Úřad průmyslového vlastnictví

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Přehled povinně zveřejňovaných informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

1.   Název

Úřad průmyslového vlastnictví

-------------------------------------------------------------------------------

2.   Důvod a způsob založení

Úřad průmyslového vlastnictví je zřízen novelou zákona č. 2/1969 Sb. (zákonem č. 21/1993 Sb.) jako ústřední orgán státní správy České republiky. 
V souladu s působností stanovenou zákonem č. 14/1993 Sb., o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví, Úřad

 1. rozhoduje o poskytování ochrany na vynálezy, průmyslové vzory, užitné vzory, topografie polovodičových výrobků, ochranné známky a označení původu výrobků,
 2. vykonává činnost podle předpisů o patentových zástupcích,
 3. vede ústřední fond světové patentové literatury.
-------------------------------------------------------------------------------

3.    Organizační struktura

Organizační schéma Úřadu průmyslového vlastnictví

-------------------------------------------------------------------------------

4.    Kontaktní spojení

4.1    Kontaktní poštovní adresa

 1. Antonína Čermáka 1057/2a
 2. Praha 6 – Bubeneč
 3. 160 68

4.2    Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

 1. Antonína Čermáka 1057/2a
 2. Praha 6 – Bubeneč

4.3    Úřední hodiny

Pondělí 8:00 - 17:00
Úterý 8:00 - 16:00
Středa 8:00 - 17:00
Čtvrtek 8:00 - 16:00
Pátek 8:00 - 14:30

4.4   Telefonní čísla

Ústředna   220383/111

4.5    Čísla faxu

Podatelna 224324718

4.6    Adresa internetové stránky

4.7    Adresa e-podatelny

Adresa datové schránky       ix6aa38

4.8    Další elektronické adresy

Helpdesk představuje službu Úřadu, která elektronickou formou poskytuje veřejnosti stručné základní informace z oblasti průmyslových práv.

Pomocí této adresy je možné objednat průmyslově právní rešerše. Bližší informace najdete zde.

Možnost ohlásit podezření na korupční jednání související s činností Úřadu průmyslového vlastnictví.

-------------------------------------------------------------------------------

5.    Případné platby lze poukázat

Veškeré platby, kromě poplatků za přihlášky PCT, lze hradit hotově v budově Úřadu, převodem na příslušný účet, prostřednictvím poštovní poukázky. Správní poplatky lze hradit též kolkovými známkami (max do Kč 5.000,-).

Poplatky za řízení před Úřadem a za služby poskytované Úřadem lze hradit na následující účty:

1.  19-21526001/0710 Poplatky za služby
2.  3711-21526001/0710 Správní poplatky
3.  80012-21526001/0710 Poplatky za udržování národních patentů a SPC
4.  35-21526001/0710 Poplatky za udržování evropských patentů
5.  212883802/0300 Poplatky spojené s podáním mezinárodních přihlášek podle PCT (v měně EUR)
Podrobné informace o platbách najdete zde.

-------------------------------------------------------------------------------

6.    IČ

48135097

-------------------------------------------------------------------------------

7.    DIČ

Úřad průmyslového vlastnictví není plátcem daně z přidané hodnoty.

-------------------------------------------------------------------------------

8.    Dokumenty

8.1    Seznamy hlavních dokumentů

Politika Integrovaného systému řízení

8.2    Rozpočet

Ukazatele kapitoly ÚPV na rok 2020 (pdf, 78 kB)

Ukazatele kapitoly ÚPV na rok 2019 (pdf, 129 kB)

Ukazatele kapitoly ÚPV na rok 2018 (pdf, 129 kB)

Ukazatele kapitoly ÚPV na rok 2017 (pdf, 128 kB)

Ukazatele kapitoly ÚPV na rok 2016 (pdf, 17 kB)

Ukazatele kapitoly ÚPV na rok 2015 (pdf, 16 kB)

Ukazatele kapitoly ÚPV na rok 2014 (pdf, 813 kB)

Ukazatele kapitoly ÚPV na rok 2013 (pdf, 38 kB)

Ukazatele kapitoly ÚPV na rok 2012 (pdf, 441 kB)

Ukazatele kapitoly ÚPV na rok 2011 (pdf, 28 kB)

Ukazatele kapitoly ÚPV na rok 2010 (pdf, 260 kB)

Závěrečný účet kapitoly ÚPV za rok 2018 (pdf, 603 kB)

Závěrečný účet kapitoly ÚPV za rok 2017 (pdf, 676 kB)

Závěrečný účet kapitoly ÚPV za rok 2016 (pdf, 663 kB)

Závěrečný účet kapitoly ÚPV za rok 2015 (pdf, 600 kB)

Závěrečný účet kapitoly ÚPV za rok 2014 (pdf, 656 kB)

Závěrečný účet kapitoly ÚPV za rok 2013 (pdf, 672 kB)

Závěrečný účet kapitoly ÚPV za rok 2012 (pdf, 278 kB)

Závěrečný účet kapitoly ÚPV za rok 2011 (pdf, 491 kB)

Závěrečný účet kapitoly ÚPV za rok 2010 (pdf, 260 kB)

Informace o rozpočtu předchozích let najdete zde.

