Úřad průmyslového vlastnictví

Aktivity Úřadu vyplývajících ze strategických dokumentů


Přehled aktivit Úřadu v rámci plnění NPR, Inovační strategie 2019-2030, Akčního plánu Inovační strategie 2019-2030, Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR pro období let 2012-2020 a Národní inovační strategie ČR 2012-2020

Přehled aktivit Úřadu průmyslového vlastnictví v rámci plnění opatření Národního programu reforem ČR, Inovační strategie 2019-2030, Akčního plánu Inovační strategie 2019-2030, Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR pro období let 2012-2020 a Národní inovační strategie ČR 2012-2020

Úřad průmyslového vlastnictví (dále jen „Úřad“) ve smyslu své zákonné působnosti rozhoduje o poskytování právní ochrany zejména na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky, vede rejstříky o těchto předmětech průmyslových práv, řeší případy sporné a odvolací. Vedle toho pečuje o zvyšování povědomí o přínosech a optimálních způsobech využívání systému ochrany průmyslového vlastnictví k podpoře podnikání a konkurenceschopnosti, výzkumu, vývoje a inovací.

Úřad tak v současné době plní a podílí se na plnění úkolů a opatření vyplývajících zejména z následujících dokumentů:

 1. Národní program reforem
 2. Národní program reforem (NPR) je koncepčním dokumentem vlády v oblasti hospodářské politiky na daný kalendářní rok. Je každoročně předkládán Evropské komisi v rámci evropského semestru pro koordinaci hospodářských politiky členských států EU. V dubnu 2019 vláda schválila Národní program reforem České republiky 2019. Materiál obsahuje soubor opatření, která mají zajistit hospodářský růst a stabilní zaměstnanost. Tato každoroční aktualizace je v rámci tzv. evropského semestru předkládána Evropskou komisí, která zhodnotí hospodářskou politiku České republiky a navrhne následná klíčová opatření, která mají vést k prosperitě a konkurenceschopnosti České republiky. Opatření vycházejí z programových priorit vlády a jsou provázána s dalšími strategickými materiály a akčními plány na národní úrovni. NPR zohledňuje hospodářské a sociální priority Evropské unie. NPR odrážejí dosažený pokrok v oblasti výzkumu, vývoje a inovací v předchozím roce a obsahují plány na daný rok a stanovují rámec pro národní politiku VaVaI.

 3. Inovační strategie 2019-2030
 4. Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) a posléze vláda České republiky schválila počátkem roku 2019 klíčový dokument Inovační strategie České republiky 2019–2030, který RVVI zpracovala v úzké spolupráci s týmem osobností z řad podnikatelů, vědců, akademiků a zástupců veřejné správy. Dokument vytyčuje nové priority, jejichž naplnění by mělo Českou republiku do roku 2030 zařadit mezi nejinovativnější země Evropy. Strategie sestává z devíti pilířů: Financování a hodnocení výzkumu a vývoje, Inovační a výzkumná centra, Národní start-up a spin-off prostředí, Polytechnické vzdělávání, Digitalizace, Mobilita a stavební prostředí, Ochrana duševního vlastnictví, Chytré investice a Chytrý marketing.

  Úřad průmyslového vlastnictví je spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu odpovědný za jeden z pilířů strategie Ochrana duševního vlastnictví. Podpora ochrany duševního vlastnictví přijetím tohoto dokumentu prvně v historii České republiky je systémově řešena.

 5. Akční plán Inovační strategie 2019-2030
 6. V PROSINCI 2019 VLÁDA SCHVÁLILA AKČNÍ PLÁN ŘÍZENÍ A KOORDINACE INOVAČNÍ STRATEGIE

  Akční plán IS 2030 je základní implementační nástroj Strategie. Je pravidelně aktualizován na základě výstupů Garantů pilířů a pracovních týmů.

  Akční plán Inovační strategie ČR 2030 je soubor prioritních projektů (aktivit) jednotlivých pilířů Strategie. Je sestaven z dílčích projektových karet, které popisují jednotlivá legislativní opatření, finanční opatření a fyzické projekty / produkty realizované v rámci Strategie.

  Akční plán IS 2030 je spolu se Zprávou o realizaci pravidelně jednou za rok aktualizován a předkládán RVVI a Vládě ČR k projednání.

