Úřad průmyslového vlastnictví

Brexit


Úvodní informace

29. března 2017 předalo Spojené království (UK) Evropské radě v souladu s čl. 50 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii (SEU) oznámení o svém záměru vystoupit z Evropské unie. V této souvislosti bylo nutné mj. vyřešit otázky pokračování ochrany některých práv průmyslového vlastnictví ve Spojeném království, vyčerpání práv vyplývajících z práv průmyslového vlastnictví a zacházení s přihláškami některých práv v období po brexitu.

V září 2017 zveřejnila Evropská komise na svých webových stránkách návrh pozičního dokumentu, který obsahuje pozici EU k problematice duševního vlastnictví v rámci vyjednávání se Spojeným královstvím podle čl. 50 SEU (viz. Position paper transmitted to EU27 on Intellectual property rights (including geographical indications).
Dne 14. listopadu 2018 dospěli vyjednavači Evropské komise a Spojeného království ke shodě o podobě Dohody o vystoupení a o stručném politickém prohlášení o budoucím vztahu mezi EU a Spojeným královstvím a 25. listopadu 2018 na summitu v Bruselu tuto dohodu a politické prohlášení schválili představitelé členských států EU a Spojeného království. V případě, že mezi Spojeným královstvím a EU bude dohoda o vystoupení uzavřena a úspěšně ratifikována, budou výše uvedené otázky upraveny touto dohodou.

Dohoda by měla zahrnovat "přechodné období" od 29. března 2019 do 31. prosince 2020, během kterého by měl být v oblasti průmyslového vlastnictví z velké části zachován status quo. Nestanoví-li ratifikovaná dohoda o vystoupení jiné datum, přestane se na Spojené království ode dne 1. ledna 2021 vztahovat veškeré primární a sekundární právo Unie. Vlastníci a uživatelé si proto poté svá průmyslová práva ve Spojeném království budou muset přihlašovat národní cestou.

V případě, že dohody nebude dosaženo, proběhne tzv. tvrdý brexit. Hlavním rozdílem mezi vystoupením s dohodou a bez ní je moment, kdy přestane být právo EU na Spojené království a ve Spojeném království použitelné a kdy tzv. unijní práva (ochranná známka EU, průmyslový vzor Společenství, chráněná zeměpisná označení a označení původu) přestanou mít ve Spojením království účinky. V případě dohody by k tomu mělo dojít 1. ledna 2021, zatímco v případě tvrdého brexitu již 29. března 2019.

I. Podle stávající podoby návrhu dohody by měl být po uplynutí přechodného období stav týkající se práv průmyslového vlastnictví následující:

Ochranné známky a průmyslové vzory

 • Vlastníci ochranných známek EU a (průmyslových) vzorů Společenství, které byly zapsány před koncem přechodného období, automaticky získají shodná zapsaná a vymahatelná práva ve Spojeném království. Za zachování ochrany nebude účtován žádný poplatek. Vlastníci zapsaných ochranných známek a (průmyslových) vzorů nebudou povinni po dobu tří let po skončení přechodného období mít ve Spojeném království korespondenční adresu.
 • Pokud budou ochranná známka EU nebo (průmyslový) vzor Společenství prohlášeny za neplatné nebo zrušeny v EU v důsledku správního nebo soudního řízení, které k poslednímu dni přechodného období ještě probíhalo, odpovídající právo zapsané ve Spojeném království bude také prohlášeno za neplatné nebo zrušeno. Spojené království však nemá povinnost prohlásit příslušnou ochrannou známku nebo (průmyslový) vzor ve Spojeném království za neplatné nebo je zrušit, pokud se příslušné důvody nevztahují na Spojené království.
 • Pro odpovídající ochrannou známku ve Spojeném království bude platit stejné datum podání nebo stejný den vzniku práva přednosti jako pro příslušnou ochrannou známku EU (rovněž tak seniorita ochranné známky ve Spojeném království, pokud byla uplatňována při zápisu v EU). Kromě toho nelze příslušný zápis ochranné známky ve Spojeném království zrušit z důvodu, že ochranná známka nebyla na území Spojeného království řádně užívána před koncem přechodného období.
 • Pro odpovídající zapsaný (průmyslový) vzor ve Spojeném království platí stejné datum podání a den vzniku práva přednosti jako pro odpovídající (průmyslový) vzor Společenství.
 • Vlastníci ochranných známek EU se mohou dovolávat dobrého jména své ochranné známky získaného v EU (např. v námitkovém řízení nebo řízení o porušení ve Spojeném království) až do konce přechodného období. Po jeho skončení bude pokračování dobrého jména založeno na užívání ochranné známky ve Spojeném království.
 • Mezinárodní zápisy ochranných známek a průmyslových vzorů s vyznačením EU, které byly zapsány před koncem přechodného období, budou nadále požívat ochranu ve Spojeném království na základě opatření, které Spojené království přijme.
 • Práva k nezapsanému (průmyslovému) vzoru Společenství, která existují před koncem přechodného období, se stanou vymahatelným právem průmyslového vlastnictví podle práva Spojeného království po dobu rovnající se nejméně zbývající době ochrany odpovídajícího nezapsaného (průmyslového) vzoru Společenství.
 • Přihlášky ochranných známky EU nebo (průmyslových) vzorů Společenství podané na konci přechodného období nebudou automaticky převedeny na vymahatelné právo Spojeného království jako v případě zápisů. Přihlašovatel má právo podat ve Spojeném království přihlášku pro shodnou ochrannou známku a shodné výrobky nebo služby nebo pro shodný průmyslový vzor ve lhůtě devíti měsíců od konce přechodného období a získá tak stejný den podání a den vzniku práva přednosti jako u odpovídající přihlášky podané v EU (u ochranných známek rovněž senioritu).

