Úřad průmyslového vlastnictví

Poplatky


SPRÁVNÍ POPLATKY

ZÁKON č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích
Příloha: Sazebník správních poplatků

(poplatky se hradí na účet 3711-21526001/0710)

Variabilní symboly a číslování přihlášek ochranných známek
Číslo přihlášky je označeno: O, pomlčkou a pořadovým číslem
Např.: O-8516, O-141141
Variabilní symbol (VS) se skládá z číslice 3 + pořadové číslo přihlášky
Např. pro O-8516 je VS: 38516, pro O-141141 je VS: 3141141.
V případě, kdy je placeno za nově podanou přihlášku a není plátci známé její číslo, lze uhradit poplatek pouze na první číslo variabilního symbolu, tj. 3. V tomto případě musí být název účtu plátce shodný s názvem/jménem přihlašovatele nebo zástupce, aby bylo možné platbu identifikovat.

Pro lepší identifikaci platby doporučujeme do poznámky pro příjemce napsat znění ochranné známky nebo název přihlašovatele.

Položka 126
 
Vydání stejnopisu, opisu, výpisu z rejstříku, spisů, úředních listin a záznamů za každou i započatou stránku 100
Za každou i započatou stránku, je-li pořizována na kopírovacím stroji nebo na tiskárně počítače 15

Poznámka

Každou započatou stránkou se pro účely tohoto zákona rozumí vydaná stránka formátu A4 a menší.

Položka 127

 
a) Přijetí žádosti  
- o první prodloužení lhůty 200
- o každé další prodloužení lhůty 500
- o prominutí zmeškání lhůty 1 000
b) Přijetí rozkladu proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví 1 000
c) Přijetí žádosti  
- o vydání osvědčení o právu přednosti (prioritní doklad) 600
- o zápis převodu 600
- o zápis licence 600
- o zápis zástavního práva 600
- o konverzi evropské přihlášky za každý stát, do kterého bude přihláška zaslána 600
Položka 138
 
a) Přijetí přihlášky  
- individuální ochranné známky do tří tříd výrobků nebo služeb 5 000
- kolektivní ochranné známky do tří tříd výrobků nebo služeb 10 000
- za každou třídu výrobků nebo služeb nad tři třídy 500
b) Přijetí námitek proti zápisu zveřejněného označení do rejstříku 1 000
Položka 139
 
a) Přijetí žádosti  
- o obnovu zápisu individuální ochranné známky 2 500
- o obnovu zápisu kolektivní ochranné známky 5 000
- o obnovu zápisu individuální ochranné známky podané po uplynutí ochranné doby, nejpozději však
do šesti měsíců od tohoto data
5 000
- o obnovu zápisu kolektivní ochranné známky podané po uplynutí ochranné doby, nejpozději však
do šesti měsíců od tohoto data
10 000
b) Přijetí návrhu na zrušení nebo prohlášení neplatnosti ochranné známky 2 000
Položka 140
 
Přijetí žádosti  
- o mezinárodní zápis ochranné známky 2 500
- o obnovu mezinárodního zápisu ochranné známky 3 000
- o územní rozšíření nebo zúžení mezinárodního zápisu ochranné známky 500

Poznámka

Poplatky podle položek 140 a 141 písmeno b) tohoto sazebníku se vybírají za úkony prováděné podle Madridské dohody o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek, podle Protokolu k Madridské dohodě, popřípadě podle Lisabonské dohody na ochranu označení původu a o jejich mezinárodním zápisu u Mezinárodního úřadu Světové organizace duševního vlastnictví v Ženevě.

Datum poslední aktualizace – 10.10.2018 16:50