Úřad průmyslového vlastnictví

Mezinárodní ochranná známka - obecné informace


Ochranné známky zapsané v České republice je možné prostřednictvím Úřadu průmyslového vlastnictví přihlásit jako tzv. mezinárodní ochranné známky do některých dalších států (viz seznam smluvních států a organizací) na základě Madridské dohody o mezinárodním zápisu ochranných známek a na základě Protokolu k této dohodě.

Madridská dohoda a Protokol k této dohodě zajišťují příslušníkům smluvních stran možnost ochrany jejich známek ve všech smluvních státech Madridské dohody a/nebo Protokolu na podkladě jediné přihlášky, podané u Mezinárodního úřadu Světové organizace duševního vlastnictví v Ženevě prostřednictvím příslušného zápisného úřadu původu přihlašovatele.

U přihlášky ochranné známky u Mezinárodního úřadu lze uplatnit právo přednosti z přihlášky ochranné známky v České republice za předpokladu, že mezinárodní přihláška bude u Mezinárodního úřadu podána do šesti měsíců od podání přihlášky v České republice.

Mezinárodní zápis může být uskutečněn jen na základě podání přihlášky ochranné známky v České republice, aniž by již musel být proveden její zápis do rejstříku ochranných známek v České republice. Takový mezinárodní zápis je však závislý na následném provedení zápisu předmětné ochranné známky v České republice. To znamená, že pokud nedojde k zápisu známky a řízení o přihlášce ochranné známky v České republice skončí zamítnutím přihlášky nebo zastavením řízení o přihlášce, bude příslušný mezinárodní zápis v mezinárodním rejstříku ochranných známek vedeném Mezinárodním úřadem Světové organizace duševního vlastnictví zrušen. Rozsah zrušení musí vždy odpovídat výslednému stavu základní národní přihlášky. Bude-li tedy národní přihláška v České republice zamítnuta jen pro část seznamu přihlašovaných výrobků nebo služeb, bude též mezinárodní zápis ochranné známky zrušen jen pro odpovídající část seznamu výrobků nebo služeb a pro zbývající výrobky nebo služby bude ponechán v platnosti.

Po zápisu mezinárodně přihlášené ochranné známky do mezinárodního rejstříku ochranných známek oznamuje Mezinárodní úřad mezinárodní zápis známky všem smluvním státům Madridské dohody a/nebo Protokolu k této dohodě, do nichž je mezinárodní známka přihlašována k ochraně, tj. do těch, které jsou vyznačeny v mezinárodní přihlášce ochranné známky. Smluvní státy mohou do jednoho roku od data oznámení mezinárodního zápisu odmítnout ochranu mezinárodní ochranné známce přihlášené do těchto států, odporuje-li jejich vnitrostátním předpisům. Smluvní státy Protokolu mohou na základě svého prohlášení tuto lhůtu prodloužit na osmnáct měsíců, a opírá-li se odmítnutí o námitku podanou oprávněnou osobou, může být po předchozím upozornění odmítnutí sděleno i po této lhůtě. Je-li však vyznačený stát členem obou mezinárodních smluv (Protokolu i Madridské dohody), může mezinárodní ochranné známce odmítnout na svém území ochranu pouze ve lhůtě jednoho roku od data oznámení mezinárodního zápisu, nikoliv v prodloužené lhůtě osmnácti měsíců.

Doba ochrany mezinárodní ochranné známky je deset let a může být obnovována vždy na dalších deset let.

Po provedení mezinárodního zápisu ochranné známky může její vlastník kdykoli během platnosti mezinárodního zápisu přihlašovat tuto známku do dalších smluvních států Madridské dohody a Protokolu formou tzv. následného vyznačení dalších smluvních států.