  ÚPV má v akčním plánu celkem 4 projektové karty, ve kterých je mimo jiné plánováno vytvoření Koncepce podpory ochrany duševního vlastnictví, která má zahrnovat:
  -   zvýšit povědomí o ochraně duševního vlastnictví ve všech stupních vzdělávání,
  -   zvýšit povědomí o ochraně duševního vlastnictví v aplikační sféře,
  -   nastavení motivace vědeckých pracovišť pro transfer technologií,
  -   kontinuální zohledňování ochrany duševního vlastnictví při definování cílů a opatření ve strategických a koncepčních dokumentech,
  -   zajištění dostatečné odbornosti specialistů na duševní vlastnictví při formulování podmínek podpor k ochraně duševního vlastnictví z veřejných zdrojů,
  -   vytěžení kompetence stávajících odborníků na duševní vlastnictví v rámci státní správy,
  -   poskytování IPR prediagnostických služeb,
  -   evidence a propagace možností financování ochrany a správy duševního vlastnictví,
  -   využívání patentových informací při posuzování programů a projektů posuzovaných z veřejných prostředků,
  -   posuzování materiálů projednávaných RVVI z hlediska podpory ochrany duševního vlastnictví,
  -   přítomnost „IP ambasadora“ na resortech a úřadech administrativně zajišťujících aktivity VaVaI (pro vyšší koordinovanost aktivit týkajících se ochrany duševního vlastnictví),
  -   definování druhů výsledků VaVaI tak, aby za prostředky státu nebyly výsledky výzkumu registrovány k neefektivní průmyslové ochraně,
  -   spolupracovat na definování principů ochrany DV v rámci mezinárodních organizací,
  -   využívání patentových informací při formulaci vědeckých, výzkumných a inovativních záměrů.

   

 7. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR pro období let 2012-2020
 8. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR pro období let 2012–2020, kterou vláda ČR přijala 27. v září 2011, ukládá Úřadu nastavit a prohloubit spolupráci s podnikatelskými inkubátory, inovačními centry, vědecko-technologickými parky, centry pro transfer technologií a dalšími obdobnými subjekty. Dalším úkolem je zvyšovat informovanost podnikatelů o podmínkách, přínosech a možnostech získávání ochrany duševního vlastnictví, usnadnit patentování v zahraničí a spolupracovat při stanovení koncepce pravidelného a cíleného školení na vysokých školách.

 9. Národní inovační strategie ČR 2012-2020
 10. Národní inovační strategie ČR schválená vládou ČR usnesením č. 714 ze dne 27. září 2011 navazuje na Strategii mezinárodní konkurenceschopnosti a vychází z analýzy inovačního prostředí České republiky.

Úřad provozuje a podporuje aktivity, které přispívají ke zvyšování povědomí o problematice ochrany průmyslového vlastnictví a k vytváření příznivého prostředí pro technickou tvůrčí činnost, dobrou orientaci v relevantních právních předpisech a povědomí o projektech na podporu inovací. Zvláštní pozornost přitom věnuje podnikatelům, vědeckým pracovníkům, pedagogům a mladé generaci. Zaměřuje se na práci se studenty středních a vysokých škol a mladými zájemci o obor a pořádá exkurze studentů ve svém sídle a semináře ve školách. Úřad nabízí řadu kurzů zaměřených na informace o výhodách a možnostech ochrany průmyslového vlastnictví, na zdroje patentových informací a práci s databázemi patentů, užitných vzorů, průmyslových vzorů a ochranných známek, transfer technologií, řešení patentových sporů a boj proti padělání a pirátství.

Prostřednictvím svého Institutu průmyslově právní výchovy Úřad nabízí dvouleté specializační studium průmyslových práv, které je určeno pro podnikatele, pracovníky výzkumných a vývojových institucí, vysokých škol, institucí zabývajících se podporou inovací a transferem technologií, pro začínající patentové zástupce a advokáty.

Trvalou podporu Úřad poskytuje institucím státní správy v oblasti prosazování práv duševního vlastnictví. Úřad je přidruženým partnerem v projektu „Value Intellectual Property for SMEs (VIP4SME)“. Jedná se o projekt financovaný Evropskou komisí. Hlavním cílem je navázání a prohloubení spolupráce mezi organizacemi a institucemi zaměřenými na malé a střední podnikání, propagace zúčastněných partnerů a zvýšení povědomí o jejich činnosti mezi českými firmami.

