Úřad průmyslového vlastnictví

Přehled aktivit Úřadu v rámci plnění NPR, NIS a Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR


Přehled aktivit Úřadu průmyslového vlastnictví v rámci plnění opatření Národního programu reforem ČR 2012, Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR pro období let 2012–2020 (Služby pro inovační podnikání) a Národní inovační strategie ČR.

Úřad průmyslového vlastnictví (dále jen „Úřad“) ve smyslu své zákonné působnosti rozhoduje o poskytování právní ochrany zejména na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky, vede rejstříky o těchto předmětech průmyslových práv, řeší případy sporné a odvolací. Vedle toho pečuje o zvyšování povědomí o přínosech a optimálních způsobech využívání systému ochrany průmyslového vlastnictví k podpoře podnikání a konkurenceschopnosti, výzkumu, vývoje a inovací.

Úřad tak v současné době plní a podílí se na plnění úkolů a opatření vyplývajících zejména z následujících dokumentů:

 1. Národní program reforem (NPR) ČR 2012, který byl schválen usnesením vlády č. 271 ze dne 11. dubna 2012. Jednou z priorit je optimalizovat podporu výzkumu, vývoje a inovací, posílit znalostní trojúhelník (vzdělání – výzkum – inovace)
  a rozvinout potenciál digitální ekonomiky.
   
 2. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR pro období let 2012 – 2020, kterou vláda ČR přijala svým usnesením č. 713 ze dne 27. září 2011, ukládá Úřadu nastavit a prohloubit spolupráci s podnikatelskými inkubátory, inovačními centry, vědecko-technologickými parky, centry pro transfer technologií a dalšími obdobnými subjekty. Dalším úkolem je zvyšovat informovanost podnikatelů o podmínkách, přínosech a možnostech získávání ochrany duševního vlastnictví, usnadnit patentování v zahraničí a spolupracovat při stanovení koncepce pravidelného a cíleného školení na vysokých školách.
   
 3. Národní inovační strategie ČR schválená vládou ČR usnesením č. 714 ze dne 27. září 2011 navazuje na Strategii mezinárodní konkurenceschopnosti a vychází z analýzy inovačního prostředí České republiky.

  Úřad provozuje a podporuje aktivity, které přispívají ke zvyšování povědomí o problematice ochrany průmyslového vlastnictví a k vytváření příznivého prostředí pro technickou tvůrčí činnost, dobrou orientaci v relevantních právních předpisech a povědomí o projektech na podporu inovací. Zvláštní pozornost přitom věnuje podnikatelům, vědeckým pracovníkům, pedagogům a mladé generaci. Zaměřuje se na práci se studenty středních a vysokých škol a mladými zájemci o obor. Úřad nabízí řadu kurzů zaměřených na informace o výhodách a možnostech ochrany průmyslového vlastnictví, na zdroje patentových informací a práci s databázemi patentů, užitných vzorů, průmyslových vzorů a ochranných známek, transfer technologií, řešení patentových sporů a boj proti padělání a pirátství.

  Úřad spolupracuje při zajištění bakalářského a magisterského studijního oboru průmyslové vlastnictví, pořádá exkurze studentů v sídle Úřadu a semináře ve školách. Prostřednictvím svého Institutu průmyslově právní výchovy Úřad nabízí dvouleté specializační studium průmyslových práv, které je určeno pro podnikatele, pracovníky výzkumných a vývojových institucí, vysokých škol, institucí zabývajících se podporou inovací a transferem technologií, pro začínající patentové zástupce a advokáty.

  Trvalou podporu Úřad poskytuje institucím státní správy v oblasti prosazování práv duševního vlastnictví. V lednu 2014 se Úřad přihlásil do projektu „Czech Local Visibility Events“. Jedná se o jednoletý projekt, který financuje Evropská komise a nositelem je EEN v Praze při CRR ČR. Hlavním cílem je navázání a prohloubení spolupráce mezi organizacemi a institucemi zaměřenými na malé a střední podnikání, propagace zúčastněných partnerů a zvýšení povědomí o jejich činnosti mezi českými firmami.

2016 – Rok řemesel


Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR vyhlásila rok 2016 jako ROK ŘEMESEL.

