bude UPC mít pravomoc vydat – bez slyšení žalovaného – předběžná a zajišťovací opatření (soudní zákazy, zajištění nebo vydání) (čl. 62 odst. 5 Dohody o UPC). Obdobně UPC může bez slyšení žalované strany nařídit opatření k zajištění důkazů a k prohlídce objektu a vydat zmrazovací příkazy (čl. 60 odst. 5 a čl. 62 odst. 2 Dohody o UPC, také viz pravidlo 212 návrhu Jednacího řádu UPC).
Tato ustanovení Dohody o UPC odpovídají článkům 7 odst. 1 a 9 odst. 4 směrnice č. 2004/48/ES o vymáhání práv duševního vlastnictví.

36. Ochranný dopis
a. Je možné u UPC předložit ochranný dopis?

Ano, ochranný dopis může být předložen, obvykle v případě, kdy osoba předpokládá, že jí hrozí, že vůči ní jako žalovanému bude podán u UPC návrh na předběžné opatření (pravidlo 207 návrhu Jednacího řádu UPC).

b. Jaký je postup pro předložení ochranného dopisu jak dlouho bude mít takový dopis účinek?
Předpokládá se, že ochranný dopis bude možné předložit kdykoli. Může obsahovat skutečnosti, důkazy a právní tvrzení a uvádět důvody, proč by měl UPC případné podání návrhu na předběžné opatření zamítnout. Dále se předpokládá, že se bude platit poplatek. Ochranný dopis bude mít účinek po dobu 6 měsíců (prodloužitelnou po zaplacení prodlužovacího poplatku). Dopis by neměl být zveřejňován.

I. Bifurkce
37. Bude o porušení patentu a jeho platnosti rozhodovat stejná komora nebo budou jednání o nich oddělená?

Pokud je řízení o porušení patentu zahájeno u ústřední komory UPC a protižaloba ve věci zrušení patentu je podána u ústřední komory, budou porušení a platnost projednávány společně.
Pokud je řízení o porušení patentu zahájeno u místní nebo regionální komory UPC a protižaloba ve věci zrušení patentu je podána u příslušné místní nebo regionální komory, čl. 33 odst. 3 Dohody o UPC předpokládá různé scénáře:

 • Příslušná místní nebo regionální komora se může rozhodnout pokračovat v řízení o porušení patentu i ve věci protižaloby týkající se zrušení patentu společně (v takovém případě musí požádat o přidělení soudce s technickou kvalifikací, který má kvalifikaci a zkušenosti v příslušné technické oblasti);
 • případně se může rozhodnout postoupit protižalobu týkající se zrušení patentu k rozhodnutí ústřední komoře a podle okolností případu buď pozastavit řízení týkající se žaloby na porušení patentu nebo v něm pokračovat (pravidlo 37 odst. 4 návrhu Jednacího řádu UPC poskytuje další vodítka místním a regionálním komorám ohledně kritérií pro posouzení, když rozhodují, zda pozastavit řízení týkající se žaloby na porušení patentu nebo v něm pokračovat); nebo
 • po dohodě stran se příslušná místní nebo regionální komora může také rozhodnout postoupit jak žalobu na porušení patentu, tak i věc protižaloby týkající se zrušení patentu k rozhodnutí společně ústřední komoře.

38. Jak bude UPC rozhodovat, zda bude nebo nebude o porušení a platnosti jednáno společně?
Čl. 33 odst. 3 Dohody o UPC ponechává rozhodnutí o tom, zda pokračovat v řízení ve věci žaloby na porušení patentu i ve věci protižaloby týkající se zrušení patentu společně nebo zda postoupit protižalobu týkající se zrušení patentu k rozhodnutí ústřední komoře na místní nebo regionální komoře. V takovém případě je také ponecháno na rozhodnutí příslušné komory, zda pokračovat v řízení týkajícím se žaloby na porušení patentu nebo ho pozastavit a počkat na rozhodnutí ústřední komory ve věci protižaloby týkající se zrušení patentu. Očekává se, že příslušná komora přijme rozhodnutí s ohledem na všechny související okolnosti případu včetně posouzení spravedlnosti vůči stranám.