Přehled aktivit Úřadu vyplývajících ze strategických dokumentů

V roce 2019

Rok 2019 byl vyhlášen ROKEM DIGITÁLNÍHO PODNIKÁNÍ

 • 31. 1. 2019 Seminář „Úvod od problematiky průmyslových práv“ zaměřený na základní informace o ochraně průmyslových práv pro podnikatele, pracovníky výzkumu a vývoje, studenty i širší veřejnost.
 • 23. 1. 2019 Úřad hostil seminář ČSVZ: „Nekalá soutěž a její výklad ve světle průmyslových práv“, seminář byl určený všem, , kteří se zabývají problematikou ochrany průmyslových práv a jejich vymáháním, stejně tak jako zhodnocením práv ostatních soutěžitelů před vlastním vstupem na trh.
 • 7. 2. 2019 Seminář „Technická řešení – vynález / užitný vzor“, který se věnoval základním informacím o ochraně technických řešení a byl určen podnikatelům, pracovníkům výzkumu a vývoje, studentům i širší veřejnost.
 • 7. 3. 2019 Seminář „Označení původu a zeměpisná označení“ zaměřený na základní informace o ochraně technických řešení pro podnikatele, pracovníky výzkumu a vývoje, studenty i širší veřejnost.
 • 14. 3. 2019 se uskutečnil v prostorách Úřadu seminář „Judikatura SD EU ve věci ochranných známek“ pořádaný ve spolupráci s EUIPO. Tématem semináře byly vybrané judikáty týkající se ochranných známek. Seminář byl určen zástupcům, odborníkům pracující v průmyslu nebo podnicích i veřejnosti. 
 • 27. 3. 2019 Proběhl seminář „Ochrana designu“ pro zájemce z řad podnikatelů, pracovníků výzkumu a vývoje, studentů i širší veřejnosti seminář zaměřený na seznámení s problematikou ochrany průmyslových vzorů pro podnikatele, pracovníky výzkumu a vývoje, studenty i širší veřejnost.
 • 28. 3. 2019 Úřad hostil seminář ČSVZ: „Inovační strategie ČR 2019 – 2030 a její využitelnost pro podporu ochrany technických řešení, určený zájemcům z řad veřejnosti.
 • Ve dnech 25. – 29. 3. 2019 probíhal ve výstavním areálu Sokolniki v Moskvě 22. ročník Mezinárodní výstavy vynálezů a inovačních technologií ARCHIMEDES. Úřad průmyslového vlastnictví se jako vystavovatel zúčastnil již počtvrté. Na stánku Úřadu se kromě informací o ochraně průmyslových práv a informačních aktivitách úřadu prezentovalo i pořádání třetího ročníku výstavy INVENT ARENA, mezinárodního veletrhu technických inovací, patentů a vynálezů. Výstava ARCHIMEDES se pořádá pod záštitou mezinárodní organizace IFIA a za podpory WIPO. Ke spoluorganizátorům patří např. také ministerstvo obrany, zemědělství, školství, ruská akademie věd, obchodní a průmyslové komory a svaz ruských vynálezců a zlepšovatelů. Ve stánku Úřadu byly prezentovány aktivity Úřadu na zvyšování průmyslověprávního povědomí mezi dětmi a mládeží i mezi širší veřejností. Část expozice byla tradičně věnována dětským vynálezům.
 • 9. 4. 2019 Úřad ve spolupráci s Evropským patentovým úřadem pořádal Seminář na téma: How to understand search reports and written opinions (Intermediate level), kterého se zúčastnili návštěvníci z řad zástupců, právníků, odborníků pracující v průmyslu nebo podnicích i veřejnosti.
 • v dubnu proběhla i série seminářů věnovaná databázím průmyslověprávních informací: 
 • 3. 4. 2019 „Databáze Espacenet a databáze patentů a užitných vzorů ÚPV“
  4. 4. 2019 „Databáze ochranných známek“
  17. 4. 2019 „Databáze Patentscope, USPTO, Google search“
  24. 4. 2019 „Asijské databáze“
  25. 4. 2019 „Databáze průmyslových vzorů“

  Podnikatelé, pracovníci výzkumu a vývoje, studenti i širší veřejnost se v nich seznámili se zásadami používání a vyhledávání v těchto významných volně přístupných informačních zdrojů. Výklad byl doplněn praktickými ukázkami a příklady pro vlastní vyzkoušení.

