Úřad průmyslového vlastnictví

Provozní řád studovny


Výpůjční řád studovny pro veřejnost úřadu průmyslového vlastnictví

I. Základní ustanovení

1. Postavení a poslání Úřadu průmyslového vlastnictví

 1. V návaznosti na Zákon č. 14/1993 Sb., o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví, Úřad průmyslového vlastnictví (dále jen Úřad), mimo jiné, vede a zpřístupňuje ústřední fond patentové literatury (dále jen patentová literatura) ve studovně pro veřejnost (dále jen studovna). Patentovou literaturou se pro potřeby výpůjčního řádu rozumí úplné popisy nebo části národních a zahraničních udělených patentů, zveřejněných patentových přihlášek, zapsaných užitných a průmyslových vzorů, patentové a známkové věstníky tuzemského i zahraničního původu, roční seznamy udělených patentů, publikovaná vydání třídníků, periodika z oboru průmyslového vlastnictví a další odborné prameny průmyslově právních informací, které má Úřad k dispozici. 
 2. Výpůjční řád se vztahuje na všechny uživatele studovny. Pokud by uživatel studovny neplnil povinnosti stanovené výpůjčním řádem, obsluha studovny má právo odmítnout mu poskytnutí požadované služby.

2. Poskytované služby

 • Studovna poskytuje uživatelům následující služby:

  1. Informační služby
   • Jedná se o poskytování informací týkajících patentové literatury, umístění a dostupnosti dokumentů, nosičů patentových informací, způsobu třídění jednotlivých druhů pramenů průmyslového vlastnictví, rešeršních možností, dostupnosti právních předpisů v oblasti průmyslově právní ochrany a veškerých informací o fungování a možnostech studovny.
  2. Výpůjční služby
   • Jedná se o bezplatné prezenční výpůjčky patentové literatury, přičemž množství studijního materiálu na jednu výpůjčku je omezeno možnostmi a provozem archivu.
  3. Reprografické služby
   • Jedná se o zhotovování kopií vypůjčených i vlastních dokumentů. Pokud požadavek nepřesáhne kapacitní možnosti pracoviště, jsou kopie pořizovány návštěvníkům studovny na počkání. Kopie jsou zhotovovány pouze ve formátu A4 v poměru 1:1. Kopie jsou placeny buď v hotovosti, nebo v rámci průběžné objednávky, která je fakturována čtvrtletně. Kopie z CD-ROM jsou zhotovovány obdobně. Studovna také zajišťuje reprografické služby z mikrofilmů a mikrofiší, a to buď na počkání, nebo v dohodnutém termínu.
  4. Rešeršní služby
   • Jedná se o služby, které jsou návštěvníkům studovny poskytovány buď na základě písemného požadavku, nebo, jedná-li se o jednodušší případ, na počkání po dohodě s obsluhou studovny. Rešerše jsou hrazeny buď přímo v hotovosti, na fakturu, nebo v rámci průběžné objednávky. Úhrady za rešerše se řídí platnou nabídkou služeb Úřadu.

3. Postup při půjčování

 1. Výpůjční doba studovny:

  Po 8.00 - 17.00
  Út  8.00 - 16.00
  St  8.00 - 17.00
  Čt  8.00 - 16.00
  Pá 8.00 - 14.30

  Požadavky na výpůjčky lze do archivu dát maximálně 0.5 hod. před koncem provozu studovny.  
 2. Při vstupu do budovy je uživatel povinen zapsat se do knihy návštěv, vyzvednout si výpůjční lístek a v šatně si odložit plášť, aktovku apod. Tato povinnost se netýká osob, které jdou do studovny zaplatit za rešerše ochranných známek zhotovené v informačním středisku. 
 3. Do studovny je povoleno brát si pouze pomůcky potřebné ke studiu (psací potřeby, slovníky apod.). 
 4. Obsluha archivu je povinna vyhledat a zapůjčit uživateli žádané dokumenty v čase, který je přiměřený technickým možnostem. Dokumenty uložené v detašovaném archivu je třeba předem písemně objednat u pracovníků zajišťujících obsluhu studovny. Tyto dokumenty jsou k dispozici zpravidla nejdříve za týden. 
 5. Po skončení studia vypůjčených materiálů je uživatel studovny povinen odevzdat výpůjční lístek pracovníkům obsluhy studovny a řádně vrátit vypůjčené materiály.

4. Uživatelé

Uživatelem studovny může být každá osoba, která projeví zájem o fondy patentové literatury a služby, které studovna poskytuje. Osoby mladší 12 let mají do studovny povolen vstup pouze v doprovodu dospělé osoby.