J. Řízení před UPC - zahájení řízení (písemná procedura)
39. Co je třeba přiložit k úvodnímu podání předloženému UPC?

V závislosti na typu sporu, který se zahajuje, stanoví Jednací řád UPC, co má příslušné prohlášení nebo žádost obsahovat:

 • prohlášení o nároku bude obsahovat položky uvedené v pravidle 13;
 • prohlášení o zrušení bude obsahovat položky uvedené v pravidle 45;
 • prohlášení o určení, že nedochází k porušení, bude obsahovat položky uvedené v pravidle 60;
 • žádost o přiměřenou odměnu podle čl. 8 odst. 1 nařízení č. 1257/2012 bude obsahovat položky obsažené v pravidle 80;
 • žádost o zrušení nebo změnu rozhodnutí Evropského patentového úřadu bude obsahovat položky uvedené v pravidle 88;
 • žádost o uplatnění předběžných a zajišťovacích opatření a soudních zákazů bude obsahovat položky uvedené v pravidlech 192 a 206.

40. Jak se zahájí řízení před UPC?
V závislosti na typu sporu, který má být zahájen, žalobce předloží:

 • prohlášení o nároku (žaloba na porušení) nebo
 • prohlášení o zrušení (žaloba na zrušení) nebo
 • prohlášení o určení, že nedochází k porušení nebo
 • žádost o přiměřenou odměnu podle čl. 8 odst. 1 nařízení č. 1257/2012 nebo
 • žádost o zrušení nebo změnu rozhodnutí Evropského patentového úřadu.

Obdobně spor na dosažení předběžných a zajišťovacích opatření a soudních zákazů se zahájí, když žalobce předloží žádost podle pravidel 192 a 206 návrhu Jednacího řádu UPC.

41. Kde musí žalobce zahájit řízení?
Žalobce předloží pobočce soudní kanceláře UPC prohlášení nebo žádost, jejichž výčet je uveden v otázce 40. Pobočky budou zřízeny při všech místních nebo regionálních komorách, jakož i při sídle ústřední komory a jejích sekcích (čl. 10 odst. 3 Dohody o UPC). Žalobce může ve všech stupních volit mezi více komorami v souladu s příslušností komor podle čl. 33 Dohody o UPC (viz otázka 10) (viz např. pravidlo 13 odst. 1 návrhu Jednacího řádu UPC).
V současné době se plánuje, že systém pro elektronické podání bude nastaven tak, aby žalobce mohl soudní kanceláři UPC předložit prohlášení nebo žádost uvedené v otázce 40 elektronicky (pravidlo 4 návrhu Jednacího řádu UPC).
Prohlášení o odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně UPC (nebo žádost o odvolání proti příkazu soudu prvního stupně) se bude podávat soudní kanceláři UPC (umístěné v Lucemburku).
Elektronické podání je také plánováno pro odvolací fázi.

K. Řízení před UPC - předběžné opatření
42. Jak UPC rozhodne, které kroky učiní po ukončení písemného řízení?

Cílem předběžného řízení je učinit všechny nezbytné přípravy pro ústní řízení (pravidlo 101 návrhu Jednacího řádu UPC). Za předběžné řízení bude odpovídat soudce zpravodaj a může zejména (pokud je to nezbytné a na základě zmocnění senátu) konat jedno nebo více předběžných jednání se stranami. Soudce zpravodaj také se stranami prozkoumá možnost urovnání sporu, a to i prostřednictvím mediace a/nebo rozhodčího řízení s využitím prostředků patentového mediačního a rozhodčího střediska (čl. 52 odst. 2 Dohody o UPC).
Další ustanovení návrhu Jednacího řádu UPC stanoví, že soudce zpravodaj může nařídit stranám poskytnout další objasnění určitých bodů, odpovědět na určité otázky, předložit důkazy nebo předložit určité dokumenty včetně přehledu příkazů požadovaných každou stranou při předběžném jednání (pravidlo 103 návrhu Jednacího řádu UPC).