 • 24. 4. 2019 Úřad ve spolupráci s Velvyslanectvím USA připravil při příležitosti oslav Světového dne duševního vlastnictví (26. 4. 2019) akci pro školy Úžasné divadlo fyziky (ÚDIF) na ÚPV. Děti se v programu duševní vlastnictví, jak se chrání u nás a vyslechly od zástupců Velvyslanectví USA v České republice, jak je ochrana těchto práv důležitá. Seznámily se i Patentovým a známkovým úřadem USA. Ve další části programu se pro žáky odehrálo představení Úžasného Divadla Fyziky, které nápaditě a profesionálně vysvětlilo podstatu a význam duševního vlastnictví na příkladech praktického využití fyzikálních jevů ve vynálezech, se kterými se děti mohou setkat i v každodenním životě. Úřad navštívilo celkem 130 žáků základních škol.
 • 25. 4. 2019 se v prostorách Úřadu uskutečnila exkurze studentů Gymnázia Boženy Němcové z Hradce Králové. Studenti se během exkurze seznámili se systémem ochrany průmyslových práv, průmyslověprávními informacemi i s prostory Úřadu, ve kterých probíhá poskytování informačních služeb veřejnosti.
 • 25. 4. 2019 se v Úřadu pořádal v rámci podpory mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro zájemce z řad podnikatelů, pracovníků výzkumu a vývoje, studentů i širší veřejnosti seminář zaměřený na získání základních znalostí o práci v databázích průmyslových vzorů ÚPV, Hague Express a eSearch. Součástí semináře bylo i několik praktických příkladů rešerší.
 • 22. 5. 2019 hostil Úřad akci EPO „Kulatý stůl: Praxe a postupy při patentování vynálezů z oblasti farmacie a biotechnologie“ veřejné diskusní setkání přihlašovatelů, zástupců a další odborné veřejnosti s odborníky patentového průzkumu EPO a ÚPV na téma praxe a postupy při patentování vynálezů z oblasti farmacie a biotechnologie. V programu byla přiblížena praxe EPO při posuzování přihlášek a byl věnován prostor zodpovězení otázek z tohoto oboru, které účastníky zajímaly.
 • 23. 5. 2019 Úřad pořádal jako doprovodnou akci Týdne inovací 2019 v rámci podpory mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro zájemce z řad podnikatelů, pracovníků výzkumu a vývoje, studentů i širší veřejnosti seminář: Važte si svých inovací! Ochraňte si je! Program semináře se zaměřil na základní pojmy z oboru průmyslových práv a duševní vlastnictví a představil jednotlivé předměty průmyslověprávní ochrany, včetně legislativy a informací o možnostech podávání přihlášek, průběhu řízení, formálních i věcných požadavcích k udělení ochrany v ČR a účincích práv, možnosti získání ochrany pro technická řešení v zahraničí a představil návštěvníkům volně přístupné databáze průmyslověprávních informací a způsoby, jakými je možné v nich provádět rešerše. Během fakultativní exkurze měli návštěvníci příležitost nahlédnout blíže do prostor Úřadu.
 • 29. 5. 2019 Úřad pořádal seminář určený odborné veřejnosti i zájemcům o přihlašování ochranných známek: Ochranné známky - první zkušenosti s aplikací zákona po velké novele. Seminář přinesl podrobný výklad zákona č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména se zaměřením na změny, které přinesla rozsáhlá novela zákona od 1. 1. 2019. Cílem semináře bylo zprostředkovat poznatky v této oblasti nabyté za účinnosti nové právní úpravy a také upozornit na výkladové nejasnosti, které praxe přináší. Seminář tak volně navázal na výklad novely známkového zákona z ledna 2019. V průběhu i na konci semináře byl poskytnut prostor pro dotazy účastníků.
 • Ve dnech 4. – 5. 6. 2019 se v polských Katowicích pod patronací ministerstva pro vědu a rozvoj, města Katowice, polského patentového úřadu, krajská hospodářská komory a dalších institucí konal 12. ročník mezinárodního veletrhu vynálezů a inovací INTARG. Úřad průmyslového vlastnictví se na tomto veletrhu představil již podruhé. A prezentoval zde především své aktivity na zvyšování povědomí o problematice ochrany průmyslových práv, zejména mezi dětmi a mládeží. Další část aktivit byla věnována propagaci druhého ročníku výstavy Invent Arena v Třinci. V doprovodném programu veletrhu byly zařazeny semináře, prezentace jednotlivých vystavovatelů, diskusní panely a kulaté stoly.
 • Akademie věd ČR pořádala na výstavišti v Letňanech od 6. do 8. 6. 2019 další ročník Veletrh vědy. Pro dětské a mladé publikum, jemuž je veletrh především určen, bylo připraveno mnoho interaktivních expozic ústavů Akademie věd ČR a dalších organizací, které atraktivním způsobem daly dětem nahlédnout do světa vědy a techniky. Úřad zde byl zastoupen vlastním informačním stánkem. Děti si v něm mohly vyzkoušet své znalosti v hrách, v nichž propojovaly známé vynálezce a jejich vynálezy a hledaly názvy k obrázkům z patentových dokumentů. Distribuovaly se především materiály určené dětem a studentům, především leták o duševním vlastnictví, komiksy o patentech, ochranných známkách a autorském právu, leták vysvětlující formu a obsah patentového spisu a nabídka Úřadu pro školy. Nechyběly ani další informační tiskoviny určené dospělým. Pracovnice Úřadu seznamovaly návštěvníky i s volně přístupnými databázemi na Internetových stránkách a zodpovídaly dotazy malých i velkých návštěvníků o průmyslových právech a o všem s nimi souvisejícím.
 • www.veletrhvedy.cz
 • 11. 6. 2019 organizoval Úřad v rámci podpory mezinárodní konkurenceschopnosti českých firem seminář zaměřený na základní informace o ochraně práv na označení pro podnikatele, studenty i širší veřejnost s názvem Práva na označení.
 • 12. 6. 2019 se konal ve spolupráci s Asociací prostředníků a rozhodců ve věcech duševního vlastnictví a Českým sdružením pro značkové výrobky v prostorách Úřadu odborný seminář na téma "Aktuální otázky ochrany průmyslového vlastnictví v České republice".
 • 25. 6. 2019 hostil Úřad seminář "PCT at the EPO", který se pořádal ve spolupráci s Evropským patentovým úřadem. Program semináře obsahoval i praktické příklady z praxe a zodpovídal otázky účastníků k této problematice.
 • Od 15. 8. 2019 do 15. 11. 2019 byla veřejnosti ve vstupní hale Úřadu zpřístupněna výstava historických technických hraček. Akce se konala u příležitosti 100. výročí založení Patentového úřadu. Exponáty zapůjčilo Muzeum technických hraček ve Velvarech (http://www.muzeum-technickych-hracek.cz/). Dne 18. 9. 2019 proběhla komentovaná prohlídka výstavy s jejím kurátorem panem Smahou.
 • 24. 8. 2019 pořádalo město Krnov čtvrtý ročník letní akce Dobré srdce Krnova. Tato akce se věnuje poučení i charitativním cílům. Letošním tématem Dobrého srdce Krnova byla věda a technika, aneb Vzhůru za poznáním. Program obsahoval zábavné fyzikální a chemické pokusy, setkání s robotem a další zajímavosti ze světa vědy a techniky. Úřad zde měl své zastoupení v podobě informačního stánku. Děti i dospělí návštěvníci si v něm vyzkoušeli své znalosti v hrách, v nichž propojovali známé vynálezce a jejich vynálezy a hledali názvy k obrázkům z patentových dokumentů. Distribuovaly se především materiály určené dětem, jako leták o duševním vlastnictví, komiksy o patentech, ochranných známkách a autorském právu, leták vysvětlující formu a obsah patentového spisu a nabídka Úřadu pro školy. Nechyběly ani další informační tiskoviny určené dospělým. Pracovníci Úřadu zodpovídali dotazy malých i velkých návštěvníků o průmyslových právech a o všem s nimi souvisejícím.
 • Ve středu 4. 9. 2019 se pořádal v Praze populární Festival vědy 2018, jehož letošním tématem byla "věda v profesích". Prezentovaly se na něm vysoké školy, vědecké instituce i průmyslové podniky, policie ČR, Celní správa ČR a další instituce. Festival si klade za cíl podpořit zájem o vědu a studium technických oborů formou zajímavých expozic, prezentací a zábavných pokusů i živých ukázek práce celní správy, policie ČR a dalších. V doprovodném programu festivalu proběhla i veřejná debatu na téma „Je volba profese věda?“ Úřad zde byl zastoupen vlastním stánkem, na kterém se zodpovídaly dotazy na průmyslová práva a nabízel se výběr informačních tiskovin určený především dětem a studentům. Návštěvníci si mohli vyzkoušet své znalosti v kvízech a paměťových hrách, které přibližovaly svět známých vynálezů a jejich původců. Byly připraveny také informační materiály a panely s ukázkami vynálezů věnovaných různým oborům lidské činnosti. Festival se pořádal pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, primátora hl. m. Prahy, starosty MČ Praha 6 a dalších. Letošní počet návštěvníků byl pořadateli odhadnut na více než 17 000.
 • 19. 9. 2019 se uskutečnila hlavní oslava 100. výročí založení Patentového úřadu v podobě mezinárodní konference „Ochrana průmyslového vlastnictví v Evropě“ a následného slavnostního večera ve Španělském sále Pražského hradu. Akce se zúčastnilo celkem 400 návštěvníků včetně velkého množství významných osobností v čele s předsedy WIPO, EPO a EUIPO, ministrů vlády ČR a představitelů dalších institucí, předsedů úřadů průmyslového vlastnictví z různých zemí světa, vědců, vynálezců, podnikatelů a mnoha dalších. Konferenci doprovodila také výstava prací zejména studentů různých stupňů škol.
 • Ve druhém pololetí roku 2019 se v Úřadě konalo 12 seminářů určených nejširší veřejnosti:
  10. 2019 – Úvod do problematiky průmyslového vlastnictví
  8. 10. 2019 – Technická řešení – patent / užitný vzor
  16. 10. 2019 – Ochranné známky
  6. 11. 2019 – Ochrana designu
  12. 11. 2019 – Označení původu a zeměpisná označení
  20. 11. 2019 – Databáze Espacenet a národní patentová databáze
  28. 11. 2019 – Databáze ochranných známek
  4. 12. 2019 – Databáze průmyslových vzorů
  5. 12. 2019 – Databáze Patentscope, USPTO a Google Search
  10. 12. 2019 – Asijské databáze
  12. 12. 2019 – Databáze ochranných známek