Mezinárodní zápis ochranné známky je po dobu pěti let závislý na existenci zápisu téže ochranné známky v České republice. Jestliže dojde z jakéhokoli důvodu k zániku této ochranné známky ve lhůtě pěti let od data mezinárodního zápisu, bude i její mezinárodní zápis v mezinárodním rejstříku zrušen. To platí i v případě, že se vzdání se práv k ochranné známce ze strany vlastníka, její zrušení nebo prohlášení za neplatnou týká jen části výrobků a/nebo služeb, pro něž je národní ochranná známka zapsána. V případě zrušení mezinárodního zápisu z důvodu jeho závislosti na základním národním zápisu nebo na základní národní přihlášce je jeho vlastník oprávněn ve lhůtě tří měsíců od data zrušení požádat o přeměnu mezinárodního zápisu na národní přihlášky ochranných známek ve vyznačených smluvních státech. O přeměnu se žádá přímo u zápisných úřadů jednotlivých států, které jsou v takovém případě povinny uznat datum mezinárodního zápisu ochranné známky jako datum podání národní přihlášky.

Od 1. října 2004 je možné formou mezinárodního zápisu přihlásit ochrannou známku rovněž pro Evropskou unii jako celek tím, že přihlašovatel v žádosti o mezinárodní zápis vyznačí Evropskou unii. O ochraně známky na území Evropské unie rozhoduje Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) v Alicante. Jestliže tento úřad odmítne mezinárodní ochranné známce pro území Evropské unie ochranu nebo účinky mezinárodního zápisu ochranné známky pro Evropskou unii zaniknou, (např. z důvodu prohlášení známky za neplatnou), může přihlašovatel požádat o přeměnu vyznačení Evropské unie jako celku na žádost o následné vyznačení mezinárodního zápisu ochranné známky pro jednotlivé členské státy Evropské unie podle svého výběru. Přihlašovatel si rovněž může určit, zda bude žádat o následné vyznačení v členských státech pro celý seznam výrobků nebo služeb nebo jen pro část tohoto seznamu. Dále se přihlašovatel může rozhodnout pro přeměnu vyznačení Evropské unie v mezinárodním zápisu ochranné známky na národní přihlášky v jednotlivých členských státech. V tom případě žádá o přeměnu přímo u zápisných úřadů těchto států podle nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ve znění nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2015/2424.

Žádost o přeměnu vyznačení Evropské unie na následné vyznačení členských států podává přihlašovatel k Mezinárodnímu úřadu prostřednictvím EUIPO ve lhůtě stanovené platným nařízením, tj. ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy nastaly rozhodné skutečnosti (např. vydání oznámení o odmítnutí ochrany ze strany EUIPO). Žádost se podává na zvláštním formuláři Mezinárodního úřadu Světové organizace duševního vlastnictví MM16, který je k dispozici na adrese http://www.wipo.int. Pro následné vyznačení členských států bude uznáno datum dne, kdy bylo do mezinárodního rejstříku zapsáno datum vyznačení Evropské unie. V důsledku uvedené přeměny budou rozhodovat o přiznání nebo odmítnutí ochrany předmětné mezinárodní ochranné známce zápisné úřady vybraných členských států Evropské unie v souladu s vlastními známkoprávními předpisy.

Přihlašování do států, které nejsou členy Madridské dohody o mezinárodním zápisu ochranných známek nebo Protokolu k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek
Pokud chce vlastník ochranné známky získat pro tuto známku ochranu ve státě, který není smluvním státem Madridské dohody nebo Protokolu k této dohodě, musí žádat o její registraci tzv. národní cestou, tedy přímo u úřadu průmyslového vlastnictví tohoto státu, zpravidla prostřednictvím tamějšího oprávněného zástupce a podle vlastních známkoprávních předpisů tohoto státu. Tímto způsobem lze přihlašovat ochranné známky i do jednotlivých států, které jsou členy Madridské dohody nebo Protokolu k této dohodě, jakož i do jednotlivých států Evropské unie.
 

Datum poslední aktualizace – 01.04.2016 13:29