 • V lednovém vydání časopisu Moderní řízení vyšel článek „Jak těžit z patentů a vydělat na nápadech“ s rozhovorem s předsedou Úřadu.
 • První ročník Veletrhu Věda Výzkum Inovace se konal 9. až 11. března 2016 na výstavišti v Brně. Veletrh si vytkl za cíl propojit vědeckou a výzkumnou sféru s podnikatelským prostředím a také dát vědeckým týmům příležitost představit výstupy své činnosti odborné i široké veřejnosti. ÚPV se veletrhu zúčastnil s vlastní expozicí, ve které nabízel informace na Internetových stránkách, převáděly se volně dostupné rešeršní databáze průmyslově právních informací a nabízely informativní rešerše. V nabídce nechyběl ani výběr brožur, letáků a ostatních informačních tiskovin.
 • Počátkem května se vedoucí Kanceláře úřadu zúčastnil slavnostního otevření podnikatelského inkubátoru ESA BIC Prague. ESA BIC Prague je považován za významný milník v podpoře začínajících podniků, inovací a aplikací kosmických technologií v ČR.
 • Počátkem května 2016 předseda Úřadu vystoupil na konferenci pořádané Vysokou školou logistiky „Inovace prakticky“.
 • Dne 15. 5. 2016 byl v periodiku E15 zveřejněn článek „Češi se učí podávat mezinárodní patentové přihlášky“, ve kterém předseda ÚPV konstatuje, že se českým vynálezcům a firmám dlouhodobě nedaří profitovat z jejich inovací. Objem prostředků z prodaných licencí by mohl být mnohonásobně větší, kdyby české subjekty věděly, jak správně využívat systém patentové ochrany.
 • Ve dnech 10. – 13. 5. 2016 se Úřad tradičně účastnil veletrhu strojírenství a strojírenské technologie „FOR INDUSTRY“. Ve stánku ÚPV byla pro návštěvníky připravena nabídka informací v elektronické podobě na Internetových stránkách Úřadu a v databázích průmyslově právních informací. Pracovníci ÚPV odpovídali návštěvníkům na dotazy, zaměřené na problematiku ochrany průmyslových práv (na území ČR i v zahraničí), a předváděli možnosti volně přístupných rešeršních databází. Návštěvníci mohli využít i nabídky bezplatného provedení informativní rešerše a vybrat si ze široké nabídky brožur, letáků a ostatních informačních tiskovin.
 • Ve dnech 19. - 21. května 2016 se na výstavišti v Letňanech konal Veletrh vědy. Pořádala jej Akademie věd ČR. Šlo o největší akci zaměřenou na popularizaci vědy. Určen byl primárně dětem, nicméně byl otevřený i studentům a dospělým. Vystavovaly zde všechny vědecké ústavy AV ČR a řada vysokých škol (např. VĆHT, ČVUT, Univerzita T. Bati, Přírodovědecká fakulta UK, Západočeská univerzita. Kromě nich dále vědecké parky, výzkumné instituce, Kriminalistický ústav Praha a mnozí další. Akce měla velkou mediální podporu (inzeráty, bilboardy, vstup v ČT, upoutávky v rozhlase). ÚPV byl zastoupen vlastním stánkem, kde propagoval průmyslová práva a duševní vlastnictví vůbec. Nabízeli jsme letáky pro děti (duševní vlastnictví, patentový dokument), komiksy, pexesa (vynálezy a vynálezci, spojování výkresů a názvů vynálezů), kvízy, materiály z kampaně "PATENTUJ". Připravili jsme i nové plakáty a dekorace stánku. V nabídce byly rovněž materiály pro dospělé. Akce zaznamenala vysokou návštěvnost. Stánek ÚPV navštívilo za tři dny konání veletrhu cca 400 dětí a zodpověděli jsme dotazy cca 60 dospělým.
 • Poslední týden v květnu se v prostorách Úřadu konala žákovská konference na téma "Bavíme se o technice česky i anglicky". Prezentace dětí byly milé a vtipné a byly sestaveny do Sborníku. Jde o náhledy, prezentace v psané a mluvené formě i metodické hry jsou v online knihovně v systému Jazyky bez bariér.
 • Akademie věd ČR pořádala na výstavišti v Letňanech od 19. do 21. května Veletrh vědy. Ten byl zaměřen především na dětské a mladé publikum a bylo pro ně připraveno mnoho interaktivních expozic. ÚPV byl na veletrhu zastoupen svým informačním stánkem a zodpovídal dotazy velkých i malých návštěvníků o průmyslových právech a o všem s nimi souvisejícím. Pracovníci ÚPV předváděli i rešerše v databázích, které jsou volně přístupné. Pro děti byly připraveny i hry, ve kterých propojovaly známé vynálezce a jejich vynálezy a hledaly názvy k obrázkům z patentových dokumentů. Distribuovaly se především materiály určené dětem a studentům - leták o duševním vlastnictví, komiksy o patentech, ochranných známkách a autorském právu i leták vysvětlující formu a obsah patentového spisu. Nechyběly ani další informační tiskoviny určené dospělým. www.veletrhvedy.cz
 • Inovace, patenty a dotace v roce 2016 aneb ochrana, obrana a financování průmyslového vlastnictví. Akci v rámci Týdne inovací pořádala patentová kancelář Chytilová & spol. a Alena Ratajová, freelancer v oblasti komunikace. Akce se konala v Úřadu průmyslového vlastnictví, s přednáškou vystoupil též předseda Kratochvíl.
 • Předseda Úřadu poskytl rozhovor o patentech, vynálezech, inovacích a českém podnikatelském prostředí, který byl 9. 6. 2016 publikován na webu www.alenaratajova.cz.
 • V multifunkční hale Werk Arena v Třinci se ve dnech 16. a 17. června 2016 konal první ročník mezinárodní výstavy vynálezů a technických řešení INVENT ARENA. Soutěžilo se v oborech: Ekologie a ochrana životního prostředí; Hutnictví, energetika, strojírenství, doprava, stavebnictví; Chemie, zemědělství, zdravotnictví, biotechnologie; Výpočetní technika, telekomunikace, automatizace, informatika; Mladí inovátoři a Ostatní. Nejlepší exponáty získaly zlatou, stříbrnou a bronzovou medaili. Součástí programu byly odborné semináře, které vedli například představitelé Úřadu průmyslového vlastnictví a Akademie věd ČR a také již čtvrtý ročník mezinárodních řemeslných her žáků a studentů základních a středních škol. Organizátorem výstavy jsou TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. a Česká hutnická společnost, z.s. Odbornou garanci poskytly International Federation of Inventors Associations (IFIA), Český svaz vynálezců a zlepšovatelů (ČSVZ), Český svaz vědeckotechnických společností (ČSVTS) a Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV). Na výstavě představilo své inovativní výrobky 52 vystavovatelů z 19 zemí.
 • Katedra fyziky Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské (ČVUT) pořádala ve dnech 19. - 24. 6. 2016 další ročník „Týdne vědy na Jaderce“ určený středoškolským studentům z celé ČR, kteří uvažují o studiu technických nebo přírodovědeckých oborů. V programu, sestávajícím z exkurzí, povinných i volitelných přednášek na témata moderní vědy a jejího technického uplatnění, studentských miniprojektů a jejich prezentací, vystoupily také zástupkyně ÚPV. V přednášce "Nápady na síti - inspirujte se" představily studentům druhy průmyslových práv, národní databázi patentů a užitných vzorů i databázi Espacenet. Vysvětlily také fáze průběhu řízení o přihláškách vynálezů, postup vyhledávání v databázích a připomněly důležitost i využitelnost patentových informací pro výzkumnou práci. http://tydenvedy.fjfi.cvut.cz.
 • Ve středu 7. 9. 2016 se pořádal v Praze Festival vědy 2016 s tématem "Bojujeme s viry". Prezentovaly se na něm vysoké školy, vědecké instituce i průmyslové podniky. Jeho cílem bylo podpořit zájem o vědu a studium technických oborů formou zajímavých prezentací a zábavných pokusů. Úřad byl na Jarmarku zastoupen vlastním stánkem, na kterém se nabízely ukázky hledání v databázích, zodpovídaly dotazy na průmyslová práva. Návštěvníci mohli vyzkoušet své znalosti v kvízech a paměťových hrách, které přibližovaly svět známých vynálezů a jejich původců. Byly připraveny také informační materiály a panely s ukázkami vynálezů z různých technických oborů. Festival se pořádal pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, primátorky hl. m. Prahy, starosty MČ Praha 6, předsedy AV ČR a rektorů VŠ.
 • Ve dnech 3. – 7. 10. 2016 se Úřad představil na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. Stánek ÚPV připravil pro návštěvníky nabídku informací v elektronické podobě na Internetových stránkách ÚPV a také v databázích průmyslově právních informací. Pracovníci ÚPV odpovídali návštěvníkům na dotazy, zaměřené na problematiku ochrany průmyslových práv (na území ČR i v zahraničí), a předváděli možnosti volně přístupných rešeršních databází. Návštěvníci mohli využít i nabídky bezplatného provedení informativní rešerše a vybrat si z široké nabídky brožur, letáků a ostatních informačních tiskovin.
 • Dne 11. 10. 2016 se ÚPV a Astronomický ústav AV ČR společně představili v programu "Od patentů ke hvězdám". Program byl určen pro žáky základních škol a studenty středních škol a opakoval se v blocích. V první části bloku se žáci studenti seznámili s duševním vlastnictvím, průmyslovým právem a druhy průmyslověprávní ochrany. V další části je čekalo poutavé vyprávění o zkoumání vesmíru, o vynálezech, které se k němu využívají, nebo v souvislosti s vesmírným výzkumem vznikly. Vyprávění provázelo i množství fotografií z obrazového archivu AsÚ. Byla připravena i výstava věnovaná českým vědcům a jejich vynálezcům. Společná akce zaznamenala 243 návštěvníků.
 • V říjnovém vydání studentského časopisu EkonTech vyšla čtyřstrana věnovaná propagaci patentové ochrany. Článek „Češi a světové patenty: nově je získání ochrany levnější“ je doplněn článkem o úspěšném patentu na průsvitný beton.
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s ÚPV zorganizovalo dne 10. 11. 2016 odborný seminář „Podpora proexportního potenciálu českých firem a práva duševního vlastnictví“. Seminář uvedl ministr průmyslu a obchodu společně s předsedou ÚPV a odborné příspěvky přednesli zástupci ÚPV, ministerstva, předseda Asociace malých a středních podniků a zástupci několika firem, které aktivně a úspěšně využívají systém průmyslově právní ochrany. Seminář navštívilo více než 100 zájemců.
 • Dne 14. 11. 2016 se v prostorách Úřadu uskutečnila druhá „Snídaně s předsedou“. Tentokrát se konala v rámci „Týdne podnikání“ a v nabité zasedací místnosti proběhla živá tříhodinová diskuse.
 • Od poloviny září do poloviny listopadu 2016 ve vstupních prostorách Úřadu probíhala výstava "Čeští vědci a jejich vynálezy". Výstava vznikla v rámci projektu Otevřená věda III a byla do ÚPV zapůjčena Akademií věd ČR. Výstava se snažila přiblížit známé objevy a vynálezy, některé i dosud používané, za nimiž stojí čeští vědci.

