Úřad průmyslového vlastnictví

Mezinárodní přihlášky PCT


Základní informace k podání PCT přihlášky

Při využití podání mezinárodní přihlášky podle Smlouvy o patentové spolupráci (PCT) lze na základě jediné přihlášky podané v Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV) získat ochranu v téměř 150 smluvních státech a čtyři regionální patenty (včetně evropského). Mezinárodní přihlášku může u ÚPV podat přihlašovatel, který má sídlo nebo bydliště v ČR. Formulář žádosti o mezinárodní přihlášku (Form PCT/RO/101) musí být vyplněn vždy v angličtině, němčině nebo francouzštině; formulář v aktuální podobě je ke stažení v elektronické formě na adrese http://www.wipo.int/pct/en/forms/index.htm. Výhodou tohoto způsobu získání formuláře je i podrobný návod na jeho vyplnění a přístup ke vzorově vyplněným formulářům. Vlastní text přihlášky (tj. pouze podlohy) je možno podat i v češtině s tím, že je nutné do jednoho měsíce od podání mezinárodní přihlášky předložit překlad do jazyka, který musí být shodný s již podanou přihláškou - formulářem žádosti. S účinností od 1.7. 2016 musí přihlašovatel ve formuláři žádosti (Form PCT/RO/101) zvolit v Boxu VII rešeršní orgán, který vyhotoví mezinárodní rešerši. Od tohoto data má totiž český přihlašovatel na výběr mezi Evropským patentovým úřadem (EP) a Visegrádským patentovým institutem (XV) (http://www.vpi.int/).

Všechny poplatky spojené s podáním mezinárodní přihlášky a částky příslušné platby jsou podrobně rozebrány v odkaze dále: Základní poplatky spojené s řízením o mezinárodní přihlášce PCT. Poplatky vztahující se k podání PCT přihlášky je nutné zaplatit do jednoho měsíce od podání přihlášky, část je placena v českých korunách (předávací poplatek + popř. poplatek za zhotovení prioritního dokladu), mezinárodní přihlašovací poplatek a poplatek za mezinárodní rešerši musí být zaplacen v EUR.

Pokud je přihlašovatel fyzická osoba a má občanství a bydliště v České republice, může uplatnit slevu 90 % z mezinárodního přihlašovacího poplatku.

Je-li více přihlašovatelů, každý z nich musí splňovat následující podmínky pro přiznání slevy.

Přihlašovatel, který je fyzickou osobou a který je občanem a má bydliště ve státě, který je na seznamu států, kde hrubý domácí produkt na hlavu je nižší než 25 000 amerických dolarů (podle nejnovějšího desetiletého průměru hrubého domácího produktu na hlavu při konstantní hodnotě amerického dolaru z roku 2005, publikovaného Organizací spojených národů), a jehož občané a residenti, kteří jsou fyzickými osobami, podali méně než 10 mezinárodních přihlášek (na milión obyvatel) nebo méně než 50 mezinárodních přihlášek za rok (v absolutních číslech) podle nejnovějších údajů týkajících se průměrného počtu ročních podání za posledních pět let, zveřejněných Mezinárodním úřadem; nebo přihlašovatel, ať již je nebo není fyzickou osobou, který je občanem a má sídlo ve státě, který je na seznamu států klasifikovaných Organizací spojených národů jako nejméně rozvinutá země, má nárok na snížení některých PCT poplatků, včetně mezinárodního přihlašovacího poplatku, o 90 %.

Snížení poplatku je možné dokonce i tehdy, když jeden nebo více přihlašovatelů není ze smluvního státu PCT, za podmínky, že každý z nich má občanství a místo pobytu ve státě, který splňuje výše uvedené požadavky a že alespoň jeden z přihlašovatelů má občanství nebo sídlo ve smluvním státě PCT a je tedy oprávněn podat mezinárodní přihlášku.

Informace o PCT smluvních státech, jejichž občané a rezidenti mohou využívat výše uvedenou 90% slevu některých PCT poplatků, včetně mezinárodního přihlašovacího poplatku, je obsažena v PCT Applicant´s Guide, Příloha C, a na webových stránkách WIPO (viz http://www.wipo.int/pct/en/) a také v publikovaných a pravidelně aktualizovaných Úředních sděleních (PCT Gazette) a PCT Newsletter.

Žádost o mezinárodní přihlášku lze podat též v elektronické formě pomocí systému ePCT spravovaného přímo WIPO. Informace, týkající se softwaru včetně informací, jak jej získat a jaké jsou požadavky na hardware, je možno získat na Internetu na stránkách WIPO (http://www.wipo.int/pct). V případě elektronického podání jsou přihlašovatelům přiznány slevy na mezinárodním přihlašovacím poplatku.

Mezinárodní fáze řízení o mezinárodní přihlášce sestává z provedení mezinárodní rešerše a zveřejnění mezinárodní přihlášky po 18 měsících od priority. Na základě mezinárodní rešerše a vydání posudku o patentovatelnosti se pak může přihlašovatel rozhodnout, zda a ve kterém státě bude žádat o udělení národního patentu. Lhůta pro vstup do národní fáze byla stanovena s platností od 1. 4. 2002 na 30 měsíců od vzniku práva přednosti s tím, že každý úřad může stanovit lhůtu delší. Nicméně úřady, kde prodloužení lhůty na 30 měsíců není v souladu s národním právem, mohou ponechat lhůtu pro vstup do národní fáze tak, jak byla dříve stanovena. Každý úřad musí tuto skutečnost oznámit Mezinárodnímu úřadu WIPO, který tuto informaci zveřejní. Je proto nutné, aby si přihlašovatel včas ověřil, např. na internetových stránkách WIPO v PCT Applicant's Guide (http://www.wipo.int/pct/en/appguide/index.jsp), lhůtu pro vstup do národní fáze stanovenou úřadem, u kterého hodlá požádat o udělení národního resp. regionálního patentu.

