Úřad průmyslového vlastnictví

Životní situace - vynálezy


Za správnost návodu odpovídá:
Úřad průmyslového vlastnictví
odbor patentový
Antonína Čermáka 2a
160 68 Praha 6 - Bubeneč
______

01. Identifikační kód
  

02. Kód
  

03. Pojmenování (název) životní situace

Udělení patentu na vynález
  

04. Základní informace k životní situaci

Patenty se udělují na vynálezy, které jsou nové, jsou výsledkem vynálezecké činnosti a jsou průmyslově využitelné.
Patentovat lze nejen nové výrobky a technologie, ale i chemicky vyrobené látky, léčiva, průmyslové produkční mikroorganismy, jakož i biotechnologické postupy a produkty získané jejich pomocí.
Patentovat naopak nelze objevy, vědecké teorie a matematické metody, estetické výtvory, plány, pravidla a způsoby vykonávání obchodní činnosti, programy pro počítače, a podávání informací.
Patent také nemůže být udělen na nové odrůdy rostlin a plemena zvířat a biologické způsoby pěstování rostlin a chovu zvířat, způsoby chirurgického nebo terapeutického ošetřování a diagnostické metody používané na lidském nebo zvířecím těle a na vynálezy, jejichž využití by se příčilo veřejnému pořádku nebo dobrým mravům.
Patent udělený v České republice platí 20 let od podání přihlášky a jeho základní účinek spočívá v tom, že bez souhlasu jeho majitele jej nikdo nesmí využívat. Souhlas k využití patentu se uděluje licenční smlouvou. Patent lze rovněž prodat. V případě porušení patentu je založena plná občanskoprávní a trestní odpovědnost.
  

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Přihlášku vynálezu je oprávněn podat původce nebo jeho právní nástupce. Původce je fyzická osoba, která vytvořila vynález vlastní tvůrčí prací.
Vytvořil-li původce vynález ke splnění úkolů v pracovním poměru (tzv. zaměstnanecký vynález), přechází právo na patent na zaměstnavatele, není-li smlouvou stanoveno jinak.
Původce, který vytvořil vynález v pracovním poměru, je povinen zaměstnavatele o této skutečnosti neprodleně vyrozumět a předat mu podklady potřebné k posouzení vynálezu.
Neuplatní-li zaměstnavatel ve lhůtě do 3 měsíců od tohoto vyrozumění právo na patent (uplatní-li ho, může sám podat přihlášku vynálezu a uvede v ní, že jde o zaměstnanecký vynález), přechází toto právo zpět na původce a on sám může podat přihlášku vynálezu.
Přihlašovatelem může být i fyzická osoba, která není původcem, nebo právnická osoba, na něž bylo právo na patent převedeno..
  

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

O udělení patentu se žádá přihláškou vynálezu se žádostí o udělení patentu podanou nejlépe na předepsaném tiskopisu u Úřadu průmyslového vlastnictví (dále též "Úřad").
Přihláška smí obsahovat jen jeden vynález nebo skupinu vynálezů, které jsou vzájemně spojeny tak, že uskutečňují jedinou myšlenku. Vynález musí být v přihlášce vynálezu vysvětlen tak jasně, aby jej mohl odborník uskutečnit.
Podáním přihlášky vzniká přihlašovateli právo přednosti. Právo přednosti, které vyplývá z mezinárodní smlouvy, musí přihlašovatel uplatnit již v přihlášce vynálezu a na výzvu Úřadu je ve lhůtě stanovené Úřadem prokázat, jinak se k němu nepřihlíží.
Úřad podrobí přihlášku vynálezu předběžnému průzkumu, zda neobsahuje zjevně nepatentovatelná řešení a zda nemá nedostatky, které brání jejímu zveřejnění. Přihlášku Úřad zveřejní po uplynutí 18 měsíců od vzniku práva přednosti a toto zveřejnění oznámí ve Věstníku Úřadu.
K udělení patentu může dojít až na základě provedeného úplného, tj. věcného průzkumu. Úplný průzkum Úřad provede na žádost přihlašovatele či jiné osoby nebo jej může provést z moci úřední. Žádost o provedení úplného průzkumu musí být podána nejpozději do 36 měsíců od podání přihlášky vynálezu a nelze ji vzít zpět. Uvedenou lhůtu nelze prodloužit a její zmeškání nelze prominout.
Oznámení o udělení patentu na vynález Úřad zveřejní ve Věstníku Úřadu.
Rozsah patentové ochrany je určen patentovými nároky.
Patent platí 20 let od podání přihlášky vynálezu. Účinky patentu nastávají ode dne oznámení o udělení patentu ve Věstníku Úřadu.
Úřad vede řízení o přihlášce vynálezu s přihlašovatelem nebo jeho zástupcem. Původce vynálezu, pokud není současně přihlašovatelem, není účastníkem řízení. Původce může písemně požádat Úřad, aby jeho jméno nebylo uvedeno při zveřejnění přihlášky vynálezu a oznámení o udělení patentu ve Věstníku Úřadu.
Řízení se vede v jazyce českém. Je-li přihláška podána v cizím jazyce, musí být ve lhůtě stanovené Úřadem přeložena do českého jazyka..
  