2015 – Rok technického vzdělávání a průmyslu

Úřad se stal partnerem projektu Rok technického vzdělávání a průmyslu.

Hlavním záměrem Roku průmyslu a technického vzdělávání 2015 je vedle zvýšení zájmu veřejnosti o průmysl a o technické obory a prosazení koncepčních a systémových změny v oblasti vzdělávání také zvýšení zájmu škol i firem o spolupráci a přiblížení dobrých příkladů z praxe. Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015 je celoroční kampaň složená z řady aktivit a různých akcí, které jsou reakcí na požadavek podnikatelské sféry důrazněji poukázat na jeden z klíčových problémů konkurenceschopnosti ČR. Tím je disproporce mezi vysokou mírou nezaměstnanosti a dlouhodobě neuspokojenou poptávkou firem po mnoha desítkách tisíc technicky vzdělaných pracovníků, které český vzdělávací systém zaměstnavatelům nenabízí.

Kampaň se opírá o několik páteřních aktivit zaměřených na rodiče a mladé lidi. V únoru by měla být zprovozněna webová stránka www.rokprumyslu.eu , jejíž ambicí je, stát se interaktivním centrálním místem shrnujícím již existující a fungující aktivity podpory technického vzdělávání. Vedle online kampaně probíhající i na sociálních sítích, vyhlášení studentských soutěží, vydání publikací jako Almanach technického vzdělávání či statistický přehled Panorama se počítá i s akcemi jako je Den průmyslu v Ostravě a se sadou odborných konferencí zaměřených na systémové změny ve vzdělávání.

Národní program reforem 2015

Využití potenciálu průmyslového vlastnictví

Vláda bude pokračovat v úsilí o zlepšení znalostí o optimálních způsobech využívání systému ochrany průmyslového vlastnictví k získání konkurenční výhody. Vedle zvyšování znalosti podnikatelů, pracovníků VaV, pedagogů, a studentů o jednotlivých průmyslově právních nástrojích a jejich optimálním využití se zaměří na objasňování významu, způsobů získávání a vytěžování technických informací z patentových zdrojů. V roce 2015 bude pokračovat popularizační kampaň přinášející argumenty a návody proč, zda a jak užívat ochrany průmyslového vlastnictví, jak postupovat při přihlašování do zahraničí a využívat přitom s výhodou zejména mezinárodní systém Smlouvy o patentové spolupráci.

Zvláštní pozornost bude věnována akademickým, výzkumným a vývojovým pracovištím. Bude ozřejmován systém podle Smlouvy o patentové spolupráci, kde podáním jediné přihlášky lze získat delší časový prostor pro rozhodnutí, zda pokračovat v úsilí o získání patentu v zahraničí, současně tak navýšit možnost získat finanční prostředky z prodeje řešení do zahraničí.

Budou pokračovat práce na přípravě systému Patentu s jednotným účinkem a Jednotného patentového soudu.

Postoupí se v přípravě vytvoření Visegrádského patentového institutu, který českým subjektům usnadní a zlevní přihlašování technických řešení do zahraničí.

Zvýší se pozornost poskytování komplexních, důvěryhodných a pro uživatele snadno dosažitelných a srozumitelných informací o špičkových technických řešeních a o předmětech průmyslových práv a způsobech jejich nejlepšího využití. Uživatelům budou nabízeny služby poskytující informace o nejnovějším stavu techniky v jejich oboru převzaté z nově zveřejněných patentových přihlášek, bude propagován průmyslově právní audit a technologický foresight umožňující sledovat trendy a odhadnout budoucí směřování dané oblasti techniky. Bude zlepšena dostupnost informací o průběhu zápisných a dalších řízení.