Patenty a dodatková ochranná osvědčení

 • Odchod Spojeného království z EU nebude mít vliv na současný evropský patentový systém, který se řídí Evropskou patentovou úmluvou (není součástí práva EU), a dohoda se proto o něm nezmiňuje.
 • Vzhledem k tomu, že systém tzv. jednotného patentu (evropský patent s jednotným účinkem) a Jednotný patentový soud nejsou dosud funkční, dohoda jejich budoucí podobu také neupravuje.
 • Na žádosti o dodatková ochranná osvědčení a o prodloužení doby jejich platnosti podaných u úřadu ve Spojeném království před koncem přechodného období se použijí příslušná nařízení EU (nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1610/96 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 469/2009). Takto udělená osvědčení budou poskytovat stejnou úroveň ochrany, jaká je stanovena v příslušných nařízeních EU.

Zeměpisná označení a označení původu

Osoby oprávněné užívat zeměpisná označení, označení původu, zaručenou tradiční specialitu nebo tradiční výraz pro víno, které jsou v EU chráněny k poslednímu dni přechodného období, budou oprávněny užívat je ve Spojeném království bez jakéhokoli přezkoumání a bude jim poskytnuta přinejmenším stejná úroveň ochrany, kterou mají podle práva EU. Tato ochrana bude poskytována, dokud nevstoupí v platnost a nebude použitelná dohoda upravující budoucí vztah mezi EU a Spojeným královstvím.
Vyčerpání práv duševního vlastnictví
Práva týkající se duševního vlastnictví, která byla na území EU a UK vyčerpána před koncem přechodného období za podmínek práva EU, zůstanou vyčerpána na obou územích.

II. Tvrdý brexit

Pro případ tzv. tvrdého brexitu zveřejnila vláda UK koncem září oznámení, ve kterých seznamuje veřejnost s jeho dopady na práva duševního vlastnictví. Čtyři z těchto oznámení se týkají ochranných známek a vzorů, patentů, vyčerpání práv duševního vlastnictví a autorských práv.

Dne 16. ledna 2019 zveřejnil Úřad Spojeného království pro duševní vlastnictví (UKIPO) další pokyny pro držitele práv duševního vlastnictví (IP) ve Velké Británii o možných dopadech brexitu. Pokyny jasně ukazují, že cílem vlády je i nadále zajistit co nejméně narušení práv držitelům práv duševního vlastnictví.

Pokud Dohoda o vystoupení Spojeného království z EU uzavřena nebude, měl by být dle vlády Spojeného království stav týkající se práv průmyslového vlastnictví následující:

Ochranné známky a průmyslové vzory

 • Pokud nedojde k žádné dohodě, vláda Spojeného království zajistí, aby vlastnická práva ke všem stávajícím zapsaným ochranným známkám EU a zapsaným (průmyslovým) vzorům Společenství ve Spojeném království byla nadále chráněna a byla vymahatelná ve Spojeném království tak, že umožní zápis stejné ochranné známky nebo průmyslového vzoru ve Spojeném království.
 • Tato nová práva Spojeného království budou poskytována s minimální administrativní zátěží a bude se s nimi zacházet, jako kdyby byla přihlášena a zapsána podle práva UK; tj. bude je možné ve Spojeném království obnovit, budou moci být základem pro řízení před soudy Spojeného království, budou moci být převáděna a licencována nezávisle na právu EU.
 • Vlastníkům práv bude oznámeno, že bylo uděleno nové právo Spojeného království. Každá firma, organizace nebo jednotlivec, kteří by nechtěli zápis nové stejné ochranné známky nebo průmyslového vzoru ve Spojeném království, budou mít možnost „odhlášení“.
 • U přihlášek, které budou v době vystoupení nevyřízené, budou mít přihlašovatelé devět měsíců na to, aby ve Spojeném království požádali o stejnou ochranu, při čemž jim zůstane zachované datum EU přihlášky pro prioritní účely, stejně jako nároky na předchozí prioritu a senioritu ve Spojeném království uvedenou v příslušné EU přihlášce (vlastníci práv však ponesou náklady na opětovné podání přihlášky ve Spojeném království).
 • Vláda Spojeného království bude pracovat, i v součinnosti se Světovou organizací duševního vlastnictví, na zajištění trvalé ochrany ochranných známek a průmyslových vzorů přihlášených prostřednictvím Madridského a Haagského systému s vyznačením EU na území Spojeného království po datu vystoupení.
 • Spojené království vytvoří ve svém právu nový institut práva k nezapsanému průmyslovému vzoru, který bude odpovídat nezapsanému (průmyslovému) vzoru Společenství tak, aby takové vzory byly rovněž chráněny ve Spojeném království za současných podmínek nezapsaného (průmyslového) vzoru Společenství, aniž by bylo třeba, aby majitel práva něco podnikal (toto nové právo bude známo jako dodatkové právo k nezapsanému vzoru);
 • Bude učiněno opatření týkající se stavu právních sporů týkajících se ochranných známek EU a zapsaných nebo nezapsaných (průmyslových) vzorů Společenství, které probíhají před soudy Spojeného království, a před tím, než Spojené království vystoupí z EU, bude poskytnuto více informací;
 • Podnikům, organizacím nebo fyzickým osobám, které mají u Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) přihlášené nebo zapsané ochranné známky EU nebo (průmyslové) vzory Společenství a jmenovaly zástupce se sídlem ve Spojeném království, aby je zastupovali, se doporučuje se seznámit se sdělením EUIPO k zastoupení po brexitu a/nebo kontaktovat své zástupce, aby zjistili, jak mají postupovat.

Patenty a dodatková ochranná osvědčení (SPC)

 • Odchod Spojeného království z EU nebude mít vliv na současný evropský patentový systém, který se řídí Evropskou patentovou úmluvou (dohoda mimo právo EU).
 • Po brexitu budou subjekty ve Spojeném království nadále moci žádat o dodatková ochranná osvědčení (SPC) pro všechny zbývající členské státy EU v rámci stávajícího systému.
 • Co se týče vlastního právního režimu SPC ve Spojeném království, je záměrem vlády poskytnout maximální jistotu a srozumitelnost subjektům působícím v této důležité oblasti inovací. Současný právní rámec SPC ve Spojeném království proto bude zachován.

Zeměpisná označení a označení původu

Zeměpisná označení a označení původu součástí oznámení vlády Spojeného království nebyla. V Bílé knize k brexitu, kterou vláda Spojeného království zveřejnila 12. července 2018, o zeměpisných označeních nicméně zmínka byla. Hovoří se zde o tom, že Spojené království zavede svůj vlastní režim zeměpisných označení, který bude v souladu s Dohodou o obchodních aspektech duševního vlastnictví (TRIPS). Tento nový britský rámec by měl jít nad rámec požadavků dohody TRIPS a poskytnout jasný a jednoduchý soubor pravidel pro zeměpisná označení a nepřetržitou ochranu britských zeměpisných označení ve Spojeném království. Systém by měl být od okamžiku, kdy vstoupí v platnost, otevřený novým žádostem od žadatelů ze Spojeného království i jiných zemí, které nepatří do Spojeného království.

Spojené království v současné době nemá pro zeměpisná označení žádnou svoji právní úpravu, a EU proto vyvíjí iniciativu, aby Spojené království příslušnou legislativu přijalo.

Vyčerpání práv duševního vlastnictví

Spojené království je v současné době součástí systému regionálního vyčerpání Evropského hospodářského prostoru (EHP), což znamená, že práva duševního vlastnictví jsou považována za vyčerpaná poté, co byla se svolením vlastníka práva uvedena na trh kdekoli v rámci EHP. Po březnu 2019, pokud nebude žádná dohoda:

 • Spojené království bude nadále uznávat režim regionálního vyčerpání EHP od data vystoupení, aby byla zajištěna kontinuita pro podniky a spotřebitele.
 • Zatímco pro dovoz zboží do Spojeného království nedojde k žádné změně, mohou existovat omezení paralelního dovozu zboží ze Spojeného království do EHP. Podniky provozující takové činnosti si budou muset u vlastníků práv EU ověřit, zda je zapotřebí jejich souhlas.
 • Vláda Spojeného království v současné době zvažuje všechny možnosti budoucího fungování režimu vyčerpání práv.

 

Datum poslední aktualizace – 25.01.2019 13:12