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podejte přihlášku vynálezu. Přihláška se podává (pouze) písemně nebo elektronicky u Úřadu průmyslového vlastnictví. Podána může být osobně, poštou nebo za použití elektronických prostředků. Přihlášku lze podat také prostřednictvím datové schránky.
Přihláška podaná elektronicky musí být opatřena ověřeným elektronickým podpisem.
Dobou rozhodnou pro založení data podání, případně data práva přednosti, je doba, kdy přihláška došla do Úřadu, nikoli doba, kdy byla předána poštovní přepravě.
Přihlášku lze podat i faxem či elektronicky bez ověřeného elektronického podpisu; v tomto případě musí být do 5 dnů doručen originál přihlášky v papírové podobě, jehož obsah se shoduje s obsahem faxu / elektronického podání. Výjimku tvoří podání mezinárodních přihlášek (PCT), u kterých - podle mezinárodní smlouvy - je možno předložit originál přihlášky do 14 dnů.
Byla-li přihláška podána faxem / elektronicky bez ověřeného elektronického podpisu, je právo přednosti založeno ke dni přijetí faxu / elektronického podání za předpokladu doručení originálu přihlášky podle předchozího odstavce. Na takto podanou přihlášku proto Úřad vyznačí datum jejího přijetí, ale datum podání přihlášky Úřad stvrdí až po obdržení originálu přihlášky.
Došel-li fax v sobotu, neděli nebo ve dnech pracovního klidu, přísluší takové přihlášce právo přednosti odpovídající skutečnému doručení do Úřadu.
Jestliže se podání činí faxem a datum, kdy odesílání začalo, se liší od data, kdy Úřad přijal úplné podání, považuje se za datum přijetí datum, kdy Úřad přijal úplné podání..
  

08. Na které instituci životní situaci řešit

Úřad průmyslového vlastnictví
Činnost úřadu: Uděluje patent na vynález .
  

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Kontakty na Úřad průmyslového vlastnictví jsou: 

 • adresa: Antonína Čermáka 2a, 160 68 Praha 6
 • tel.: 220 383 xxx (provolba)
 • tel.: 220 383 111 - ústředna
 • fax: 224 324 718
 • e-mail: posta@upv.cz

Informační středisko - tel.: 220 383 120
Úřední hodiny studovny pro veřejnost (studovna umožňuje vedle dalších poskytovaných služeb prezenční studium registrovaných průmyslových práv, tj. zjištění tzv. stavu techniky u předmětu zájmu konkrétního návštěvníka):

Pondělí 8:00 - 17:00
Úterý 8:00 - 16:00
Středa 8:00 - 17:00
Čtvrtek 8:00 - 16:00
Pátek 8:00 - 14:30

 

 
 
 
 
 
 

Obecné informace spojené s problematikou ochrany vynálezů a s řízením o přihláškách vám poskytne Informační středisko Úřadu průmyslového vlastnictví na výše uvedené adrese.
  

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Vyplněný tiskopis přihlášky vynálezu se žádostí o udělení patentu.
Přihláška musí obsahovat tyto údaje:

 • název nebo jméno přihlašovatele (musí být zachováno pořadí: příjmení, jméno, příp. titul); u českých s úplnou adresou, u zahraničních s úplnou adresou a zemí, 
 • jméno původce - není-li přihlašovatelem (musí být zachováno pořadí: příjmení, jméno, příp. titul); u českých s úplnou adresou, u zahraničních s úplnou adresou a zemí, 
 • název vynálezu,
 • projev vůle přihlašovatele, že žádá o udělení patentu,
 • údaje k uplatnění práva přednosti - datum, číslo, stát, popř. orgán, u něhož byla přihláška podána podle mezinárodní smlouvy, a v případě, že už byla zveřejněna, číslo zveřejnění,
 • u vyloučených přihlášek vynálezu číslo a datum podání základní přihlášky,
 • adresu ke korespondenci (je-li jiná, než adresa přihlašovatele či jeho zástupce); pokud je více přihlašovatelů a nemají společného zástupce a v žádosti neoznačili toho, kterému mají být zprávy a rozhodnutí Úřadu zasílány, vyzve Úřad všechny přihlašovatele, aby ve stanovené lhůtě určili, kterému z nich mají být zprávy doručovány,
 • podpis přihlašovatele(ů) nebo jeho zástupce.