 • Dne 12. 1. 2015 předseda Úřadu projednal možnosti rozšíření výuky základů systému ochrany průmyslového vlastnictví na středních a vysokých školách s náměstkem ministra školství odpovědným za vzdělávání.
 • Dne 14. 1. 2015 se uskutečnila přednáška předsedy UPV o optimálním využívání patentového systému na půdě Svazu průmyslu ČR.
 • Dne 11. 2. 2015 Úřad uspořádal bezplatný seminář „Technická řešení – vynález/užitný vzor. Na programu bylo řízení o přihlášce vynálezu: náležitosti přihlášky, detaily řízení, podmínky patentovatelnosti, a řízení o přihlášce užitného vzoru: náležitosti přihlášky, detaily řízení, podmínky zápisné způsobilosti.
 • Ředitel kanceláře Úřadu vystoupil 22. 2. 2014 v hlavní zpravodajské relaci TV Nova s informací o trendech přihlašování patentů v České republice.
 • V magazínu Leonardo Českého rozhlasu vystoupil dne 23. 2. 2015 s příspěvkem o historii českých patentů ředitel kanceláře Úřadu.
 • Dne 26. 2. 2015 byla v Bratislavě podepsána představiteli České republiky, Maďarska, Polské republiky a Slovenské republiky Dohoda o Visegrádském patentovém institutu. Dohoda, významný výsledek spolupráce národních úřadů průmyslového vlastnictví států Visegrádské skupiny, vstoupí v platnost poté, co bude signatářskými státy ratifikována. Visegrádský patentový institut, bude plnit, po jmenování Shromážděním Mezinárodní unie pro patentovou spolupráci (PCT), funkci orgánu pro mezinárodní rešerši (International Searching Authority, ISA) a mezinárodní předběžný průzkum (International Preliminary Examining Authority, IPEA) podle článku 16 a článku 32 Smlouvy o patentové spolupráci.
 • 27. 2. 2015 Úřad uzavřel Akční plán spolupráce pro rok 2015 s Technologickou agenturou ČR.
 • V březnovém čísle časopisu Svazu průmyslu a dopravy Spektrum vyšel rozhovor s předsedou Úřadu na téma zapojení Úřadu do Roku průmyslu a technického vzdělávání.
 • ÚPV a Japonský patentový úřad podepsaly Joint Statement of Intent, v jehož rámci se s účinností ode dne 1. 4. 2015 zahajuje pilotní program Patent Prosecution Highway (PPH).
 • Dne 26. 3. 2015 vystoupil ředitel Kanceláře Úřadu v ranním pořadu Rádia Junior.
 • V březnu a dubnu 2015 upořádal Úřad školení pro policii České republiky. Obou worshopů se zúčastnilo celkem 60 policistů, tématem bylo vyhledávání v zejména známkových databázích, okrajově také databázích patentů a průmyslových vzorů, praktické ukázky a samostatná práce.
 • Dne 15. 4. 2015 se v sídle Úřadu konal workshop s názvem „Výuka duševního vlastnictví na vysokých školách a univerzitách v ČR“. Workshopu se zúčastnilo téměř 50 osobností z akademické sféry i veřejnosti.
 • V dubnovém čísle studentského časopisu EkonTech vyšel článek „Vydělejte peníze – využívejte chytře možností patentového systému“.
 • Dne 22. dubna 2015 vystoupil ředitel Kanceláře Úřadu před poslankyněmi a poslanci, členy podvýboru pro inovace, letectví a kosmonautiku, s informací o otázkách ochrany průmyslového vlastnictví.
 • Ve dnech 21. – 23. 4. 2015 se Úřad tradičně účastnil veletrhu strojírenství a strojírenské technologie „FOR INDUSTRY“. Kromě výstavního stánku, kde pracovníci Úřadu předváděli on-line rešerše, se v rámci veletrhu konal specializovaný seminář o průmyslových právech a podnikání, na kterém vystoupili odborníci z Úřadu a zástupci několika významných českých firem, kteří na příkladu vlastní firmy demonstrovali význam zacházení s duševním vlastnictvím.
 • U příležitosti Světového dne duševního vlastnictví Úřad uspořádal tiskovou konferenci na téma „Patentová edukace“. V diskusi vystoupili: předseda Úřadu J. Kratochvíl, E. Kvašňák z Centra pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy, E. Arazimová ze ZŠ Emy Destinnové a V. Hanák z Úžasného divadla fyziky (ÚDIF). ÚDIF rovněž po celý den předváděl fyzikální show pro studeny středních škol a gymnázií. U příležitosti Světového dne duševního vlastnictví byla také vydána tisková zpráva. Na stejné téma vystoupil ve studiu ČT24 ředitel kanceláře Úřadu.
 • Dne 4. 5. 2015 se pořádalo v prostorách Úřadu představení Úžasného divadla fyziky. Představení se opakovalo v devadesátiminutových blocích a Úřad navštívilo přes 200 studentů středních škol. Každý z bloků byl rozdělen do dvou částí, první z nich studentům přiblížila duševní vlastnictví, průmyslové právo a druhy ochrany, JUDr. Adéla Faladová z Ministerstva kultury poté navázala s vysvětlením autorského práva v ČR. Ve druhé části čekalo studenty nápadité a profesionálně provedené představení Úžasného Divadla Fyziky, které pomohlo studentům pochopit podstatu a význam duševního vlastnictví na příkladech fyzikálních jevů a jejich využití ve vynálezech, se kterými se mohou potkat v běžném životě.
 • Dne 26. 5. 2015 se předseda Úřadu zúčastnil konference pořádané Vysokou školou logistiky „Inovace prakticky“, na které rovněž vystoupil s přednáškou.
 • Veletrh vědy pořádala na výstavišti PVA EXPO PRAHA v Letňanech od 21. do 23. května pro děti, studenty i dospělé Akademie věd ČR. Veletrh byl zaměřen především na dětské a mladé publikum a bylo pro ně připraveno mnoho interaktivních expozic. ÚPV byl na Veletrhu zastoupen svými informačními materiály určenými dětem a studentům - leták o duševním vlastnictví, komiksy o patentech, ochranných známkách a autorském právu a nově i letákem vysvětlujícím, jak vypadá a co obsahuje patentový spis.
 • http://www.veletrhvedy.cz
 • Katedra fyziky Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské (ČVUT) pořádala ve dnech 14. - 18. 6. 2015 akci pro studenty, kteří uvažují o studiu technických nebo přírodovědeckých oborů, nazvanou Týden vědy na Jaderce. Týdne se účastnili studenti středních škol z celé ČR. V programu, plném exkurzí, povinných i volitelných přednášek na témata moderní vědy a jejího technického uplatnění, studentských miniprojektů a jejich prezentací, vystoupily i zástupkyně ÚPV. Ve svém bloku "Nápady na síti - inspirujte se" představily studentům druhy průmyslových práv, národní databázi patentů a užitných vzorů i databázi Espacenet. Při hledání byly zároveň vysvětleny fáze průběhu řízení o přihláškách vynálezů. S pomocí záznamů z obou databází byla předvedena využitelnost (a důležitost) patentových informací pro výzkumnou práci.
 • http://tydenvedy.fjfi.cvut.cz.
 • V Olomouci organizovala Univerzita Palackého ve dnech 19. a 20. 6. 2015 pro školy a rodiny Veletrh vědy a výzkumu UP. Veletrh byl určen především dětem a probíhal na třech místech současně - v Pevnosti poznání (interaktivním muzeu vědy), Korunní pevnůstce i v budově Přírodovědecké fakulty UP. Ve všech prostorech bylo připraveno více než 70 stánků s interaktivním programem vztahujícím se k technice, přírodovědě a dalším oborům. ÚPV měl na Veletrhu vlastní stánek s nabídkou letáků, komiksů a plakátů. Malí návštěvníci se mohli dovědět o tom, jak své nápady chránit, mohli si vyluštit zábavný kvíz, vyzkoušeli si také, jak některé z příkladů v kvízu najít v databázi.
 • http://www.pevnostpoznani.cz
 • Úřad průmyslového vlastnictví ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a Metropolitní univerzitou Praha uspořádal 26. 6. 2015 seminář Actual developments in the world of patents. Na semináři vystoupil předseda Úřadu, prorektor MUP Praha, ředitelka mezinárodního odboru Úřadu a hlavním hostem je prof. Toshiko Takenaka z University of Law, USA.
 •  „Vědecký jarmark" se pořádal v září se v Praze a představily se na něm vysoké školy, vědecké instituce i průmyslové podniky. Jeho cílem bylo podpořit zájem o vědu a studium technických oborů. Úřad byl na Jarmarku zastoupen vlastním stánkem, na kterém se nabízely ukázky hledání v databázích, zodpovídaly dotazy na průmyslová práva. Návštěvníci mohli vyzkoušet své znalosti v kvízech a paměťových hrách, které přibližovaly svět vynálezů. Byly připraveny také informační materiály a panely s ukázkami vynálezů z různých technických oborů. Jarmark navštívilo 16.000 žáků a studentů. Záštitu nad Vědeckým jarmarkem převzal prof. RNDr. Václav Pačes, CSc.
 • V listopadu uspořádala VŠB-TUO Ostrava Celouniverzitní den otevřených dveří, kterého se Úřad rovněž zúčastnil. Zástupkyně Úřadu žákům a studentům na stánku ÚPV vysvětlovaly možnosti ochrany průmyslových práv a předváděly vyhledávací možnosti databází a ukázky rešerší, připraveny byly také kvízy, paměťové hry a informační materiály. Program akce nabídl návštěvníkům praktické ukázky technických zajímavostí a vědeckých experimentů. Akce zaznamenala 1.500 návštěvníků.
 • Dne 21. října 2015 se ředitel kanceláře Úřadu zúčastnil panelové diskuse na akci „Smart Business Festival - CzechInno“.
 • V rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání vystoupil předseda Úřadu v diskusním bloku na téma „Od myšlenky k byznysu – průmysl a inovace“ na konferenci Univerzita – Firma – Prosperita, která se konala 5. listopadu 2015 v Brně.
 • Dne 15. prosince 2015 vystoupil v živém vysílání pro Český rozhlas Plus ředitel kanceláře. Tématem rozhovoru bylo rekordní počet čínských patentových přihlášek a jeho vliv na Českou republiku.