43. Bude během předběžného řízení probíhat křížový výslech svědků?
Ne, během předběžného řízení se mohou konat pouze přípravná jednání se svědky a znalci, pokud se koná předběžné jednání (pravidlo 104 bod (f) návrhu Jednacího řádu UPC). Tato přípravná jednaní se budou konat za přítomnosti stran za účelem řádné přípravy ústního jednání.

44. Bude mít UPC prostředky k donucení ostatních stran poskytnout doplňující informace o jejich případu?
Ano, obecně má UPC pravomoc uložit straně, která nesplní příkaz UPC, pokutu (čl. 82 odst. 4 Dohody o UPC; pravidlo 354 odst. 5 návrhu Jednacího řádu UPC). Pokuta by měla být přiměřená významu příkazu, který má být vykonán.
V rámci předběžného řízení může soudce zpravodaj nařídit stranám poskytnout doplňující informace (pravidlo 103 návrhu Jednacího řádu UPC). Během předběžného řízení může soudce zpravodaj vydat příkaz týkající se předložení dalších podání a dokumentů, znalců, experimentů, prohlídek na místě nebo dalších písemných důkazů (pravidlo 104 bod (e) návrhu Jednacího řádu UPC).

L. Řízení před UPC - ústní řízení
45. Bude během ústního řízení probíhat křížový výslech svědků?

Svědci budou během ústního řízení vyslechnuti jen, pokud to bylo nařízeno během předběžného řízení (pravidlo 112 odst. 2 písm. b) návrhu Jednacího řádu UPC). Pokud je to nařízeno, svědci a znalci mohou být vyslechnuti (vždy pod dohledem předsedajícího soudce) buď během samostatného řízení před senátem nebo během ústního řízení (pravidlo 104 písm. h) a pravidlo 112 odst. 3 návrhu Jednacího řádu UPC). Při výslechu svědka nebo znalce během ústního řízení mu mohou předsedající soudce a soudci senátu klást otázky. Strany mohou svědkovi nebo znalci (pod dohledem předsedajícího soudce) také klást otázky (pravidlo 112 odst. 3 a 4 návrhu Jednacího řádu UPC).

46. Bude na konci ústního jednání vydáváno rozhodnutí UPC? Kdy bude toto rozhodnutí vydáno písemně?
Jen ve výjimečných případech může UPC vydat rozhodnutí okamžitě po skončení ústního řízení (pravidlo 118 odst. 8 návrhu Jednacího řádu UPC), v takových případech musí být později poskytnuto písemné odůvodnění.
Obvykle se rozhodnutí UPC o skutkové podstatě bude vydávat co nejdříve po skončení ústního řízení. Stanoveným cílem je, aby rozhodnutí byla vydávána písemně do šesti týdnů od ústního řízení (pravidlo 118 odst. 7 návrhu Jednacího řádu UPC).

M. Odvolání
47. Bude moci odvolací soud UPC jednat o odvoláních pro porušení a neplatnost zároveň?

Ano, odvolací soud UPC může společně projednat odvolání proti samostatným rozhodnutím o skutkové podstatě v řízení o porušení a v řízení o neplatnosti (pravidlo 220 odst. 3 návrhu Jednacího řádu UPC).

48. Jak se bude postupovat, pokud budou řízení o porušení a neplatnosti v různých jazycích?
V případě bifurkace v prvním stupni, jazykem řízení u místní nebo regionální komory nemusí být stejný jazyk jako jazyk řízení u ústřední komory. Jazykem řízení u odvolacího soudu však bude jazyk řízení hlavní žaloby, konkrétně žaloby na porušení projednávané místní nebo regionální komorou. V takovém případě může soudce zpravodaj nařídit odvolateli předložit překlady písemných podání a ostatních dokumentů předložených stranami u soudu prvního stupně a rozhodnutí nebo příkazů soudu prvního stupně do jazyka řízení u odvolacího soudu (pravidlo 232 odst. 1 návrhu Jednacího řádu UPC).

49. Bude odvolací soud projednávat celý případ znovu nebo bude jen přezkoumávat dřívější rozhodnutí?
Odvolání nebude úplnou obnovou řízení prvoinstančního případu, ani se nebude zabývat pouze právními otázkami. Odvolání se může týkat právních i skutkových otázek (čl. 73 odst. 3 Dohody o UPC).