Dále musí obsahovat příslušné podlohy a přílohy, kterými jsou: 

 • popis vynálezu, patentové nároky, anotace, příp. výkresy a obrázek k anotaci, 
 • plná moc, je-li přihlašovatel zastupován, 
 • doklad o nabytí práva na patent, je-li přihlašovatelem někdo jiný než původce (jiná fyzická nebo právnická osoba a není-li v přihlášce uvedeno, že se jedná o zaměstnanecký vynález).

Přihláška má obsahovat tiskopis žádosti o udělení patentu ve dvojím vyhotovení; popis vynálezu, nejméně jeden patentový nárok, příp. výkresy a anotaci ve trojím vyhotovení, z nichž jedno vyhotovení musí vyhovovat požadavkům pro tisk a reprodukci. Jedno vyhotovení musí přihlašovatel podepsat.
  

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář přihlášky k vynálezu se žádostí o udělení patentu a návod k vyplnění přihlášky formuláře a instrukce jsou dostupné v podatelně Úřadu a na internetových stránkách Úřadu.
  

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za úkony v patentovém řízení se platí správní poplatky. Majitel patentu rovněž musí platit poplatky za jeho udržování v platnosti.
Poplatek za přijetí přihlášky vynálezu činí 1 200 Kč, pokud je (jsou) přihlašovatelem(li) výlučně původce(i) činí 600 Kč.
Poplatek za přijetí žádosti o: 

 • zveřejnění před zákonem stanovenou lhůtou činí 800 Kč,
 • zapsání převodu přihlášky na jiného přihlašovatele nebo převod patentu na jiného majitele činí 600 Kč.

Poplatek za přijetí žádosti o provedení úplného průzkumu přihlášky vynálezu činí 3 000 Kč, za 11. a každý další uplatněný patentový nárok 500 Kč.
Poplatek za vydání patentové listiny do rozsahu: deset stran strojopisu činí 1 600 Kč, za každou další stranu 100 Kč.
Poplatek za přijetí žádosti o určení, zda technické řešení spadá do rozsahu patentu, činí 5 000 Kč.
Poplatek za přijetí návrhu na zrušení patentu po uplynutí 6 měsíců od nabytí účinnosti patentu činí 2 000 Kč.
Správní poplatky je možné platit hotově v Úřadu, poštovní poukázkou, převodem z účtu a kolkem. 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Úřad podrobí každou přihlášku předběžnému průzkumu. Jeho cílem je vyloučit z dalšího řízení ty přihlášky, které obsahují předměty zjevně nepatentovatelné, nejednotné, popř. obsahující vady, které brání jejich zveřejnění. Všechny nedostatky se úředním výměrem se lhůtou k vyjádření sdělují přihlašovateli.
Po uplynutí 18 měsíců od vzniku práva přednosti Úřad přihlášku zveřejní a zveřejnění oznámí ve Věstníku.
V souladu s evropským patentovým systémem se úplný průzkum patentovatelnosti provádí na základě žádosti; žádost musí být podána nejpozději do 36 měsíců od podání přihlášky. Teprve na základě úplného průzkumu, v němž bylo shledáno, že vynález splňuje všechny podmínky patentovatelnosti, i formální požadavky, Úřad udělí patent.
  

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace 

Za standardní situace je jediným účastníkem přihlašovacího řízení o přihlášce vynálezu přihlašovatel, který si může na základě plné moci ustanovit zástupce.
Po zveřejnění přihlášky vynálezu může kdokoliv podat Úřadu připomínky k patentovatelnosti. Přihlašovatel musí být o těchto připomínkách Úřadem vyrozuměn; osoba, která je podala, se však nestává účastníkem řízení. 
  

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Po podání přihlášky zahájí Úřad řízení o ní. Pokud má přihláška věcné nebo formální vady, sděluje je Úřad písemně přihlašovateli. Ten má možnost písemně vyvrátit námitky Úřadu, nevyvrátí-li je, musí vady odstranit (pokud jsou odstranitelné). Neodstraní-li je, je řízení o přihlášce ukončeno podle druhu vady buď zamítnutím přihlášky nebo zastavením řízení o přihlášce. 
  

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Podání v elektronické podobě, opatřená zaručeným elektronickým podpisem, přijímá Úřad průmyslového vlastnictví prostřednictvím rozhraní pro elektronické podávání. Server elektronické podatelny je připojen k veřejné datové síti v nepřetržitém provozu.
Podání přijímá Úřad průmyslového vlastnictví i na e-mailové adrese: posta@upv.cz. Ta podání, která mají podstatný vliv na vznik či zánik práv účastníků řízení a nejsou opatřena zaručeným elektronickým podpisem, však pro založení právních účinků musí být následně do 5 dnů doplněna originálem v souladu se správním řádem (§ 37 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů).
Přihlášku lze podat také prostřednictvím datové schránky.
  

