Úřad průmyslového vlastnictví

Formáty elektronických souborů pro vyjádření ochranné známky


Od 1.1.2019 vstupuje v účinnost zákon 286/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví), a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

 

V příloze č. 1 zákona jsou definovány druhy ochranných známek. Úřad v této souvislosti stanovil přijatelné formáty elektronických souborů. Více informací najdete na stránce https://www.upv.cz/cs/prumyslova-prava/ochranne-znamky.html