Úřad průmyslového vlastnictví

Poplatky


SPRÁVNÍ POPLATKY

ZÁKON č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích
Příloha: Sazebník správních poplatků

 

(poplatky se hradí na účet 3711-21526001/0710)
Variabilní symboly a číslování přihlášek ochranných známek
Číslo přihlášky je označeno: O, pomlčkou a pořadovým číslem
Např.: O-8516, O-141141
Variabilní symbol (VS) se skládá z číslice 3 + pořadové číslo přihlášky
Např. pro O-8516 je VS: 38516, pro O-141141 je VS: 3141141.
V případě, kdy je placeno za nově podanou přihlášku a není plátci známé její číslo, lze uhradit poplatek pouze na první číslo variabilního symbolu, tj. 3. V tomto případě musí být název účtu plátce shodný s názvem/jménem přihlašovatele nebo zástupce, aby bylo možné platbu identifikovat.


Pro lepší identifikaci platby doporučujeme do poznámky pro příjemce napsat znění ochranné známky nebo název přihlašovatele.

Položka 126
 
Vydání stejnopisu, opisu, výpisu z rejstříku, spisů, úředních listin a záznamů za každou i započatou stránku 100
Za každou i započatou stránku, je-li pořizována na kopírovacím stroji nebo na tiskárně počítače 15

Poznámka

Každou započatou stránkou se pro účely tohoto zákona rozumí vydaná stránka formátu A4 a menší.

Položka 127

 
a) Přijetí žádosti  
- o první prodloužení lhůty 200
- o každé další prodloužení lhůty 500
- o prominutí zmeškání lhůty 1 000
b) Přijetí rozkladu proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví 1 000
c) Přijetí žádosti  
- o vydání osvědčení o právu přednosti (prioritní doklad) 600
- o zápis převodu 600
- o zápis licence 600
- o zápis zástavního práva 600
- o konverzi evropské přihlášky za každý stát, do kterého bude přihláška zaslána 600

Poznámka
V řízeních týkajících se ochranných známek je poplatek za přijetí rozkladu podle písmene b) této položky splatný ve lhůtě pro podání rozkladu. Není-li poplatek zaplacen ve lhůtě splatnosti, považuje se rozklad za nepodaný a ustanovení o zaplacení poplatku po lhůtě splatnosti a o výzvě k tomuto zaplacení se nepoužijí.

Položka 138
 
a) Přijetí přihlášky  
- individuální ochranné známky do tří tříd výrobků nebo služeb 5 000
- kolektivní a certifikační ochranné známky do tří tříd výrobků nebo služeb 10 000
- za každou třídu výrobků nebo služeb nad tři třídy 500
b) Přijetí žádosti o přeměnu přihlášky nebo ochranné známky Evropské unie do tří tříd výrobků a služeb 5 000
- za každou další třídu výrobků a služeb nad tři třídy 500
c) Přijetí žádosti o rozdělení přihlášky  
- za každou nově vzniklou přihlášku 5 000
d) Přijetí žádosti o rozdělení zapsané ochranné známky  
- za každou nově vzniklou ochrannou známku 5 000
e) Přijetí námitek proti zápisu zveřejněného označení do rejstříku 1 000

Poznámka

1. Poplatek za přijetí přihlášky ochranné známky podle písmene a) této položky je splatný do 1 měsíce ode dne přijetí přihlášky.

2. Poplatek za přijetí žádosti o přeměnu přihlášky nebo ochranné známky Evropské unie podle písmene b) této položky je splatný do 2 měsíců od doručení výzvy podle zákona upravujícího ochranné známky.

3. Poplatek za podání námitek podle písmene e) této položky je splatný ve lhůtě pro podání námitek.

4. Není-li poplatek podle písmene a) nebo e) této položky zaplacen ve lhůtě splatnosti, považuje se přihláška nebo námitky za nepodané a ustanovení o zaplacení poplatku po lhůtě splatnosti a o výzvě k tomuto zaplacení se nepoužijí.

