Úřad průmyslového vlastnictví

Poplatky


1) SPRÁVNÍ POPLATKY

ZÁKON č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích
Příloha: Sazebník správních poplatků

(poplatky se hradí na účet 3711-21526001/0710)

Variabilní symboly a číslování přihlášek průmyslových vzorů
Číslo přihlášky je označeno: PVZ, čtyřmístným rokem podání, pomlčkou a pořadovým číslem
Např.: PVZ 2000-35894, 2008-37337
Variabilní symbol (VS) se skládá z číslice 7 + ročník (čtyři místa) + pořadové číslo přihlášky
Např. pro PVZ 2000-35894 je VS: 7200035894, pro PVZ 2008-37337 je VS: 7200837337.
V případě, kdy je placeno za nově podanou přihlášku a není plátci známé její číslo, lze uhradit poplatek pouze na první číslo variabilního symbolu, tj. 7. V tomto případě musí být název účtu plátce shodný s názvem/jménem přihlašovatele nebo zástupce, aby bylo možné platbu identifikovat.
Variabilní symbol pro obnovu doby ochrany průmyslového vzoru:
Variabilní symbol je složen z číslice 7 + číslo zápisu průmyslového vzoru.
Např. pro číslo zápisu 30359 je VS: 730359.

Položka 126

 
Vydání stejnopisu, opisu, výpisu z rejstříku, spisů, úředních listin a záznamů za každou i započatou stránku 100
Za každou i započatou stránku, je-li pořizována na kopírovacím stroji nebo na tiskárně počítače 15

Poznámka

Každou započatou stránkou se pro účely tohoto zákona rozumí vydaná stránka formátu A4 a menší.

Položka 127
 
a) Přijetí žádosti  
- o první prodloužení lhůty 200
- o každé další prodloužení lhůty 500
- o prominutí zmeškání lhůty 1 000
b) Přijetí rozkladu proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví 1 000
c) Přijetí žádosti  
- o vydání osvědčení o právu přednosti (prioritní doklad) 600
- o zápis převodu 600
- o zápis licence 600
- o zápis zástavního práva Kč 600 600
- o konverzi evropské přihlášky za každý stát, do kterého bude přihláška zaslána 600
Položka 135
 
a) Přijetí přihlášky průmyslového vzoru 1 000
- pokud je (jsou) přihlašovatelem (li) výlučně původce (i) 500
b) Přijetí hromadné přihlášky průmyslového vzoru 1 000
- pokud je (jsou) přihlašovatelem (li) výlučně původce (i) 500
- za každý další průmyslový vzor obsažený v přihlášce 600
- za každý další průmyslový vzor obsažený v přihlášce pokud je (jsou) přihlašovatelem (li) výlučně původce (i) 300
Položka 136
 
Přijetí návrhu na výmaz průmyslového vzoru z rejstříku 2 000
- za každý další průmyslový vzor obsažený v hromadně zapsaném průmyslovém vzoru 800
Položka 137
 
Přijetí žádosti o obnovu doby ochrany průmyslového vzoru  
- poprvé o 5 roků 3 000
- podruhé o 5 roků 6 000
- potřetí o 5 roků 9 000
- počtvrté o 5 roků 12 000

Poznámky

1. Dojde-li k zápisu průmyslového vzoru do rejstříku po uplynutí doby jeho platnosti, je poplatek za obnovu ochrany splatný do 2 měsíců ode dne zápisu.
2. Nebyl-li poplatek zaplacen ve stanovené lhůtě, je možno jej zaplatit ještě v další lhůtě 6 měsíců ve výši dvojnásobku.

2) PŘEDÁNÍ PŘIHLÁŠKY PRŮMYSLOVÉHO VZORU SPOLEČENSTVÍ (RCD)

ZÁKON č. 207/2000 Sb. o ochraně průmyslových vzorů
(§ 34 odst. 2)

(poplatky se hradí na účet 19-21526001/0710)

Variabilní symboly a číslování přihlášek průmyslových vzorů Společenství
Číslo přihlášky je označeno pouze pro vnitřní potřebu ÚPV a nelze jej používat při komunikaci s Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO).
Číslo přihlášky je označeno: RCD, čtyřmístným rokem podání, pomlčkou a pořadovým číslem.
Např.: RCD 2007-7, RCD 2008-15
Variabilní symbol (VS) se skládá z číslic 777 + ročník (čtyři místa) + pořadové číslo přihlášky
Např. pro RCD 2007-7 je VS: 77720077, pro RCD 2008-15 je VS: 777200815.

 
Předání přihlášky průmyslového vzoru Společenství Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (známky a vzory) 500

 

Datum poslední aktualizace – 13.04.2016 08:51