50. Bude možné při odvolání předkládat nové skutečnosti a odůvodnění?
Nová skutečnost nebo nový důkaz mohou být v rámci odvolání předloženy pouze, pokud jejich předložení stranou nemohlo být během řízení před soudem prvního stupně přiměřeně očekáváno (čl. 73 odst. 4 Dohody o UPC). Jednací řád UPC stanoví další podrobnosti týkající se nových skutečností nebo důkazů. V pravidle 222 odst. 2 návrhu Jednacího řádu UPC se stanoví, že návrhy, skutečnosti a důkazy, které nebyly stranou předloženy během řízení v prvním stupni, nemusí odvolací soud brát v úvahu; v rámci tohoto zvažování odvolací soud zejména přihlédne:

 • k tomu, zda je strana, která se domáhá předložení nového podání, schopna dokázat, že nové podání nemohlo být přiměřeně učiněno během řízení u soudu prvního stupně;
 • k tomu, zda je nové podání značně významné pro rozhodnutí o odvolání;
 • ke stanovisku druhé strany týkajícímu se předložení nových podání.

51. Je možné se odvolat proti každému rozhodnutí Soudu prvního stupně?
Podle čl. 73 Dohody o UPC a pravidla 220 odst. 1 návrhu Jednacího řádu UPC může být podle práva podáno odvolání proti rozhodnutím soudu prvního stupně, kterými jsou (1) konečná rozhodnutí, (2) rozhodnutí, která ukončují řízení ve vztahu k jedné ze stran a (3) rozhodnutí nebo příkazy uvedené v následujících článcích Dohody o UPC:

 • čl. 49 odst. 5: rozhodnutí předsedy soudu prvního stupně na návrh jedné ze stran použít jazyk, ve kterém byl patent udělen, jako jazyk řízení,
 • čl. 59: příkaz k předložení důkazů a zaslání bankovních, finančních nebo obchodních dokumentů,
 • čl. 60: příkaz k zajištění důkazů a prohlídce objektu,
 • čl. 61: zmrazovací příkaz,
 • čl. 62: příkaz k vydání předběžných a zajišťovacích opatření včetně soudních zákazů, zajištění a vydání,
 • čl. 67: příkaz ke sdělení informace.

Proti ostatním příkazům UPC je možno se odvolat jen společně s odvoláním proti konečnému rozhodnutí soudu prvního stupně nebo když soud poskytne lhůtu pro odvolání (čl. 73 odst. 2 písm. b) Dohody o UPC).

52. Bude Odvolací soud umožňovat odvolání?
Podle čl. 73 odst. 2 písm. b) bod ii) Dohody o UPC „Soud poskytne lhůtu pro odvolání“. Soud je UPC jako takový, což znamená, že soud prvního stupně stejně jako odvolací soud budou umožňovat odvolání.

N. Poplatky
53. Kdy bude rozhodnuto o soudních poplatcích?

Sazebník poplatků, včetně ustanovení o mikro podnicích a malých podnicích, byl schválen Přípravným výborem 25. února 2016. Tomuto schválení předcházela veřejná konzultace k soudním poplatkům a náhradám výdajů, která se konala v průběhu léta 2015. Stropy pro náhrady výdajů byly také schváleny.

54. Jaké jsou soudní poplatky?
Soudní poplatky se budou skládat z paušálního poplatku ve spojení s poplatkem založeným na hodnotě sporu, která překročí strop 500 000 eur. Poplatek založený na hodnotě se zvyšuje v závislosti na hodnotě případu. Paušální poplatky se vztahují na řízení a žaloby uvedené v seznamu (plný seznam viz poplatkový řád – v angličtině).

55. Jak se stanovují poplatky založené na hodnotě?
Poplatky založené na hodnotě vychází z odhadované hodnoty sporu předložené žalobcem v prohlášení o nároku.
Pokyny stanovující hodnotu sporu jsou obsaženy v Pokynech ke stanovení soudních poplatků a stropů náhrad nákladů na zastoupení úspěšné strany ( – v angličtině).