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů (pdf, 392 kB)
Zákon č. 519/1991 Sb., kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád a notářský řád, ve znění pozdějších předpisů (pdf, 454 kB)
Zákon č. 116/2000 Sb., kterým se mění některé zákony na ochranu průmyslového vlastnictví, ve znění pozdějších předpisů (pdf, 308 kB)
Vyhláška č. 550/1990 Sb., o řízení ve věcech vynálezů a průmyslových vzorů, ve znění pozdějších předpisů (pdf, 81 kB)
Vyhláška č. 21/2002 Sb., kterou se mění vyhláška Federálního úřadu pro vynálezy č. 550/1990 Sb., o řízení ve věcech vynálezů a průmyslových vzorů (pdf, 195 kB)
  

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 206/2000 Sb., o ochraně biotechnologických vynálezů a o změně zákona č. 132/1989 Sb., o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat, ve znění zákona č. 93/1996 Sb. (pdf, 120 kB)
Zákon č. 93/1996 Sb., o změně právních předpisů souvisejících se zákonem č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin (pdf, 196 kB)
Zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů (pdf, 395 kB)
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (pdf, 220kB)
Zákon č. 173/2002 Sb., o poplatcích za udržování patentů a dodatkových ochranných osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (pdf, 146 kB)
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (pdf, 598 kB)
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád (pdf, 0,99 MG)
Zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví) (pdf, 135 kB)
Zákon 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů (pdf, 1,1 MB)
  

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Pokud Úřad vydá negativní rozhodnutí o přihlášce (zamítnutí přihlášky, zastavení řízení o přihlášce), obsahuje toto rozhodnutí poučení o opravném prostředku, kterým je rozklad, který je možno podat ve lhůtě do 1 měsíce od doručení rozhodnutí.
  

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Negativní ukončení řízení o přihlášce.
  

21. Nejčastější dotazy

FAQ
  

22. Další informace

Helpdesk
Patentoví zástupci a advokáti poskytují odbornou pomoc a rady včetně vypracování přihlášky, podání přihlášky a zastupování přihlašovatele při řízení o přihlášce před Úřadem.
Adresy:

 • Komora patentových zástupců, Gorkého 12, 602 00 Brno, tel./fax: 541 248 246, e-mail: kpz@patentovizastupci.cz 
 • Česká advokátní komora, Národní třída 16, 110 00 Praha 1, tel.: 221 729 011, fax: 224 932 989, e-mail: sekr@cak.cz  

 

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Úřad průmyslového vlastnictví- Vynálezy / Patenty
  

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Zápis užitného vzoru (Ochrana průmyslového vlastnictví)
Zápis průmyslového vzoru (Ochrana průmyslového vlastnictví)
Zápis ochranné známky (Ochrana průmyslového vlastnictví)
Zápis označení původu nebo zeměpisného označení (Ochrana průmyslového vlastnictví)
Zápis topografií polovodičových výrobků (Ochrana průmyslového vlastnictví)
  

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Úřad průmyslového vlastnictví
odbor patentový
Antonína Čermáka 2a
160 68 Praha 6 - Bubeneč 
  

26. Kontaktní osoba

Ing. Eva Schneiderová, Ph.D., ředitelka patentového odboru
  

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

18.1.2018
  

28. Popis byl naposledy aktualizován

18.1.2018
  

29. Datum konce platnosti popisu

Bez časového omezení.
  

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Tento text se v podstatě zabývá získáním ochrany pro vynález - patentu, tj. u daného předmětu jedním ze vztahů veřejnoprávních - přihlašovatele a státu zastoupeného Úřadem průmyslového vlastnictví.
Zákon o vynálezech a zlepšovacích návrzích upravuje i další situace v nakládání s právy k patentům, k jejichž řešení je kompetentní Úřad průmyslového vlastnictví, jako jsou řízení o zrušení patentů, u kterých se dodatečně zjistilo, že v okamžiku přihlášení nesplňovaly podmínky pro udělení.
Prostudování výše uvedených zákonů poskytuje orientaci i pokud jde o další práva a vztahy vyplývající z vlastnictví patentu a obhajoby práv z něj plynoucích. Pokud jde o obhajobu a vymáhání práva k udělenému patentu při jeho porušování třetími osobami, tedy zejména o soukromoprávní stránku, v takových případech jsou k řešení kompetentní soudy a v naprosté většině případů je výhodné se obrátit na profesionální odbornou pomoc advokátů a patentových zástupců.
  

Datum poslední aktualizace – 12.11.2018 14:00