Úřad průmyslového vlastnictví pokračuje v jednání s dalšími subjekty a podpoří každou rozumnou iniciativu směřující ke zvyšování povědomí o významu, výhodách a způsobech optimálního těžení ze systému průmyslově právní ochrany k vytváření příznivějšího prostředí pro technickou tvůrčí činnost a podporu inovací.

 

2014 

 • Ředitel odboru patentových informací se jako člen poroty účastnil Regionálního tržiště nápadů, které se uskutečnilo dne 29. 1. 2014 v podnikatelském inkubátoru Vysoké školy Báňské v Ostravě. Svá technická řešení a nápady prezentovalo 28 týmů ve 3 kategoriích – nejlepší nápad, nejlepší prezentace a nejlepší prezentační materiály.
   
 • Úřad se společně s Jihomoravským inovačním centrem stal partnerem Masarykovy univerzity v projektu Ochrana, transfer a uplatnění výsledků výzkumu a vývoje na národní a mezinárodní úrovni. Cílem je plně funkční platforma, která bude umožňovat budování sítí spolupracujících subjektů a týmů ve výzkumu a vývoji. Nedílnou součástí je vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje v oblasti řízení výzkumu, šíření výsledků vědy, transferu technologií a ochraně, oceňování a správě duševního vlastnictví.
   
 • Dne 17. února 2014 vystoupil ředitel kanceláře Úřadu v Radiožurnálu Českého rozhlasu.
   
 • Dne 25. února 2014 přednášela předsedkyně rozkladového senátu Úřadu na Zimní škole práva duševního vlastnictví, kterou pořádala Právnická fakulta Masarykovy Univerzity v Brně v rámci projektu „Ochrana, transfer a uplatnění výsledků VaV na národní a mezinárodní úrovni“.
   
 • Dne 25. 2. 2014 proběhlo jednání vedení ÚPV a TAČR ke konkretizaci Plánu spolupráce na rok 2014 v oblasti posilování mezinárodní konkurenceschopnosti prostřednictvím podpory optimálního těžení ze systému průmyslového vlastnictví.
   
 • Dne 28. 2. 2014 vystoupil předseda Úřadu na X. konferenci České studentské unie „Buď ekontech!“, která se konala na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze.
   
 • V měsících březnu až květnu 2014 se v Brně uskuteční série odborných seminářů k problematice ochrany průmyslového vlastnictví a patentových informací pořádaných ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou.
   
 • S pořadatelem úspěšného veletrhu vynálezů a inovativních řešení Invento se podařilo dohodnout jeho druhý ročník, který se uskuteční ve dnech 18. - 19. 6. 2015 na Výstavišti v Praze.
   
 •  Dne 3. 4. 2014 poskytl předseda Úřadu rozhovor k aktuálnímu vývoji v oblasti patentových přihlášek týdeníku Ekonom. Pozitivní je, že v roce 2013 došlo k nárůstu počtu přihlášek nejen doma, ale i do zahraničí.
   
 • Dne 7. 4. se předseda Úřadu setkal s rektorem Karlovy Univerzity a předsedou České konference rektorů s cílem rozšířit výuku základů systému průmyslových práv na českých vysokých školách.
   
 • U příležitosti Mezinárodního dne duševního vlastnictví Úřad uspořádal tiskovou konferenci na téma „Jak vydělat na patentech“. Na tiskové konferenci vystoupil předseda Úřadu, ředitel Kanceláře a pan Lubomír Dvořák, majitel firmy na výrobu světově úspěšných svahových sekaček. Konference se zúčastnilo 11 zástupců médií.
 • Ředitel kanceláře vystoupil v přímém vstupu ve vysílání ČT24 -  ekonomika.
   
 • Dne 24. dubna Úřad zorganizoval představení Úžasného Divadla Fyziky (ÚDiF). Přes 320 žáků druhého stupně základních škol mělo možnost shlédnout velmi poutavou a profesionálně provedenou fyzikální show, ve které se interpretům skupiny ÚDiF podařilo v jednotlivých pokusech skloubit podstatu fyzikálních jevů s problematikou duševního vlastnictví.
   
 • Dne 25. dubna 2014 se předseda Úřadu zúčastnil diskuse o ochraně práv duševního vlastnictví na univerzitách a výzkumných pracovištích. Workshop uspořádala Technologická agentura ČR.
   
 • Ve spolupráci s Úřadem byl vytvořen Seminář "Duševní vlastnictví ve výuce na základních a středních školách". Má seznámit pedagogy 2. stupně ZŠ, gymnázií, SOŠ a SOU se základy duševního vlastnictví a jeho implementací do jednotlivých vyučovacích předmětů. V jeho průběhu se posluchači seznámí s formami duševního vlastnictví, s databázemi a jejich využitím pro aktivní zapojení žáků nebo pro získání příkladů do výuky a také budou představeny možnosti využití ve vybraných vyučovacích předmětech. Seminář je akreditován MŠMT (MSMT-1881/2014-1-128) a bude nabízen v rámci programové nabídky vzdělávacích akcí Národního institutu pro další vzdělávání.
   
 • Předseda Úřadu se dne 23. 6. 2014 zúčastnil Kulatého stolu pořádaného Českým svazem vědeckotechnických společností. Cílem setkání bylo reagovat na otevřené problémy v oblasti vědy, výzkumu a inovací zejména do roku 2020 a hledat cesty ke zvýšení konkurenceschopnosti české ekonomiky formou efektivnějšího využívání výsledků vědy a výzkumu.
   
 • U příležitosti 95. výročí založení Patentního úřadu v Praze uspořádal Úřad průmyslového vlastnictví ve spolupráci se Světovou organizací duševního vlastnictví (WIPO), Evropským patentovým úřadem (EPO) a Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) mezinárodní konferenci na téma „Ochrana průmyslového vlastnictví v Evropě“. Konference se konala 9. září 2014 v prostorách hotelu Diplomat v Praze. Záštitu konferenci udělil prezident České republiky, Miloš Zeman.
   
 • Pozvání vystoupit na konferenci přijal místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace, Pavel Bělobrádek, ministr průmyslu a obchodu, Jan Mládek, a nejvyšší představitelé výše uvedených evropských institucí, které působí v oblasti práv duševního vlastnictví, jmenovitě generální ředitel WIPO, Francis Gurry, prezident EPO, Benoît Battistelli, a prezident OHIM, António Campinos. Tito významní hosté také jednali s místopředsedou vlády a s ministrem o strategii pro posílení podpory výzkumu a vývoje. Na konferenci promluvila též předsedkyně Technologické agentury ČR, Rut Bízková, předseda Komory patentových zástupců ČR, František Kania, bývalý prezident Japonského patentového úřadu, Hideo Hato, prezident Institutu profesionálních zástupců před EPO, Antonius Tangena, ředitel Evropského střediska pro sledování porušování práv duševního vlastnictví, Paul Maier a předseda Úřadu duševního vlastnictví Maďarska, Miklós Bendzsel. Úvodní slovo pronesl předseda Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV), Josef Kratochvíl.
   