Uživatelé studovny mají právo využívat všechny poskytované služby, a to zejména:

 1. užívat volně přístupné publikace, třídníky, slovníky, pomůcky a další referenční literaturu 
 2. vyžádat si od pracovníků obsluhy studovny další publikace a pomůcky, které nejsou zpřístupněny ve volném výběru, např. hesláře, příručky, právní předpisy z oblasti průmyslově právní ochrany, roční seznamy, slovníky apod. 
 3. vyhledávat v databázi ochranných známek, jestliže mají oprávnění vydané Úřadem; s výpočetní technikou mohou pracovat pouze v době provozu studovny, při větším zájmu o databázi ochranných známek maximálně po dobu 45 minut; dobu práce jsou oprávněni omezit pracovníci obsluhy studovny 
 4. prohlížet databáze patentových informací na CD-ROM pod dohledem pracovníků obsluhy studovny 
 5. získat informace o právním stavu dokumentů České republiky 
 6. zapůjčit průmyslové vzory na rejstříkových kartách; do těchto karet však mohou pouze nahlédnout za přítomnosti pracovníka obsluhy, popřípadě z nich mohou získat kopie; tříděné sbírky průmyslových vzorů jsou uživateli půjčovány postupně, tzn. že teprve při odevzdání dokumentů zařazených do jedné třídy obdrží dokumenty další 
 7. používat ve studovně čtecí zařízení pro studium mikroforem 
 8. požadovat zhotovení kopií dokumentů; na počkání jsou kopie pořizovány pouze v množství, které odpovídá možnostem studovny; zhotovení kopií lze objednat rovněž telefonicky 
 9. telefonicky objednat spisy k nahlédnutí 
 10. zřídit si průběžnou objednávku na pořizování kopií a rešerší, přičemž služby jsou poskytovány průběžně bez přímé platby a celková částka je pak fakturována čtvrtletně. 
 11. připomínky, podněty a návrhy k činnosti studovny lze projednat přímo s pracovníky obsluhy studovny nebo je sdělit vedoucímu oddělení studovny.

5. Povinnosti uživatele

Uživatel studovny je povinen:

 1. seznámit se s výpůjčním řádem studovny, řídit se jím a dodržovat pokyny pracovníků studovny. Musí se podrobit případným kontrolním opatřením, která jsou potřebná pro dodržení pořádku a ochranu materiálů studovny 
 2. vyplnit řádně a čitelně výpůjční lístek a přesně a úplně specifikovat požadované dokumenty; předat vyplněný výpůjční lístek pracovníkům obsluhy studovny 
 3. zdržovat se v prostorách studovny určených pro veřejnost pouze po dobu nezbytně nutnou ke studiu dokumentů fondu 
 4. ručit za vypůjčené dokumenty po celou dobu výpůjčky, udržovat způsob a pořadí založených spisů v deskách podle států, mezinárodního patentového třídění, popř. podle čísel dokumentů; ukládat vypůjčené dokumenty z volně přístupného fondu na své původní místo a desky s dokumenty odevzdávat na připravené vozíky 
 5. neměnit žádný údaj uvedený na dokumentu; případné pochybnosti nebo závady musí ohlásit pracovníkům obsluhy studovny; je povinen zacházet s vypůjčenými dokumenty šetrně, chránit je před poškozením; je zakázáno vpisovat do dokumentů vlastní poznámky a vytrhávat z nich listy 
 6. při žádosti o kopii ponechat kopírovaný spis v deskách, pouze ho označí povytažením nebo záložkou s označením požadovaných stránek ke kopírování a i s deskami ho předá obsluze studovny 
 7. při práci s CD-ROM nebo s databází ochranných známek dodržovat pokyny pracovníků studovny; uživatel v žádném případě nesmí zasahovat do konfigurace výpočetní techniky 
 8. zhotovil-li si výstupy z databáze ochranných známek, nahlásit jejich počet a zaplatit je u obsluhy studovny 
 9. v případě každého poškození patentové literatury, výpočetní techniky nebo inventáře studovny uživatelem, informovat o tom obsluhu studovny a vzniklou škodu nahradit 
 10. zachovávat v prostorách studovny zásady požární bezpečnosti, ticho, pořádek a čistotu, nekouřit, nejíst, nekonzumovat nápoje, nepoužívat telefony jak mobilní, tak vnitřní 
 11. dodržovat zákaz fotografovat dokumenty vlastními přístroji 
 12. v prostorách studovny dodržovat zákaz používat mobilní telefony, osobní počítače, které pracují v připojené síti, a jakkoliv se připojovat do elektrické sítě studovny; výjimku může povolit pouze vedoucí oddělení studovny nebo jeho zástupce 
 13. dodržovat zákaz používat vnitřní telefonní linku studovny 
 14. dodržovat zákaz vstupu do prostoru archivu.

6. Povinnosti pracovníků Úřadu při výpůjčkách ve studovně pro veřejnost

 1. zaměstnanci Úřadu jsou povinni ve studovně pro veřejnost evidovat veškeré výpůjčky na výpůjčních lístcích studovny
 2. při výpůjčkách CD-ROM je třeba dodržovat pokyny obsluhy nebo vedoucího studovny a evidovat výpůjčky v sešitě umístěném ve studovně
 3. bez vědomí pracovníků studovny nesmí zaměstnanci Úřadu odnášet žádné materiály z prostorů studovny
 4. bez vědomí obsluhy studovny nebo vedoucího studovny nesmí zaměstnanci Úřadu provádět jakékoliv úpravy v konfiguracích výpočetní techniky.

II. Závěrečná ustanovení

 1. Výjimky z výpůjčního řádu povoluje vedoucí oddělení studovny.
 2. Výpůjční řád nabývá účinnosti dnem 1.6.1998.

Datum poslední aktualizace – 19.12.2017 10:36