  7. – 11. 10. 2019 se Úřad představil na společné expozici Czech Republic, the Country for the Future“ na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. Na společném stánku v pavilonu Z se prezentovalo 13 státních institucí. Došlo zde také k představení Inovační strategie 2019-2030. Slavnostní otevření České národní expozice se odehrálo za účasti předsedy vlády Andreje Babiše, místopředsedy vlády a ministra obchodu a průmyslu Karla Havlíčka, místopředsedkyně vlády a ministryně financí Aleny Schillerové a ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka.

  Ve dnech 10. – 13. 10. 2019 se Úřad zúčastnil veletrhu FOR INTERIOR, který je věnován nábytku, interiérům a bytovým doplňkům. Pracovníci Úřadu odpovídali na stánku návštěvníkům na dotazy zaměřené na ochranné známky a ochranu designu průmyslovým vzorem (na území ČR i v zahraničí), a předváděli možnosti rešeršních databází volně přístupných na internetových stránkách.

  Ve dnech 12. až 15. 10. 2019 se v Novim Sadu (Srbsko) uskutečnil již 33. ročník Mezinárodní výstavy vynálezů Tesla Fest. Výstava byla zaměřena na nové produkty a technologie, průmyslové vzory a zeměpisná označení. Úřad průmyslového vlastnictví se této výstavy zúčastnil již podruhé. Festival se konal v prostorách Sportovního a obchodního Centra Vojvodina, Novi Sad.