-------------------------------------------------------------------------------

9.    Žádosti o informace

Informace týkající se vynálezů, užitných vzorů, průmyslových vzorů, topografií polovodičových výrobků, ochranných známek, označení původu a zeměpisných označení lze získat v informačním středisku osobně ve vstupní hale budovy nebo telefonicky na čísle 220383120. V konkrétních záležitostech je možno se obrátit přímo na zaměstnance příslušných útvarů. Další informace poskytuje v rámci svých služeb studovna pro veřejnost. Dotazy na základní informace z oblasti průmyslových práv je možné zasílat též na adresu helpdesk@upv.cz.

-------------------------------------------------------------------------------

10.    Příjem žádostí a dalších podání

Veškeré písemnosti, včetně všech druhů přihlášek, žádostí, stížností, návrhů a podnětů lze podat osobně v podatelně Úřadu, poštou, prostřednictvím datové schránky, e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem. Dále je možné zasílat faxem nebo e-mailem s doložením papírového originálu do 5 dnů (dle správního řádu). V případě spisového řízení lze též podat přihlášku či žádost prostřednictvím systému on-line. Rozhodnutí Úřadu lze obdržet prostřednictvím datové schránky, poštou, případně vyzvednout osobně v podatelně Úřadu.

-------------------------------------------------------------------------------

11.    Opravné prostředky

Řádným opravným prostředkem proti prvoinstančnímu rozhodnutí Úřadu je rozklad. Rozklad může podat účastník řízení u zdejšího Úřadu písemně ve lhůtě jednoho měsíce od doručení napadeného rozhodnutí. Zároveň musí zaplatit správní poplatek Kč 1.000,-. Podmínkou projednání rozkladů ve věcech patentů a užitných vzorů je složení kauce ve výši Kč 2.500,-, která bude navrhovateli vrácena, jestliže se v řízení prokáže, že rozklad byl podán oprávněně.

Z podání musí být zřejmé, že se jedná o opravný prostředek, kdo jej podává, proti kterému rozhodnutí směřuje a co se ve věci navrhuje. Rozklad musí být věcně odůvodněn a doložen důkazy, o které se tvrzení v rozkladu uvedená opírají.   

-------------------------------------------------------------------------------

12.    Formuláře

Formuláře jsou na internetových stránkách Úřadu k dispozici v podobě elektronicky vyplnitelných formulářů, k vytisknutí ve formátu .pdf nebo je možné získat formuláře osobně v podatelně Úřadu. Seznam všech používaných formulářů s jejich označením a popisem najdete zde

-------------------------------------------------------------------------------

13.    Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Návody pro řešení životních situací – „Udělení patentu na vynález

Návody pro řešení životních situací – „Zápis ochranné známky“

Návody pro řešení životních situací – „Zápis označení původu nebo zeměpisného označení“

Návody pro řešení životních situací – „Zápis průmyslového vzoru“

Návody pro řešení životních situací – „Zápis užitného vzoru“

Návody pro řešení životních situací – „Zápis topografií polovodičových výrobků“

-------------------------------------------------------------------------------

14.    Předpisy

Pro řízení před Úřadem platí obecné předpisy o správním řízení s odchylkami uvedenými v jednotlivých předpisech na ochranu průmyslového vlastnictví.

Právní předpisy jsou k nahlédnutí v úředních hodinách v informačním středisku a ve studovně pro veřejnost. Jsou též přístupné na internetové stránce Úřadu zde.

14.1    Nejdůležitější používané předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž Úřad jedná a rozhoduje:
 • zákon č. 14/1993 Sb., o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích
 • zákon č. 206/2000 Sb., o ochraně biotechnologických vynálezů
 • vyhláška č. 550/1990 Sb., o řízení ve věcech vynálezů a průmyslových vzorů
 • zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech
 • zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů
 • zákon č. 529/1991 Sb., o ochraně topografií polovodičových výrobků
 • zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách
 • vyhláška č. 97/2004 Sb., k provedení zákona o ochranných známkách
 • zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • zákon č. 173/2002 Sb., o poplatcích za udržování patentů a dodatkových ochranných osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin
 • zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví
 • zákon č. 417/2004 Sb., o patentových zástupcích
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

14.2    Vydané právní předpisy

-------------------------------------------------------------------------------

15.    Úhrady za poskytování informací

15.1    Sazebník úhrad

Sazebník úhrad nákladů v souvislosti s poskytováním informací podle § 17 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. najdete zde. 