 • Před zahájením konference proběhlo setkání se zástupci médií, na které se akreditovalo devět novinářů. Na dotazy reportérů odpovídal předseda ÚPV, generální ředitel WIPO, prezident OHIM a zástupce EPO. Samostatná interview poskytl České televizi generální ředitel WIPO a Hospodářským novinám prezident OHIM.
   
 • Konferenci zpestřila dvě vystoupení Úžasného divadla fyziky, během kterých skupina mladých vědců předvedla profesionální fyzikální show pod názvem „Inspiruj se!“. Lidé v sále měli možnost vidět zvuk a poslechnout si světlo.
   
 • V prostorách hotelu po dobu konference probíhala prezentace žákovských nápadů a inovací. Žáci ze ZŠ Liberec a Solnice předvedli například lapače pavouků, úspornou svíčku nebo detektor smogu, chytrý přechod pro chodce či otočný kalendář. Svá technická řešení představili také studenti a profesoři vysokých škol a univerzit, jmenovitě Jihočeské univerzity, Vysoké školy chemicko-technologické, Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a Českého vysokého učení technického.
   
 • Na konferenci se registrovalo více než 360 účastníků z České republiky i ze zahraničí. Konference byla zakončena slavnostní recepcí v Rudolfově galerii Pražského hradu.
   
 • TENDENCE 2014 - 19. ročník veletrhu dekorací, stolování, bytového textilu proběhl od 11. do 14. září v Průmyslovém paláci na výstaviště Praha Holešovice. Pro návštěvníky stánku ÚPV byly připraveny informace nejen v široké nabídce brožur, letáků a ostatních informačních tiskovin, ale také v elektronické podobě na Internetových stránkách Úřadu a v databázích průmyslově právních informací. Pracovníci ÚPV odpovídali návštěvníkům na dotazy, zaměřené na ochranné známky a ochranu designu průmyslovým vzorem (na území ČR i v zahraničí), a předváděli možnosti rešeršních databází volně přístupných na internetových stránkách ÚPV. Návštěvníci mohli využít i nabídky bezplatného provedení informativní rešerše.
   
 • Úřad průmyslového vlastnictví se zúčastnil Devátého čínského mezinárodního veletrhu patentů (CIPF) ve World Expo Center v sedmimiliónovém přístavním městě Dalian ve dnech 12. – 14. září 2014. Úřad na veletrhu provozoval informační stánek o aktivitách ČR v této oblasti. Veletrh organizovali Dalian Municipal People’s Government, Dalian Science and Technology Bureau a Dalian Intellectual Property Bureau pod záštitou Státního úřadu duševního vlastnictví ČLR (SIPO), China Council for the Promotion of International Trade a People’s Government of Liaoning Province. Veletrh byl zaměřen na patenty a technologické výsledky v oblasti ukládání elektrické energie, ochrany životního prostředí, nových typů produkce energie, nových materiálů, strojní výroby, IT a zboží denní potřeby. Veletrhu se zúčastnilo na 1000 vystavovatelů z Číny a dalších 16 zemí s více než 3000 vynálezy. Dosavadních veletrhů se zúčastnilo na 30 zemí z Evropy, Ameriky a Asie. Celkem se na veletrhu, který dosud navštívilo na 600 tisíc lidí, prezentovalo přes 7000 výrobců a více než    60 000 patentů. Jedná se o jediný veletrh uvedeného rozsahu v Číně.
   
 • V zářijovém vydání časopisu Spektrum, který vydává Svaz průmyslu a dopravy České republiky vyšel článek předsedy Úřadu na téma „Nevynalézejte vynalezené – inspirujte se zadarmo“.
   
 • Dne 2. října 2014 se v prostorách Úřadu ve spolupráci s OHIM konal seminář pro pracovníky celní správy.
   
 • Dne 7. října 2014 Úřad uspořádal seminář pro pracovníky České obchodní inspekce.
   
 • Předseda Úřadu poskytl 7. 10. 2014 rozhovor pro Hospodářské noviny.
   
 • Dne 15. října 2014 se v prostorách Úřadu uskutečnil seminář „Jak si ochránit duševní vlastnictví při podnikání v Číně“. Účastníci se dozvěděli více o podpoře oficiálních institucí České republiky, zjistili, kde hledat informace z různých regionů Asie a uslyšeli o způsobech ochrany duševního vlastnictví a o institucích spolupracujících při jeho prosazování v Číně.
   
 • Předseda Úřadu vystoupí na II. ročníku konference Univerzita-firma-prosperita budou diskutovány názory odborníků z prostředí univerzit i soukromých společností na roli inovací ve vědě a výzkumu, která se koná 7. listopadu 2014 na VUT v Brně. Tématem konference je optimální spolupráce firem a škol za účelem maximalizace jejich inovačního potenciálu s cílem zvýšení konkurenceschopnosti českého průmyslu. Přednáška předsedy nese název „Jak těžit z cizích patentů a jak nabízet vlastní inovace“.
   
 •  V listopadu 2014 Úřad ve spolupráci s agenturou Czechinvest uspořádá přednášku pro regionální pobočky Czechinvestu v Pardubicích a Českých Budějovicích. Dalších devět regionálních akcí je naplánováno na rok 2015 (Plzeň, Jihlava, Brno, Ústí nad Labem, Liberec, Karlovy Vary, Hradec Králové, Ostrava, Olomouc, Zlín).
   
 •  6. listopadu 2014 vystoupil ředitel kanceláře Úřadu v diskusním pořadu na téma patenty v Českém rozhlasu – Dvojce.
   
 • Úřad se ve dnech 21. – 23. 4. 2015 zúčastní SOUBORU JARNÍCH PRŮMYSLOVÝCH VELETRHŮ v Praze. Celkem se bude prezentovat pět odborných veletrhů:
   
 • FOR INDUSTRY - 14. mezinárodní veletrh strojírenských technologií
 • FOR SURFACE - 8. mezinárodní veletrh povrchových úprav a finálních technologií  
 • FOR ENERGO - 4. mezinárodní veletrh výroby a rozvodu elektrické energie 
 • FOR AUTOMATION - 3. mezinárodní veletrh automatizační, regulační a měřicí techniky  
 • FOR WELD - 2. veletrh technologií pro svařování, pájení a lepení  
 • Úřad na veletrhu uspořádá seminář ke Dni duševního vlastnictví v sále pro 120 osob a tiskovou konferenci.  
 • Dne 12. 11. 2014 se ředitel odboru patentových informací jako porotce zúčastnil čtvrtého kola „Tržiště nápadů“, které pravidelně pořádá Podnikatelský inkubátor VŠB – TUO.

