Úřad průmyslového vlastnictví

Životní situace - topografie polovodičových výrobků


Za správnost návodu odpovídá:
Úřad průmyslového vlastnictví
odbor patentový
Antonína Čermáka 2a
160 68 Praha 6 - Bubeneč
______

01. Identifikační kód
  

02. Kód
  

03. Pojmenování (název) životní situace

Zápis topografií polovodičových výrobků
  

04. Základní informace k životní situaci

Zápisem do rejstříku topografií polovodičových výrobků jsou chráněny takové topografie polovodičových výrobků, které znázorňují trojrozměrné trvalé uspořádání vrstev, z nichž se polovodičový výrobek skládá.

Zobrazení znázorňuje vzor jedné vrstvy polovodičového výrobku nebo jeho části, popřípadě povrchu polovodičového výrobku v jednotlivých stupních výroby nebo jeho částí.
Topografie polovodičových výrobků musí být výsledkem tvůrčí činnosti původce a nesmí být v průmyslu polovodičových výrobků běžná.
 
05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Právo na ochranu topografie přísluší jejímu původci nebo jeho právnímu nástupci a uplatnit je mohou jen občané České republiky a osoby, které mají bydliště nebo sídlo na území státu, který je členem Světové obchodní organizace (World Trade Organization). Ostatní jen za podmínky vzájemnosti.
Pokud je přihlašovatelem osoba, která nemá na území České republiky bydliště nebo sídlo, musí být při řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví zastoupena advokátem nebo patentovým zástupcem.
 
06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Řízení o přihlášce provádí Úřad průmyslového vlastnictví (dále též "Úřad") na základě registračního principu, nezkoumá tedy materiální podmínky ochrany.
Úřad vede rejstřík topografií, do něhož zaznamenává všechny rozhodné údaje a který je veřejně přístupný.
Řízení se vede v jazyce českém. Textové části přihlášky topografie musí být v českém jazyce. Pokud jsou textové části v cizím jazyce, vyzve Úřad přihlašovatele, aby ve stanovené lhůtě předložil jejich překlad do českého jazyka.
 
07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
Podejte přihlášku topografie. Přihlášku lze podat osobně v podatelně Úřadu průmyslového vlastnictví nebo prostřednictvím pošty.
Podání v elektronické podobě musí být opatřena ověřeným elektronickým podpisem.  Přihlášku lze podat také prostřednictvím datové schránky.
 
08. Na které instituci životní situaci řešit
 
09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Kontakty na Úřad průmyslového vlastnictví jsou:
 • adresa: Antonína Čermáka 2a, 160 68 Praha 6
 • tel.: 220 383 xxx (provolba)
 • tel.: 220 383 111 - ústředna
 • fax: 224 324 718
 • e-mail: posta@upv.cz
 • Informační středisko - tel.: 220 383 120 
 
Úřední hodiny studovny pro veřejnost (studovna umožňuje vedle dalších poskytovaných služeb prezenční studium registrovaných průmyslových práv, tj. zjištění tzv. stavu techniky u předmětu zájmu konkrétního návštěvníka):


 

Pondělí 8:00 - 17:00
Úterý 8:00 - 16:00
Středa 8:00 - 17:00
Čtvrtek 8:00 - 16:00
Pátek 8:00 - 14:30
 
 
 
 
 
 
 
 
Obecné informace spojené s problematikou ochrany topografií a s řízením o přihláškách vám poskytne Informační středisko Úřadu průmyslového vlastnictví na výše uvedené adrese.
 
10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
Pro podání přihlášky je třeba vyplněný formulář žádosti o zápis topografie polovodičových výrobků
Žádost musí obsahovat:
 • příjmení, jméno, úplnou adresu bydliště včetně PSČ, státní příslušnost přihlašovatele; je-li přihlašovatelem právnická osoba, její úplný název v rejstříkovém znění, úplnou adresu sídla včetně PSČ, 
 • stručné označení topografie v rozsahu nejvýše 15 slov; jako označení může být použito názvu a určení výrobku, ve kterém je topografie obsažena s uvedením oblasti jeho použití, 
 • výslovný projev vůle přihlašovatele, že žádá o zápis topografie do rejstříku (na tiskopise je již předtištěn), 
 • příjmení, jméno, úplnou adresu sídla včetně PSČ zástupce (pokud je); je-li zástupcem právnická osoba, její úplný název a úplnou adresu sídla včetně PSČ, 
 • datum prvního, nikoliv však skrytého obchodního využití topografie za předpokladu, že přihlašovatel uplatňuje k tomuto datu vznik ochrany, 
 • údaj o nabytí práva na ochranu, 
 • podpis přihlašovatele nebo jeho zástupce.
Žádost o zápis do rejstříku topografií se předkládá v jednom vyhotovení.
Dále předložte:
 • podklady umožňující identifikaci topografie, případně i samotný polovodičový výrobek, 
 • případně doklad o nabytí práva na ochranu topografie a údaje svědčící o právu na ochranu topografie, 
 • v případě zastupování plnou moc.
 