-------------------------------------------------------------------------------

16.    Licenční smlouvy

Výhradní licence ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. Úřad neposkytuje.

-------------------------------------------------------------------------------

17.   Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2019 (pdf, 79 kB)

Výroční zpráva za rok 2018 (pdf, 59 kB)

Výroční zpráva za rok 2017 (pdf, 25 kB)

Výroční zpráva za rok 2016 (pdf, 25 kB)

Výroční zpráva za rok 2015 (pdf, 58 kB)

Výroční zpráva za rok 2014 (pdf, 57 kB)

Výroční zpráva za rok 2013 (pdf, 56 kB)

Výroční zpráva za rok 2012 (pdf, 112 kB)

Výroční zpráva za rok 2011 (pdf, 28 kB)

Výroční zpráva za rok 2010 (pdf, 26 kB)

Výroční zpráva za rok 2009 (pdf, 27 kB)

Výroční zpráva za rok 2008 (pdf, 26 kB)

-------------------------------------------------------------------------------


18.   Poskytnuté informace na žádost
 

Rok 2020:

Pořadové
číslo
Datum
podání
Žádost Odpověď
6.
31. 7. 2020


(pdf, 57 kB)


(pdf, 924 kB)

5.
31. 7. 2020


(pdf, 75 kB)(pdf, 135 kB)


(pdf, 746 kB)

4.
30. 3. 2020


(pdf, 16 kB)


(pdf, 103 kB)

3.
5. 3. 2020


(pdf, 143 kB)


(pdf, 157 kB)

2.
1. 3. 2020


(pdf, 56 kB)


(pdf, 78 kB)

1.
17. 1. 2020


(pdf, 17 kB)


(pdf, 78 kB)


Rok 2019:

Pořadové
číslo
Datum
podání
Žádost Odpověď
12.
30. 8. 2019


(pdf, 60 kB)


(pdf, 43 kB)

11.
7. 8. 2019


(pdf, 35 kB)


(pdf, 23 kB)

10.
20. 6. 2019


(pdf, 29 kB)


(pdf, 28 kB)

9.
9. 6. 2019


(pdf, 25 kB)


(pdf, 47 kB)

8.
23. 5. 2019


(pdf, 66 kB)


(pdf, 1,4 MB)

7.
11. 4. 2019


(pdf, 64 kB)


(pdf, 33 kB)

6.
3. 4. 2019


(pdf, 24 kB)


(pdf, 24 kB)

5.
28. 3. 2019


(pdf, 42 kB)


(pdf, 21 kB)
Příloha
(cvs)

4.
8. 3. 2019


(pdf, 67 kB)


(pdf, 77 kB)

3.
14. 2. 2019


(pdf, 508 kB)


(pdf, 29 kB)

2.
6. 2. 2019


(pdf, 396 kB)


(pdf, 41 kB)

1.
14. 1. 2019


(pdf, 25 kB)


(pdf, 15 kB)


Rok 2018:

Pořadové
číslo
Datum
podání
Žádost Odpověď
6.
26. 9. 2018


(pdf, 15 kB)


(pdf, 21 kB)

5.
23. 8. 2018


(pdf, 32 kB)


(pdf, 25 kB)

4.
16. 8. 2018


(pdf, 29 kB)


(pdf, 32 kB)

3.
25. 7. 2018


(pdf, 17 kB)


(pdf, 211 kB)

2.
1. 2. 2018


(pdf, 36 kB)


(pdf, 870 kB)

1.
11. 1. 2018


(pdf, 262 kB)


(pdf, 36 kB)

Rok 2017:

Pořadové
číslo
Datum
podání
Žádost Odpověď
9.
6. 12. 2017


(pdf, 29 kB)


(pdf, 37 kB)

8.
4. 12. 2017


(pdf, 35 kB)


(pdf, 37 kB)

7.
28. 11. 2017


(pdf, 13 kB)


(pdf, 36 kB)

6.
26. 5. 2017


(pdf, 34 kB)


(pdf, 37 kB)

5.
17. 4. 2017


(pdf, 14 kB)


(pdf, 35 kB)

4.
14. 3. 2017


(pdf, 21 kB)


(pdf, 36 kB)

3.
8. 3. 2017


(pdf, 25 kB)


(pdf, 38 kB)

2.
8. 3. 2017


(pdf, 23 kB)


(pdf, 81 kB)

1b.
26. 1. 2017


(pdf, 555 kB)


(pdf, 37 kB)

1.
11. 1. 2017


(pdf, 559 kB)