Úplný přehled aktivit od roku 2012 (pdf, 502 kB)


2015 – Rok technického vzdělávání a průmyslu

Úřad se stal partnerem projektu Rok technického vzdělávání a průmyslu.

Hlavním záměrem Roku průmyslu a technického vzdělávání 2015 je vedle zvýšení zájmu veřejnosti o průmysl a o technické obory a prosazení koncepčních a systémových změny v oblasti vzdělávání také zvýšení zájmu škol i firem o spolupráci a přiblížení dobrých příkladů z praxe. Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015 je celoroční kampaň složená z řady aktivit a různých akcí, které jsou reakcí na požadavek podnikatelské sféry důrazněji poukázat na jeden z klíčových problémů konkurenceschopnosti ČR. Tím je disproporce mezi vysokou mírou nezaměstnanosti a dlouhodobě neuspokojenou poptávkou firem po mnoha desítkách tisíc technicky vzdělaných pracovníků, které český vzdělávací systém zaměstnavatelům nenabízí.

Kampaň se opírá o několik páteřních aktivit zaměřených na rodiče a mladé lidi. V únoru by měla být zprovozněna webová stránka www.rokprumyslu.eu , jejíž ambicí je, stát se interaktivním centrálním místem shrnujícím již existující a fungující aktivity podpory technického vzdělávání. Vedle online kampaně probíhající i na sociálních sítích, vyhlášení studentských soutěží, vydání publikací jako Almanach technického vzdělávání či statistický přehled Panorama se počítá i s akcemi jako je Den průmyslu v Ostravě a se sadou odborných konferencí zaměřených na systémové změny ve vzdělávání.

Národní program reforem 2015

Využití potenciálu průmyslového vlastnictví

Vláda bude pokračovat v úsilí o zlepšení znalostí o optimálních způsobech využívání systému ochrany průmyslového vlastnictví k získání konkurenční výhody. Vedle zvyšování znalosti podnikatelů, pracovníků VaV, pedagogů, a studentů o jednotlivých průmyslově právních nástrojích a jejich optimálním využití se zaměří na objasňování významu, způsobů získávání a vytěžování technických informací z patentových zdrojů. V roce 2015 bude pokračovat popularizační kampaň přinášející argumenty a návody proč, zda a jak užívat ochrany průmyslového vlastnictví, jak postupovat při přihlašování do zahraničí a využívat přitom s výhodou zejména mezinárodní systém Smlouvy o patentové spolupráci.

Zvláštní pozornost bude věnována akademickým, výzkumným a vývojovým pracovištím. Bude ozřejmován systém podle Smlouvy o patentové spolupráci, kde podáním jediné přihlášky lze získat delší časový prostor pro rozhodnutí, zda pokračovat v úsilí o získání patentu v zahraničí, současně tak navýšit možnost získat finanční prostředky z prodeje řešení do zahraničí.

Budou pokračovat práce na přípravě systému Patentu s jednotným účinkem a Jednotného patentového soudu.

Postoupí se v přípravě vytvoření Visegrádského patentového institutu, který českým subjektům usnadní a zlevní přihlašování technických řešení do zahraničí.

Zvýší se pozornost poskytování komplexních, důvěryhodných a pro uživatele snadno dosažitelných a srozumitelných informací o špičkových technických řešeních a o předmětech průmyslových práv a způsobech jejich nejlepšího využití. Uživatelům budou nabízeny služby poskytující informace o nejnovějším stavu techniky v jejich oboru převzaté z nově zveřejněných patentových přihlášek, bude propagován průmyslově právní audit a technologický foresight umožňující sledovat trendy a odhadnout budoucí směřování dané oblasti techniky. Bude zlepšena dostupnost informací o průběhu zápisných a dalších řízení.