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Formuláře přihlášky topografie polovodičových výrobků se žádostí o zápis topografie do rejstříku jsou dostupné v podatelně Úřadu a na internetových stránkách Úřadu.
 
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Přijetí přihlášky topografie polovodičových výrobků - 5 000 Kč.
Přijetí návrhu na výmaz topografie polovodičových výrobků z rejstříku - 2 000 Kč.
Přijetí žádosti o:
 • zápis převodu na jiného majitele - 600 Kč,
 • zápis licence do rejstříku - 600 Kč.
Správní poplatky je možné platit hotově v Úřadu, poštovní poukázkou, převodem z účtu a kolkem.
 
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Zákon o ochraně topografií polovodičových výrobků nestanovuje lhůty pro vyřízení přihlášky.
Přihlášky se vyřizují v pořadí, v jakém byly podány.
 
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Účastníkem řízení je přihlašovatel nebo jeho zástupce na základě plné moci.
 
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Po podání přihlášky zahájí Úřad řízení o přihlášce. Součástí řízení je průzkum, zda splňuje zákonné požadavky.
Pokud má přihláška formální nebo věcné vady, sdělí je Úřad přihlašovateli. Pokud přihlašovatel tyto vady neodstraní, Úřad řízení zastaví nebo přihlášku zamítne.
 
16. Elektronická služba, kterou lze využít
Podání v elektronické podobě opatřená zaručeným elektronickým podpisem přijímá Úřad průmyslového vlastnictví prostřednictvím rozhraní pro elektronické podávání. Server elektronické podatelny je přpojen k veřejné datové síti v nepřetržitém provozu.
Podání přijímá Úřad průmyslového vlastnictví i na e-mailové adrese: posta@upv.cz. Ta podání, která mají podstatný vliv na vznik či zánik práv účastníků řízení a nejsou opatřena zaručeným elektronickým podpisem, však pro založení právních účinků musí být následně do 5 dnů doplněna originálem v souladu se správním řádem (§ 37 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů).
Přihlášku lze podat také prostřednictvím datové schránky.
 
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
 
18. Jaké jsou související předpisy
 
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
V rozhodnutí Úřadu o přihlášce topografie je uvedeno poučení o opravném prostředku, kterým je rozklad, a který je možno podat ve lhůtě do 1 měsíce od doručení rozhodnutí.
Na návrh kterékoliv osoby a z důvodů, které jsou vyjmenovány v § 13 zákona o ochraně topografií polovodičových výrobků, provede Úřad výmaz topografie z rejstříku. Výmaz topografie z rejstříku má účinek, jako by k zápisu nikdy nedošlo. Návrh na výmaz se podává u Úřadu obdobně jako návrh na zrušení patentu.
 
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Na straně přihlašovatele - negativní ukončení řízení o přihlášce, na straně Úřadu - pracovněprávní postih odpovědných pracovníků.
 
21. Nejčastější dotazy

FAQ

22. Další informace
Patentoví zástupci a advokáti poskytují odbornou pomoc a rady včetně vypracování přihlášky, podání přihlášky a zastupování přihlašovatele při řízení o přihlášce před Úřadem.
Adresy:
 • Komora patentových zástupců, Gorkého 12, 602 00 Brno, tel./fax: 541 248 246, e-mail: kpz@patentovizastupci.cz
 • Česká advokátní komora, Národní třída 16, 110 00 Praha 1, tel.: 221 729 011, fax: 224 932 989, e-mail: sekr@cak.cz 
 
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě
 
 
24. Související životní situace a návody, jak je řešit
Udělení patentu na vynález (Ochrana průmyslového vlastnictví)
Zápis užitného vzoru (Ochrana průmyslového vlastnictví)
Zápis průmyslového vzoru (Ochrana průmyslového vlastnictví)
Zápis ochranné známky (Ochrana průmyslového vlastnictví)
Zápis označení původu nebo zeměpisného označení (Ochrana průmyslového vlastnictví)
 
25. Za správnost návodu odpovídá útvar
Úřad průmyslového vlastnictví
odbor patentový
Antonína Čermáka 2a
160 68 Praha 6
 
26. Kontaktní osoba
Ing. Daniela Harantová, vedoucí oddělení strojní a elektro
 
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
18. 1. 2018
28. Popis byl naposledy aktualizován
18. 1. 2018
29. Datum konce platnosti popisu
Bez časového omezení.
 
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
Zákon o ochraně topografií polovodičových výrobků upravuje i další nakládání s právy k topografiím polovodičových výrobků, jako je výmaz topografie z rejstříku v případě zjištění, že topografie není způsobilá k ochraně.
Pokud jde o obhajobu a vymáhání práva k zapsaným topografiím, např. při porušování práva třetími osobami, je třeba obrátit se na soud.

Datum poslední aktualizace – 12.11.2018 14:05