  Ve dnech 17. - 19. 10. 2019 se v Záhřebu uskutečnil 17. ročník Mezinárodní výstavy vynálezů ARCA 2019. Úřad průmyslového vlastnictví se zúčastnil poprvé. Výstava se konala v záhřebské Národní a univerzitní knihovně. Hlavním organizátorem výstavy, která byla uspořádána pod záštitou IFIA, byl Chorvatský svaz vynálezců. Výstava představila technické novinky nejen z Chorvatska, ale i ze zahraničí. Jedním z hlavních cílů bylo propojit akademickou obec s podnikatelskou sférou. Velký prostor byl proto dán studentům univerzit a jeden den byl zaměřen na děti, kdy se konala řada „technických“ dílen.

  Ve dnech 31. 10. – 3. 11. 2019 se v německém Norimberku uskutečnil 71. ročník Mezinárodní specializované výstavy Nápady – Vynálezy – Novinky (Ideen – Erfindungen – Neuheiten) iENA, na kterém se svou expozicí podílel i Úřad. Výstava byla ve dnech 2. – 3. 11. doprovázena festivalem technologií Hack&Make, který je zaměřen na širokou veřejnost, zejména na mládež a technicky zaměřené studenty a návštěvníky.

  Dne 26. 11. 2019 se v prostorách Úřadu již potřetí konal "Informační den pro MSP". Na organizaci Informačního dne s Úřadem spolupracovalo Technologické centrum AV ČR. Informační den se konal v rámci evropského projektu VIP4SME, ve kterém je Úřad přidruženým partnerem. V programu vystoupili odborníci ze spolupořádajícího Technologického centra AV ČR, agentury CzechTrade a advokátní kanceláře Bird & Bird.
   

   