 • Dne 12. 1. 2015 předseda Úřadu projednal možnosti rozšíření výuky základů systému ochrany průmyslového vlastnictví na středních a vysokých školách s náměstkem ministra školství odpovědným za vzdělávání.
 • Dne 14. 1. 2015 se uskutečnila přednáška předsedy UPV o optimálním využívání patentového systému na půdě Svazu průmyslu ČR.
 • Dne 11. 2. 2015 Úřad uspořádal bezplatný seminář „Technická řešení – vynález/užitný vzor. Na programu bylo řízení o přihlášce vynálezu: náležitosti přihlášky, detaily řízení, podmínky patentovatelnosti, a řízení o přihlášce užitného vzoru: náležitosti přihlášky, detaily řízení, podmínky zápisné způsobilosti.
 • Ředitel kanceláře Úřadu vystoupil 22. 2. 2014 v hlavní zpravodajské relaci TV Nova s informací o trendech přihlašování patentů v České republice.
 • V magazínu Leonardo Českého rozhlasu vystoupil dne 23. 2. 2015 s příspěvkem o historii českých patentů ředitel kanceláře Úřadu.
 • Dne 26. 2. 2015 byla v Bratislavě podepsána představiteli České republiky, Maďarska, Polské republiky a Slovenské republiky Dohoda o Visegrádském patentovém institutu. Dohoda, významný výsledek spolupráce národních úřadů průmyslového vlastnictví států Visegrádské skupiny, vstoupí v platnost poté, co bude signatářskými státy ratifikována. Visegrádský patentový institut, bude plnit, po jmenování Shromážděním Mezinárodní unie pro patentovou spolupráci (PCT), funkci orgánu pro mezinárodní rešerši (International Searching Authority, ISA) a mezinárodní předběžný průzkum (International Preliminary Examining Authority, IPEA) podle článku 16 a článku 32 Smlouvy o patentové spolupráci.
 • 27. 2. 2015 Úřad uzavřel Akční plán spolupráce pro rok 2015 s Technologickou agenturou ČR.
 • V březnovém čísle časopisu Svazu průmyslu a dopravy Spektrum vyšel rozhovor s předsedou Úřadu na téma zapojení Úřadu do Roku průmyslu a technického vzdělávání.
 • ÚPV a Japonský patentový úřad podepsaly Joint Statement of Intent, v jehož rámci se s účinností ode dne 1. 4. 2015 zahajuje pilotní program Patent Prosecution Highway (PPH).
 • Dne 26. 3. 2015 vystoupil ředitel Kanceláře Úřadu v ranním pořadu Rádia Junior.
 • V březnu a dubnu 2015 upořádal Úřad školení pro policii České republiky. Obou worshopů se zúčastnilo celkem 60 policistů, tématem bylo vyhledávání v zejména známkových databázích, okrajově také databázích patentů a průmyslových vzorů, praktické ukázky a samostatná práce.
 • Dne 15. 4. 2015 se v sídle Úřadu konal workshop s názvem „Výuka duševního vlastnictví na vysokých školách a univerzitách v ČR“. Workshopu se zúčastnilo téměř 50 osobností z akademické sféry i veřejnosti.
 • V dubnovém čísle studentského časopisu EkonTech vyšel článek „Vydělejte peníze – využívejte chytře možností patentového systému“.
 • Dne 22. dubna 2015 vystoupil ředitel Kanceláře Úřadu před poslankyněmi a poslanci, členy podvýboru pro inovace, letectví a kosmonautiku, s informací o otázkách ochrany průmyslového vlastnictví.
 • Ve dnech 21. – 23. 4. 2015 se Úřad tradičně účastnil veletrhu strojírenství a strojírenské technologie „FOR INDUSTRY“. Kromě výstavního stánku, kde pracovníci Úřadu předváděli on-line rešerše, se v rámci veletrhu konal specializovaný seminář o průmyslových právech a podnikání, na kterém vystoupili odborníci z Úřadu a zástupci několika významných českých firem, kteří na příkladu vlastní firmy demonstrovali význam zacházení s duševním vlastnictvím.
 • U příležitosti Světového dne duševního vlastnictví Úřad uspořádal tiskovou konferenci na téma „Patentová edukace“. V diskusi vystoupili: předseda Úřadu J. Kratochvíl, E. Kvašňák z Centra pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy, E. Arazimová ze ZŠ Emy Destinnové a V. Hanák z Úžasného divadla fyziky (ÚDIF). ÚDIF rovněž po celý den předváděl fyzikální show pro studeny středních škol a gymnázií. U příležitosti Světového dne duševního vlastnictví byla také vydána tisková zpráva. Na stejné téma vystoupil ve studiu ČT24 ředitel kanceláře Úřadu.
 • Dne 4. 5. 2015 se pořádalo v prostorách Úřadu představení Úžasného divadla fyziky. Představení se opakovalo v devadesátiminutových blocích a Úřad navštívilo přes 200 studentů středních škol. Každý z bloků byl rozdělen do dvou částí, první z nich studentům přiblížila duševní vlastnictví, průmyslové právo a druhy ochrany, JUDr. Adéla Faladová z Ministerstva kultury poté navázala s vysvětlením autorského práva v ČR. Ve druhé části čekalo studenty nápadité a profesionálně provedené představení Úžasného Divadla Fyziky, které pomohlo studentům pochopit podstatu a význam duševního vlastnictví na příkladech fyzikálních jevů a jejich využití ve vynálezech, se kterými se mohou potkat v běžném životě.
 • Dne 26. 5. 2015 se předseda Úřadu zúčastnil konference pořádané Vysokou školou logistiky „Inovace prakticky“, na které rovněž vystoupil s přednáškou.
 • Veletrh vědy pořádala na výstavišti PVA EXPO PRAHA v Letňanech od 21. do 23. května pro děti, studenty i dospělé Akademie věd ČR. Veletrh byl zaměřen především na dětské a mladé publikum a bylo pro ně připraveno mnoho interaktivních expozic. ÚPV byl na Veletrhu zastoupen svými informačními materiály určenými dětem a studentům - leták o duševním vlastnictví, komiksy o patentech, ochranných známkách a autorském právu a nově i letákem vysvětlujícím, jak vypadá a co obsahuje patentový spis.
 • http://www.veletrhvedy.cz
 • Katedra fyziky Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské (ČVUT) pořádala ve dnech 14. - 18. 6. 2015 akci pro studenty, kteří uvažují o studiu technických nebo přírodovědeckých oborů, nazvanou Týden vědy na Jaderce. Týdne se účastnili studenti středních škol z celé ČR. V programu, plném exkurzí, povinných i volitelných přednášek na témata moderní vědy a jejího technického uplatnění, studentských miniprojektů a jejich prezentací, vystoupily i zástupkyně ÚPV. Ve svém bloku "Nápady na síti - inspirujte se" představily studentům druhy průmyslových práv, národní databázi patentů a užitných vzorů i databázi Espacenet. Při hledání byly zároveň vysvětleny fáze průběhu řízení o přihláškách vynálezů. S pomocí záznamů z obou databází byla předvedena využitelnost (a důležitost) patentových informací pro výzkumnou práci.
 • http://tydenvedy.fjfi.cvut.cz.
 • V Olomouci organizovala Univerzita Palackého ve dnech 19. a 20. 6. 2015 pro školy a rodiny Veletrh vědy a výzkumu UP. Veletrh byl určen především dětem a probíhal na třech místech současně - v Pevnosti poznání (interaktivním muzeu vědy), Korunní pevnůstce i v budově Přírodovědecké fakulty UP. Ve všech prostorech bylo připraveno více než 70 stánků s interaktivním programem vztahujícím se k technice, přírodovědě a dalším oborům. ÚPV měl na Veletrhu vlastní stánek s nabídkou letáků, komiksů a plakátů. Malí návštěvníci se mohli dovědět o tom, jak své nápady chránit, mohli si vyluštit zábavný kvíz, vyzkoušeli si také, jak některé z příkladů v kvízu najít v databázi.
 • http://www.pevnostpoznani.cz
 • Úřad průmyslového vlastnictví ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a Metropolitní univerzitou Praha uspořádal 26. 6. 2015 seminář Actual developments in the world of patents. Na semináři vystoupil předseda Úřadu, prorektor MUP Praha, ředitelka mezinárodního odboru Úřadu a hlavním hostem je prof. Toshiko Takenaka z University of Law, USA.
 •  „Vědecký jarmark" se pořádal v září se v Praze a představily se na něm vysoké školy, vědecké instituce i průmyslové podniky. Jeho cílem bylo podpořit zájem o vědu a studium technických oborů. Úřad byl na Jarmarku zastoupen vlastním stánkem, na kterém se nabízely ukázky hledání v databázích, zodpovídaly dotazy na průmyslová práva. Návštěvníci mohli vyzkoušet své znalosti v kvízech a paměťových hrách, které přibližovaly svět vynálezů. Byly připraveny také informační materiály a panely s ukázkami vynálezů z různých technických oborů. Jarmark navštívilo 16.000 žáků a studentů. Záštitu nad Vědeckým jarmarkem převzal prof. RNDr. Václav Pačes, CSc.
 • V listopadu uspořádala VŠB-TUO Ostrava Celouniverzitní den otevřených dveří, kterého se Úřad rovněž zúčastnil. Zástupkyně Úřadu žákům a studentům na stánku ÚPV vysvětlovaly možnosti ochrany průmyslových práv a předváděly vyhledávací možnosti databází a ukázky rešerší, připraveny byly také kvízy, paměťové hry a informační materiály. Program akce nabídl návštěvníkům praktické ukázky technických zajímavostí a vědeckých experimentů. Akce zaznamenala 1.500 návštěvníků.
 • Dne 21. října 2015 se ředitel kanceláře Úřadu zúčastnil panelové diskuse na akci „Smart Business Festival - CzechInno“.
 • V rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání vystoupil předseda Úřadu v diskusním bloku na téma „Od myšlenky k byznysu – průmysl a inovace“ na konferenci Univerzita – Firma – Prosperita, která se konala 5. listopadu 2015 v Brně.
 • Dne 15. prosince 2015 vystoupil v živém vysílání pro Český rozhlas Plus ředitel kanceláře. Tématem rozhovoru bylo rekordní počet čínských patentových přihlášek a jeho vliv na Českou republiku.


Úřad průmyslového vlastnictví pokračuje v jednání s dalšími subjekty a podpoří každou rozumnou iniciativu směřující ke zvyšování povědomí o významu, výhodách a způsobech optimálního těžení ze systému průmyslově právní ochrany k vytváření příznivějšího prostředí pro technickou tvůrčí činnost a podporu inovací.

Datum poslední aktualizace – 29.11.2016 09:48