56. Co když si nemohu soudní poplatky dovolit?
Rámec poplatků byl nastaven tak, aby vyvažoval potřebu soudu být soběstačný a zároveň umožňoval spravedlivý přístup k soudu. Na malé a mikro podniky se vztahuje 40% snížení soudních poplatků. Krom toho v případě, kdy soudí jeden soudce nebo bude případ vzat zpět nebo dojde k jeho urovnání, bude možná náhrada výdajů. Pro nejpotřebnější fyzické osoby také bude dostupná právní pomoc.
UPC má také specializované mediační a rozhodčí středisko, jehož existence dokládá důraz na alternativní řešení sporu.

57. Bude UPC přezkoumávat poplatky?
Jakmile soud zahájí svoji činnost, budou poplatky pravidelně přezkoumávány Správním výborem.

O. Dopad existence UPC
58. Usnadní existence UPC subjektům, které patent nevyužívají v praxi (patentovým trollům) podávání žalob na inovativní společnosti?

Ne nemyslíme si to. Existuje řada záruk, které tomu brání. Například následující aspekty patentových sporů ve Spojených státech (které se obecně uvádějí jako podpůrné pro trolly ve Spojených státech) se v kontextu UPC nejeví jako významné:
(1) pravidla rozdělení soudních nákladů (strany hradí vlastní náklady);
(2) provize právníkům, které tvoří motivaci pro právní spory;
(3) vysoké náhrady škod a nebezpečí trojnásobné škody v případě „úmyslného porušování“;
(4) přátelský přístup amerických soudů a porot k majitelům patentů (viz strana 49 studie profesora Harhoffa z roku 2009 „Ekonomická analýza nákladů a zisků jednotného a integrovaného evropského systému patentových sporů“).
Kromě toho UPC nevydává automaticky předběžné soudní zákazy. V případě vydání soudního zákazu bude Soud zvažovat zájmy stran. Pokud je majitelem patentu subjekt, který patent neužívá, bude to při posuzování pravděpodobně zohledněno (čl. 62 Dohody o UPC).

59. Usnadní UPC získávání softwarových patentů v Evropě?
Ne, Dohoda o UPC se nedotýká kritérií patentovatelnosti. Ta se budou i nadále řídit Evropskou patentovou úmluvou. Podle čl. 52 odst. 2 písm. c) EPÚ není software jako takový patentovatelný.
Jednotná povaha UPC zjednoduší zrušení patentu na software, pokud byl takový patent udělen omylem a nebude třeba souběžného patentového sporu. Třetí strana nebude muset před podáním žaloby na zrušení k UPC čekat na výsledek odporového řízení u EPÚ.

60. Povede zavedení UPC k tzv.„forum shopping“ mezi jednotlivými místními a regionálními komorami?2)
Senáty budou mít mezinárodní složení a všichni soudci Soudu budou mít nejvyšší úroveň odborné způsobilosti a to zajistí, že všechny komory UPC budou stejně způsobilé. Všechny komory se budou řídit stejným Jednacím řádem a judikaturou odvolacího soudu UPC. Tím se bude v nejvyšší možné míře minimalizovat nebezpečí tzv.„forum shopping“.

P. Vyhodnocení a revize Dohody o UPC
61. Kdy se provede první vyhodnocení fungování UPC?

Fungování, účinnost a nákladová efektivita UPC a důvěra v kvalitu rozhodnutí Soudu budou hodnoceny na základě rozsáhlých konzultací; buď sedm let od vstupu Dohody o UPC v platnost nebo poté, co Soud vydá 2000 rozhodnutí ve věci porušení patentů, podle toho, co nastane později.

62. Jak může být revidována Dohoda o UPC?
Správní výbor může za účelem zlepšení fungování Soudu provést revizi Dohody. Takové rozhodnutí se přijímá většinou tří čtvrtin hlasů. Takové rozhodnutí nicméně nenabude účinku, pokud smluvní členský stát během dvanácti měsíců prohlásí, že si jím nepřeje být vázán.


1) www.unified-patent-court.org
2) Forum shopping je praktika užívaná mezi žalobci, kdy si vybírají k předložení případu soud, u kterého je vysoká šance rozhodnutí v jejich prospěch.

Datum poslední aktualizace – 22.08.2016 10:03