Úřad průmyslového vlastnictví

Informace o evropském patentu s jednotným účinkem a jednotném patentovém soudu


Na okraj Rady pro konkurenceschopnost byla dne 19. 2. 2013 podepsána 24 členskými státy Evropské unie včetně České republiky Dohoda o jednotném patentovém soudu. Bližší informace lze nalézt na: www.mpo.cz a http://www.consilium.europa.eu/homepage/highlights/agreement-on-unified-patent-court-signed?lang=en .

Evropská unie se přiblížila zavedení patentu s jednotným účinkem (jednotný patent) a vytvoření jednotného patentového soudnictví. Evropský parlament a Rada podpořily v prosinci 2012 tzv. „patentový balíček“ a přijaly dvě nařízení, která jsou jeho součástí. 

 

Patentový balíček sestává ze tří částí:

a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1257/2012 (pdf, 797 kB), kterým se provádí posílená spolupráce v oblasti vytvoření jednotné patentové ochrany1. Nařízení využívá již existujícího systému udělování evropských patentů podle Evropské patentové úmluvy z roku 1973. Evropské patenty uděluje Evropský patentový úřad se sídlem v Mnichově, a to pro jednotlivé členské státy Evropské patentové organizace podle volby přihlašovatele. Udělený evropský patent má v určeném státě stejný účinek, jako patent národní. Podmínkou je, že majitel patentu po jeho udělení provede validaci, tj podá u úřadů průmyslového vlastnictví určených států překlad patentového spisu do úředního jazyka tohoto státu a zaplatí předepsaný poplatek. Výjimku tvoří členské státy, které přistoupily k tzv. Londýnské dohodě a překlady v plném rozsahu nevyžadují. Za udržování evropského patentu platí majitel roční udržovací poplatky v každém státě zvlášť. Nařízení nově poskytne majitelům patentů možnost do jednoho měsíce po udělení evropského patentu požádat Evropský patentový úřad o vyznačení jednotného účinku ve všech členských státech EU kromě Španělska a Itálie, které se do tohoto režimu nezapojily. Hlavním rysem jednotného patentu je jeho jednotná povaha, to jest, že poskytuje jednotnou ochranu a má stejný účinek ve všech zúčastněných členských státech. V důsledku toho může být jednotný patent omezen, převeden nebo zrušen pouze ve vztahu ke všem zúčastněným členským státům. Zjednoduší se udržování patentů v platnosti, protože majitelé patentů s jednotným účinkem budou platit jednotný roční udržovací poplatek Evropskému patentovému úřadu.

b) Nařízení Rady /EU) č. 1260/2012 (pdf, 746 kB), kterým se provádí posílená spolupráce v oblasti vytvoření jednotné patentové ochrany, pokud jde o příslušná ustanovení o překladu2. Podle nařízení bude patent udělen v jednom z úředních jazyků Evropského patentového úřadu (angličtina, francouzština, němčina) a patentové nároky zveřejněny ještě ve zbývajících dvou jazycích. Dále budou k dispozici strojové překlady udělených patentů do všech úředních jazyků EU. V případě sporu majitel patentu musí na své náklady předložit překlad patentu do úředního jazyka státu EU, v němž má porušovatel bydliště či sídlo, nebo do jazyka státu, v němž došlo k porušení patentu, a dále do úředního jazyka státu, kde má sídlo příslušný soud.


c) Dohoda o jednotném patentovém soudu (2,04 MB) vytváří zvláštní soudní systém pro projednávání sporů z porušení evropských patentů a patentů s jednotným účinkem. Systém bude obsahovat soudy první instance (ústřední, regionální a lokální komory) a jeden společný soud druhé instance. Ústřední komora bude sídlit v Paříži a bude mít pobočky v Londýně a v Mnichově. Členské státy budou mít možnost vytvořit si svou lokální komoru, popřípadě se několik států může dohodnout na vytvoření společné regionální komory. Soud bude projednávat spory z porušení a návrhy na zrušení evropských patentů a patentů s jednotným účinkem a dodatkových ochranných osvědčení udělených na základě takových patentů. Soud druhé instance bude sídlit v Lucemburku. Nový soudní systém zjednoduší vedení sporů z evropských patentů. Až doposud musel majitel evropského patentu v případě porušení vést soudní spor v každém státě, kde k porušení patentu došlo. Nový systém mu poskytne možnost domáhat se svých práv najednou, u jediného soudu.
Dohoda o jednotném patentovém soudu byla podepsána 25 členskými státy Evropské unie včetně České republiky na okraj Rady pro konkurenceschopnost dne 19. 2. 2013.
Dohoda UPC a obě zmíněná nařízení, tedy celý patentový balíček, začne pro území daných států fungovat v závislosti na vývoji ratifikačního procesu Dohody UPC. Jednotný patent bude mít účinek v těch státech, které Dohodu UPC ratifikovaly.
Podmínkou začátku účinnosti patentového balíčku je ratifikace Dohody UPC v alespoň 13 státech, mezi nimiž nesmí chybět Německo, Francie a Velká Británie. Účinky na další území se pak dále budou rozšiřovat tak, jak budou jednotlivé státy ratifikační proces ukončovat, a nastanou pro danou zemi vždy prvním dnem čtvrtého měsíce po uložení ratifikační listiny, nebo listiny o přistoupení.
Zavedením patentu s jednotným účinkem by mělo být dosaženo deklarovaného cíle, tedy možnosti získání patentu na vynález v předmětných evropských zemích snáze a levněji, to platí nejen pro tuzemské podniky, ale i pro přihlašovatele z jiných zemí, včetně např. Spojených států, Ruska nebo Číny.
Výše udržovacích poplatků za evropský patent s jednotným účinkem byla schválena na zasedání Užšího výboru Správní rady Evropské patentové organizace v červenci 2015.
 

Sazebník udržovacích poplatků za evropský patent
s jednotným účinkem
  Eur
 za druhý rok  35
 za třetí rok  105
 za čtvrtý rok   145
 za pátý rok   315
 za šestý rok   475
 za sedmý rok   630
 za osmý rok   815
 za devátý rok   990
 za desátý rok   1 175
 za jedenáctý rok   1 460
 za dvanáctý rok   1 775
 za třináctý rok   2 105
 za čtrnáctý rok   2 455
 za patnáctý rok   2 830
 za šestnáctý rok   3 240
 za sedmnáctý rok   3 640
 za osmnáctý rok   4 055
 za devatenáctý rok   4 455
 za dvacátý rok   4 855

Poplatek za opožděnou platbu udržovacího poplatku činí 50% z jeho hodnoty.

--------------------------------------------------------
1Úřední věstník EU (L 361 z 31.12.2012 str. 1).
2Úřední věstník EU (L 361 z 31.12.2012 str. 89).

Datum poslední aktualizace – 23.06.2016 12:52