Úřad průmyslového vlastnictví

Poplatky


SPRÁVNÍ POPLATKY

ZÁKON č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích
Příloha: Sazebník správních poplatků

(poplatky se hradí na účet 3711-21526001/0710)

Variabilní symboly a číslování přihlášek označení původu/zeměpisného označení
Číslo přihlášky je označeno: OP/ZO, čtyřmístným rokem podání + pořadovým číslem
Např.: OP/ZO 2003-209, OP/ZO 2006-234
Variabilní symbol (VS) se skládá z číslice 8 + ročník (čtyři místa) + pořadové číslo přihlášky
Např. pro OP/ZO 2003-209 je VS: 82003209, pro OP/ZO 2006-325 je VS: 82006325
V případě, kdy je placeno za nově podanou přihlášku a není plátci známé její číslo, lze uhradit poplatek pouze na první číslo variabilního symbolu, tj. 8. V tomto případě musí být název účtu plátce shodný s názvem/jménem přihlašovatele nebo zástupce, aby bylo možné platbu identifikovat.

Položka 126
 
Vydání stejnopisu, opisu, výpisu z rejstříku, spisů, úředních listin a záznamů za každou i započatou stránku 100
Za každou i započatou stránku, je-li pořizována na kopírovacím stroji
nebo na tiskárně počítače
15

Poznámka
Každou započatou stránkou se pro účely tohoto zákona rozumí vydaná stránka formátu A4 a menší.

Položka 127
 
a) Přijetí žádosti  
- o první prodloužení lhůty 200
- o každé další prodloužení lhůty 500
- o prominutí zmeškání lhůty 1 000
b) Přijetí rozkladu proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví 1 000
c) Přijetí žádosti  
- o vydání osvědčení o právu přednosti (prioritní doklad) 600
- o zápis převodu 600
- o zápis licence 600
- o zápis zástavního práva 600
- o konverzi evropské přihlášky za každý stát, do kterého bude přihláška zaslána 600
Položka 141
 
a) Přijetí žádosti o zápis označení původu/zeměpisného označení 4 000
b) Přijetí žádosti o mezinárodní zápis označení původu 2 500
c) Přijetí návrhu na zrušení zápisu označení původu/zeměpisného označení 2 000
d) Postoupení žádosti o ochranu označení původu/zeměpisného označení Komisi Evropských společenství 500

Poznámka

Poplatky podle položek 140 a 141 písmeno b) tohoto sazebníku se vybírají za úkony prováděné podle Madridské dohody o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek, podle Protokolu k Madridské dohodě, popřípadě podle Lisabonské dohody na ochranu označení původu a o jejich mezinárodním zápisu u Mezinárodního úřadu Světové organizace duševního vlastnictví v Ženevě.

Datum poslední aktualizace – 26.07.2011 14:53