  V roce 2018

  Rok 2018 byl vyhlášen ROKEM RODINNÉHO PODNIKÁNÍ

  • 14. března 2018 ředitel Kanceláře Úřadu přednesl aktuální novinky v patentovém a známkovém právu na setkání pracovníků patentových oddělení průmyslových podniků a vysokých škol v nadnárodní inovativní společnosti Hella v Mohelnici.
  • Ve dnech 5. – 8. dubna 2018 probíhal 21. ročník Mezinárodní výstavy vynálezů a inovačních technologií ARCHIMEDES v Moskvě. Úřad průmyslového vlastnictví se jako vystavovatel zúčastnil již potřetí. Na stánku Úřadu se kromě informací o ochraně průmyslových práv a informačních aktivitách úřadu prezentovalo i pořádání druhého ročníku výstavy INVENT ARENA, mezinárodního veletrhu technických inovací, patentů a vynálezů. Výstava ARCHIMEDES se pořádá pod záštitou mezinárodní organizace IFIA a za podpory WIPO. Ke spoluorganizátorům patří např. také ministerstvo obrany, zemědělství, školství, ruská akademie věd, obchodní a průmyslové komory a svaz ruských vynálezců a zlepšovatelů. Ve stánku Úřadu byly prezentovány aktivity Úřadu na zvyšování průmyslověprávního povědomí mezi dětmi a mládeží i mezi širší veřejností. Vystavovatelé z 22 zemí představili více než 1 100 vynálezů a inovací. Část expozice byla již tradičně věnována dětským vynálezům.
  • Veletrh Věda Výzkum Inovace, jehož třetí ročník se pořádal ve dnech 15. 5. - 17. 5. 2018 na výstavišti v Brně, si klade za cíl propojit výzkumné a vědecké kruhy s podnikatelským prostředím. Vědeckým týmům se zde nabízí příležitost představit výstupy ze své činnosti odborníkům i široké veřejnosti. Součástí veletrhu byl také bohatý doprovodný program nabízející konference zaměřené na dotační programy v oblasti věda, výzkum a inovace, odborná vědecká konference, networkingový meeting point a mnoho dalšího. Úřad se veletrhu zúčastnil s vlastní expozicí, ve které představil informace na Internetových stránkách, převáděly se volně dostupné rešeršní databáze průmyslově právních informací a nabízely informativní rešerše. V nabídce byl zastoupen také výběr brožur, letáků a ostatních informačních tiskovin. Zástupci Úřadu vystoupili i na odborném semináři, který Úřad uspořádal v rámci doprovodného programu.
  • Ve dnech 15. 5. – 18. 5. 2018 se Úřad zúčastnil také dalšího ročníku veletrhu strojírenství a strojírenské technologie „FOR INDUSTRY“. Pro návštěvníky byla ve stánku připravena nabídka informací v elektronické podobě na Internetových stránkách Úřadu a v databázích průmyslově právních informací. Pracovníci Úřadu odpovídali návštěvníkům na dotazy, zaměřené na problematiku ochrany průmyslových práv (na území ČR i v zahraničí), a předváděli možnosti volně přístupných rešeršních databází. Návštěvníci mohli využít také nabídky bezplatného provedení informativní rešerše a vybrat si ze široké nabídky brožur, letáků a ostatních informačních tiskovin, ve které nechyběly ani informační tiskoviny určené dětským návštěvníkům.
  • Akademie věd ČR pořádala na výstavišti v Letňanech od 7. do 9. června 2018 Veletrh vědy. Pro dětské a mladé publikum, jemuž je veletrh především pořádán, bylo instalováno mnoho interaktivních expozic, které atraktivním způsobem představily svět vědy a techniky. Úřad zde byl zastoupen vlastním informačním stánkem a jeho zástupkyně zodpovídaly dotazy malých i velkých návštěvníků o průmyslových právech a o všem s nimi souvisejícím. Děti si mohly vyzkoušet své znalosti v hrách, v nichž propojovaly známé vynálezce a jejich vynálezy a hledaly názvy k obrázkům z patentových dokumentů. Distribuovaly se především materiály určené dětem a studentům, především leták o duševním vlastnictví, komiksy o patentech, ochranných známkách a autorském právu, leták vysvětlující formu a obsah patentového spisu a nabídka Úřadu pro školy. Nechyběly ani další informační tiskoviny určené dospělým. Pracovnice Úřadu seznamovaly návštěvníky i s volně přístupnými databázemi na Internetových stránkách. www.veletrhvedy.cz
  • Dne 8. 6. 2018 se v prostorách Úřadu pořádala akce nazvaná „IPforBusiness putovní školení“ organizovaná Evropskou patentovou akademií (EPA) a European IPR Helpdesk. Akce byla příspěvkem ke školení v oblasti duševního vlastnictví, které se pořádají ve 12 různých zemí Evropy. V programu vystoupili odborníci z European IPR Helpdesk, Evropského patentového úřadu, Technické univerzity v Mnichově, Technologického centra AV ČR a Úřad. Příspěvky se týkaly témat ochrany průmyslových práv, významu a možností komercializace práv duševního vlastnictví (i s případovými studiemi), představení práce IPR Helpdesk a jeho služeb pro malé a střední podniky, služeb sítě EEN na podporu inovací a služeb Úřadu pro malé a střední podniky i širší veřejnost.
  • V multifunkční hale Werk Arena v Třinci se ve dnech 20. a 22. 6. 2018 konal druhý ročník mezinárodní výstavy vynálezů a technických řešení INVENT ARENA. Soutěžilo se v oborech: Ekologie a ochrana životního prostředí; Hutnictví, energetika, strojírenství, doprava, stavebnictví; Chemie, zemědělství, zdravotnictví, biotechnologie; Výpočetní technika, telekomunikace, automatizace, informatika; Mladí inovátoři a Ostatní. Nejlepší exponáty byly oceněny zlatou, stříbrnou a bronzovou medailí. Součástí programu byly odborné semináře, které vedli například představitelé Úřadu průmyslového vlastnictví a Akademie věd ČR. Návštěvníci mohli shlédnout ukázky řemesel, které předváděli žáci středních škol a odborných učilišť, a také si je vyzkoušet. Organizátorem výstavy byly TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. a Česká hutnická společnost, z.s. Odbornou garanci poskytly International Federation of Inventors Associations (IFIA), Český svaz vynálezců a zlepšovatelů (ČSVZ), Český svaz vědeckotechnických společností (ČSVTS) a Úřad průmyslového vlastnictví. Na výstavě představilo 47 vystavovatelů z 22 zemí 135 inovativních řešení.
  • V srpnu Úřad spustil na svých internetových stránkách novou verzi rozhraní rešeršních databází průmyslových práv. Nová aplikace s sebou přináší nový design s možností zobrazení na mobilních zařízeních a celou řadu novinek, včetně pokročilých funkcí pro registrované uživatele.