Přihlašovatel dále může ve lhůtě do 22 měsíců od data vzniku práva přednosti, resp. do tří měsíců od předání rešeršní zprávy a písemného posudku, podle toho, která lhůta uplyne později, požádat o mezinárodní předběžný průzkum.

Návrh na mezinárodní předběžný průzkum se adresuje přímo mezinárodnímu průzkumovému orgánu. Pro české přihlašovatele je to buď Evropský patentový úřad (EP) nebo Visegrádský patentový institut (XV).

Platby spojené s mezinárodním předběžným průzkumem se zasílají přímo na účty těchto institucí.

Při vstupu do národní fáze resp. regionální fáze řízení o mezinárodní přihlášce, kde teprve dochází k udělovacímu řízení, je pak nutno zaplatit další poplatky v souladu s národním nebo regionálním zákonodárstvím. Ve většině států pak musí být přihlašovatel při řízení zastoupen zástupcem, oprávněným zastupovat před příslušným úřadem.

Informace o PCT na stránkách WIPO:
Internet- stránka PCT Resources: http://www.wipo.int/pct/en

Na této stránce lze nalézt informace potřebné k mezinárodní fázi řízení, včetně seznamu členských států, právních předpisů a návodů, vstupu do databáze mezinárodních přihlášek PCT, lhůt pro vstup do národní fáze řízení a možnosti typu ochrany v jednotlivých zemích.


 

Možnost volby nového rešeršního orgánu a orgánu pro mezinárodní předběžný průzkum v řízení o PCT přihláškách
Od 1. července 2016 má český přihlašovatel možnost si vybrat mezinárodní rešeršní orgán pro nově podanou PCT přihlášku.

Kromě již tradičního Evropského patentového úřadu lze vybrat Visegrádský patentový institut, VPI. Volbu rešeršního orgánu je nutné vyznačit již při podání PCT přihlášky v Boxu VII, vepsáním dvojmístného kódu voleného rešeršního orgánu: EP pro Evropský patentový úřad nebo XV pro Visegrádský patentový institut (http://www.vpi.int/).

Od stejného data si lze zvolit VPI rovněž jako orgán pro mezinárodní předběžný průzkum.

 


Od 1. července 2015 - změna v podávání mezinárodních přihlášek podle Smlouvy o patentové spolupráci, PCT
Úřad průmyslového vlastnictví ve spolupráci se Světovou organizací duševního vlastnictví (WIPO) zprovoznil systém pro elektronické podávání PCT přihlášek.

Systém byl spuštěn 1. 7. 2015 a umožňuje podávat PCT přihlášky k ÚPV jako přijímacímu úřadu v plně elektronické podobě. Podávání probíhá prostřednictvím webového portálu ePCT.

Pro přístup do systému a práci s ním je třeba vytvořit si uživatelský účet a získat digitální certifikát vydaný certifikační agenturou WIPO. Podporovány jsou rovněž certifikáty vydané certifikační agenturou EPO uložené na čipové kartě (EPO smart cards). Při podávání elektronickou cestou je v závislosti na použitém formátu aplikována sleva z přihlašovacího poplatku. Výše slevy závisí na použitém formátu (žádost může být v XML formátu, ostatní části přihlášky v jiném formátu – PDF, nebo jsou žádost, popis, nároky i abstrakt v XML formátu). Aktuální výši slev lze dohledat na http://www.wipo.int

Podrobné instrukce k systému, včetně uživatelských manuálů, a registrační/přihlašovací formulář jsou dostupné na domovské stránce portálu ePCT.

Od 1. 7. 2015 již není možné podávat mezinárodní přihlášky prostřednictvím módu PCT-EASY (bibliografická data na CD + přihláška v papírové podobě), viz také http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2015/pct_news_2015_4.pdf.


Provádění plateb u mezinárodních přihlášek PCT podaných u ÚPV jako přijímacího úřadu, podaných od 1. 1. 2020 (pdf, 123 kB)
Základní poplatky spojené s řízením o mezinárodní přihlášce podle Smlouvy PCT, podané od 1. 1. 2020 (pdf, 107 kB)

Provádění plateb u mezinárodních přihlášek PCT podaných u ÚPV jako přijímacího úřadu, podaných od 1. 1. 2021 (pdf, 154 kB)
Základní poplatky spojené s řízením o mezinárodní přihlášce podle Smlouvy PCT, podané od 1. 1. 2021 (pdf, 150 kB)

UPOZORNĚNÍ: Zveřejnění mezinárodních přihlášek PCT bezprostředně po 18 měsících od priority provádí WIPO (World Intellectual Property Organization); toto zveřejnění je pokryto výše uváděnými poplatky. Výzvy k dalším platbám v souvislosti se zveřejněním jinými subjekty doporučujeme konzultovat s přijímacím úřadem (ÚPV) či WIPO. Viz stránky-

http://www.wipo.int/pct/en/warning/pct_warning.htm

Datum poslední aktualizace – 15.12.2020 13:49