(pdf, 37 kB)

18.   Poskytnuté informace na žádost
 

Rok 2016:

Pořadové
číslo
Datum
podání
Žádost Odpověď
10. 14. 11. 2016


(pdf, 453 kB)


(pdf, 36 kB)

9. 23. 8. 2016


(pdf, 21 kB)


(pdf, 36 kB)

8a. 17. 8. 2016


(pdf, 29 kB)


(pdf, 37 kB)

8. 4. 8. 2016


(pdf, 695 kB)


(pdf, 36 kB)

7. 2. 8. 2016


(pdf, 572 MB)


(pdf, 41 kB)

6. 28. 7. 2016


(pdf, 21 kB)


(pdf, 37 kB)

5. 27. 6. 2016


(pdf, 14 kB)


(pdf, 543 kB)

4. 13. 4. 2016


(pdf, 12 kB)


(pdf, 75 kB)

3.
1. 3. 2016


(pdf, 21 kB)


(pdf, 74 kB)

2. 29. 2. 2016


(pdf, 529 kB)


(pdf, 75 kB)

1a.
4. 2. 2016


(pdf, 21 kB)


(pdf, 74 kB)

1.
27. 1. 2016


(pdf, 21 kB)


(pdf, 74 kB)

Rok 2015:

Pořadové
číslo
Datum
podání
Žádost Odpověď
1.
15.2.2015


(pdf, 12 kB)


(pdf, 76 kB)

2.
2.3.2015


(pdf, 29 kB)


(pdf, 74 kB)

 3.   25.3.2015


(pdf, 217 kB)


(pdf, 75 kB)

4.
14.4.2015


(pdf, 68 kB)


(pdf, 80 kB)

  5.   13.4.2015


(pdf, 867 kB)


(pdf, 74 kB)

7.
29.6.2015


(pdf, 20 kB)


(pdf, 160 kB)

8.
22.7.2015


(pdf, 760 kB)


(pdf, 76 kB)

9.
4.10.2015


(pdf, 36 kB)


(pdf, 669 kB)

10.
7.12.2015


(pdf, 26 kB)


(pdf, 75 kB)

11.
1.12.2015


(pdf, 41 kB)


(pdf, 76 kB)

Rok 2014:

Pořadové
číslo
Datum
podání
Žádost Odpověď
1.
5.2.2014


(pdf, 1,04 MB)


(pdf, 1,25 MB)

2. 18.2.2014


(pdf, 955 kB)


(pdf, 73 kB)

3. 21.3.2014


(pdf, 72 kB)


(pdf, 131 kB)

5. 23.7.2014


(pdf, 42 kB)


(pdf, 507 kB)

6. 23.9.2014


(pdf, 36 kB)


(pdf, 94 kB)

7. 16.9.2014


(pdf, 41 kB)


(pdf, 73 kB)

8. 18.11.2014


(pdf, 16 kB)


(pdf, 74 kB)

9. 5.12.2014


(pdf, 32 kB)


(pdf, 95 kB)

10. 9.12.2014


(pdf, 76 kB)


(pdf, 76 kB)


 

Rok 2013:

Pořadové
číslo
Datum
podání
Žádost Odpověď
1.
30.1.2013


(pdf, 646 kB)


(pdf, 771 kB)

2. 16.1.2013


(pdf, 518 kB)


(pdf, 661 kB)

3.
4.3.2013


(pdf, 961 kB)


(pdf, 2,57 MB)

4. 27.2.2013


(pdf, 817 kB)


(pdf, 624 kB)

5.
26.2.2013


(pdf, 1,2 MB)


(pdf, 92 kB)

6. 12.3.2013


(pdf, 850 kB)


(pdf, 969 kB)

7.
13.3.2013


(pdf, 356 kB)


(pdf, 93 kB)

8. 20.3.2013


(pdf, 1,2 MB)


(pdf, 1,5 MB)

9. 4.4.2013


(pdf, 224 kB)


(pdf, 90 kB)

10. 14.5.2013


(pdf, 740 kB)


(pdf, 96 kB)

11.
22.5.2013


(pdf, 1,4 MB)


(pdf, 76 kB)

12. 29.5.2013


(pdf, 474 kB)


(pdf, 69 kB)

13. 8.10.2013


(pdf, 1,7 MB)


(pdf, 88 kB)

14. 9.10.2013


(pdf, 632 kB)


(pdf, 119 kB)

15.
9.10.2013


(pdf, 678 kB)


(pdf, 70 kB)

16. 18.10.2013


(pdf, 824 kB)


(pdf, 102 kB)

17. 24.10.2013


(pdf, 620 kB)


(pdf, 103 kB)

Datum poslední aktualizace – 08.09.2020 09:43