  • Ve středu 5. 9. 2018 se pořádal v Praze Festival vědy 2018, jehož tématem bylo "technologie hýbou světem". Prezentovaly se na něm vysoké školy, vědecké instituce i průmyslové podniky, policie ČR, Celní správa ČR a další instituce Cílem bylo podpořit zájem o vědu a studium technických oborů formou zajímavých expozic, prezentací a zábavných pokusů. Festival doprovázela i série přednášek v Národní technické knihovně. Úřad zde byl zastoupen vlastním stánkem, na kterém se zodpovídaly dotazy na průmyslová práva a nabízel se výběr informačních tiskovin určený především dětem a studentům. Návštěvníci si mohli vyzkoušet své znalosti v kvízech a paměťových hrách, které přibližovaly svět známých vynálezů a jejich původců. Byly připraveny také informační materiály a panely s ukázkami vynálezů věnovaných různým oborům techniky. Festival se pořádal pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, primátorky hl. m. Prahy, starosty MČ Praha 6, předsedy AV ČR a rektora ČVUT. Letošní počet návštěvníků byl pořadateli odhadnut na 17 000.
  • 26. 9. 2018 se pro zájemce o seznámení se s průmyslovými právy pořádal seminář „Úvod do problematiky průmyslových práv“.
  • Ve dnech 1. – 5. 10. 2018 se Úřad představil na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. Pracovníci Úřadu odpovídali návštěvníkům na dotazy, zaměřené na problematiku ochrany průmyslových práv (na území ČR i v zahraničí). Stánek Úřadu nabídl návštěvníkům také řadu informací v elektronické podobě na internetových stránkách Úřadu a ve volně přístupných databázích průmyslově právních informací, jejichž možnosti byly předváděny. Představeny byly i aktivity Úřadu zaměřené na mladé publikum tvořené žáky a studenty. Návštěvníci mohli využít i nabídky bezplatného provedení informativní rešerše a vybrat si z široké nabídky brožur, letáků a ostatních informačních tiskovin.
  • Zástupci Úřadu také vystoupili s prezentacemi o systému průmyslově právní ochrany na semináři „Práva duševního vlastnictví" pořádaným v rámci podpory exportu ČR Ministerstvem průmyslu a obchodu.
  • Ve dnech 4. – 7. 10. 2018 se Úřad zúčastnil veletrhu FOR INTERIOR, který je věnován nábytku, interiérům a bytovým doplňkům. Pracovníci Úřadu odpovídali na stánku návštěvníkům na dotazy, zaměřené na ochranné známky a ochranu designu průmyslovým vzorem (na území ČR i v zahraničí), a předváděli možnosti rešeršních databází volně přístupných na internetových stránkách. Kromě toho byly pro návštěvníky připraveny informace v elektronické podobě dostupné na Internetových stránkách Úřadu a v databázích průmyslově právních informací i v široké nabídce brožur, letáků a ostatních informačních tiskovin. Návštěvníci mohli využít i možnosti bezplatného provedení informativní rešerše.
  • V Novém sadu se ve dnech 12. – 15. 10. 2018 konal Mezinárodní veletrh inovací, znalostí a tvořivosti TESLAFEST 2018, akce byla doprovázena mezinárodní konferencí o inovacích. Veletrh se konal v prostorách SPC Vojvodina a byl organizován svazem vynálezců autonomní oblasti Vojvodina pod záštitou vlád Srbska, autonomní oblasti Vojvodina a městem Novi Sad. Akce se pravidelně zúčastňuje více než 500 vynálezců, inovátorů i podnikatelů. Prostor je věnován i studentům a mladým inovátorům. Ve stánku Úřadu byly prezentovány informační služby a aktivity Úřadu zaměřené na zvyšování povědomí o průmyslověprávní ochraně mezi veřejností i dětmi a mládeží.
  • Během října 2018 se v prostorách Úřadu uskutečnily další semináře, které blíže seznamovaly uživatele z řad veřejnosti s problematikou průmyslových práv, informačními databázemi a vyhledáváním průmyslově právních informací
  • Putovní seminář Služby a aktivity Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) hostil Úřad dne 17.10.2018 - na semináři vystoupili odborníci z WIPO i z Úřadu, prezentace se zaměřily na hlavní smlouvy v oblasti mezinárodní ochrany průmyslových práv, činnosti Visegrádského patentového institutu (VPI), informačním produktům a službám a následné diskuze rozebíraly zkušenosti z pohledu přihlašovatelů i právních expertů.
  • Dne 18. 10. 2018 se pořádalo v prostorách Úřadu představení Úžasného divadla fyziky. Program představení se opakoval v blocích. Každý z bloků obsahoval dvě části. V první z nich se žáci seznámili s duševním vlastnictvím, průmyslovým právem a druhy průmyslově právní ochrany. Ve druhé části se pro žáky odehrálo představení Úžasného Divadla Fyziky, provedené nápadité a profesionálně, které jim vysvětlilo podstatu a význam duševního vlastnictví na příkladech praktického využití fyzikálních jevů ve vynálezech, se kterými se mohou setkat v běžném životě. Úřad navštívilo celkem 280 žáků ze šesti základních škol.
  • Dne 1. 11. 2018 se v prostorách Úřadu již podruhé pořádal seminář "Duševní vlastnictví v malých a středních podnicích" v rámci "Informačního dne pro MSP". Na organizaci Informačního dne spolupracovalo Technologické centrum AV ČR. Informační den se konal v rámci evropského projektu VIP4SME, ve kterém je Úřad přidruženým partnerem. V programu vystoupili odborníci ze spolupořádajícího Technologického centra AV ČR, Evropské vesmírné agentury, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva zahraničí i zástupci Úřadu. Prezentace dopolední části se zabývaly ochranou průmyslových práv, praktickou prací s databázemi průmyslověprávních informací, možnostmi finanční podpory při přihlašování průmyslových práv, duševním vlastnictvím při vývoji kosmických technologií, nabídkou služeb EU IPR Helpdesk českým malým a středním podnikům. Odpolední část seznámila posluchače s očekávanými novinkami v oblasti práv na označení, které přinese novela zákona o ochranných známkách v roce 2019
  • Dne 13. 11. 2018 v rámci podpory exportu ČR se na Ministerstvu průmyslu a obchodu konal seminář „Práva duševního vlastnictví", na kterém vystoupili zástupci Úřadu s příspěvky na témata: jak získat peníze z průmyslových práv, úvod do průmyslových práv, význam a zdroje průmyslově právních informací.
  • Ve dnech 4. – 7. 12. 2018 se zástupce Úřadu se zúčastnil programu Týdne výzkumu, vývoje a inovací v ČR, INOVACE 2018 pořádaném Asociací inovačního podnikání, 2018

  Úplný přehled aktivit od roku 2012 (pdf, 341 kB)

Datum poslední aktualizace – 14.01.2020 14:57