5. Je-li poplatek podle písmene a) odrážky třetí této položky zaplacen v nesprávné výši, vyzve Úřad průmyslového vlastnictví po uplynutí lhůty pro zaplacení poplatku za přijetí přihlášky k zaplacení nedoplatku ve lhůtě 15 dnů ode dne, který následuje po doručení výzvy. Není-li nedoplatek zaplacen ani v této lhůtě, považuje se přihláška za podanou v rozsahu tříd výrobků a služeb, na které se vztahuje zaplacená částka. Není-li zřejmé, na které třídy výrobků a služeb se má zaplacená částka vztahovat, považuje se přihláška za podanou v rozsahu tříd výrobků nebo služeb uvedených v přihlášce v pořadí od nejnižší, které zaplacená částka zahrnuje. Ustanovení o zaplacení poplatku po lhůtě splatnosti se u nedoplatku nepoužije.
 

Položka 139
 
a) Přijetí žádosti  
- o obnovu zápisu individuální ochranné známky 2 500
- o obnovu zápisu kolektivní a certifikační ochranné známky 5 000
- o obnovu zápisu individuální ochranné známky podané po uplynutí ochranné doby, nejpozději však
do šesti měsíců od tohoto data
5 000
- o obnovu zápisu kolektivní a certifikační ochranné známky podané po uplynutí ochranné doby, nejpozději však
do šesti měsíců od tohoto data
10 000
b) Přijetí návrhu na zrušení nebo prohlášení neplatnosti ochranné známky 2 000

Poznámka 

1. Poplatek podle písmene a) této položky je splatný ve lhůtě pro podání žádosti podle zákona upravujícího ochranné známky. Není-li poplatek zaplacen ve lhůtě splatnosti, vyzve Úřad průmyslového vlastnictví po uplynutí lhůty splatnosti k zaplacení ve lhůtě 15 dnů ode dne, který následuje po doručení výzvy. Není-li poplatek zaplacen ani v této lhůtě, považuje se žádost o obnovu zápisu ochranné známky za nepodanou a ustanovení o zaplacení poplatku po lhůtě splatnosti se nepoužijí.

2. Poplatek podle písmene b) této položky je splatný do 1 měsíce ode dne přijetí návrhu. Není-li poplatek podle písm. b) této položky zaplacen ve lhůtě splatnosti, považuje se návrh na zrušení nebo prohlášení neplatnosti ochranné známky za nepodaný a ustanovení o zaplacení poplatku po lhůtě splatnosti a o výzvě k tomuto zaplacení se nepoužijí.

3. V případě, že Úřad průmyslového vlastnictví pravomocným rozhodnutím ochrannou známku zruší nebo prohlásí za neplatnou a soud toto rozhodnutí následně zruší, je poplatek podle písmene a) této položky splatný do 2 měsíců ode dne doručení rozsudku poplatníkovi.

4. V případě, že Úřad průmyslového vlastnictví nezapíše ochrannou známku do 118 měsíců ode dne přijetí přihlášky, je poplatek za přijetí žádosti o obnovu zápisu ochranné známky podle písmene a) této položky splatný do 2 měsíců ode dne zápisu ochranné známky do rejstříku.
 

Položka 140
 
Přijetí žádosti  
- o mezinárodní zápis ochranné známky 2 500
- o obnovu mezinárodního zápisu ochranné známky 3 000
- o územní rozšíření nebo zúžení mezinárodního zápisu ochranné známky 500

Poznámka
Poplatky podle položek 140 a 141 písmeno b) tohoto sazebníku se vybírají za úkony prováděné podle Madridské dohody o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek, podle Protokolu k Madridské dohodě, popřípadě podle Lisabonské dohody na ochranu označení původu a o jejich mezinárodním zápisu u Mezinárodního úřadu Světové organizace duševního vlastnictví v Ženevě.

 

Datum poslední aktualizace – 24.06.2019 14:40