Úřad průmyslového vlastnictví

Národní přihláška - informace


Zákon č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách
Vyhláška č. 97/2004 Sb. k provedení zákona o ochranných známkách


Přihláška ochranné známky se podává u Úřadu průmyslového vlastnictví, Antonína Čermáka 2a, Praha 6, PSČ 160 68, v jednom vyhotovení a smí obsahovat pouze jedno přihlašované označení.
Přihlášku ochranné známky k zápisu do rejstříku ochranných známek může podat právnická či fyzická osoba (a v případě kolektivní ochranné známky též sdružení bez právní subjektivity).
Přihlašovatel má právo přednosti před každým, kdo podá přihlášku shodné nebo zaměnitelné ochranné známky pro výrobky nebo služby téhož druhu později. Toto právo vzniká v okamžiku, kdy je přihláška doručena Úřadu.


Přihláška musí obsahovat (viz dále návod k vyplnění přihlášky ochranné známky)
1. obchodní firmu (název) či jméno a příjmení a sídlo či bydliště přihlašovatele,
2. znění či vyobrazení přihlašovaného označení,
3. seznam konkrétních výrobků a služeb přihlašovaných k ochraně včetně uvedení tříd.


Podání přihlášky podléhá správnímu poplatku
Správní poplatek za podání přihlášky je splatný ve lhůtě 1 měsíce ode dne podání přihlášky. Není-li správní poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, považuje se přihláška za nepodanou.
Úřad výzvu k úhradě nezasílá.
Správní poplatek se hradí v hotovosti v pokladně správních poplatků Úřadu, složenkou nebo převodem z účtu přihlašovatele na účet Úřadu č. 3711-21526001/0710, ČNB Praha 1. Při úhradě poplatků formou převodu se uvádí konstantní symbol 1148. Pokud se platí k již podané ochranné známce, je plátce povinen identifikovat každou platbu variabilním symbolem, vycházejícím z čísla spisu přihlášky. Jde o maximálně desetimístný kód, jehož sestavení je následující:
3 a číslo spisu ochranné známky, např. pro přihlášku čísla spisu O-452385 je variabilní symbol 3452385.
V případě, kdy je placeno za nově podanou přihlášku a není plátci známo číslo spisu přihlášky, uvádí se jako variabilní symbol číslo 3. V tomto případě se název účtu plátce musí shodovat s přihlašovatelem (nebo jeho zástupcem).

Správní poplatek lze uhradit i kolkem (pouze do výše 5000,- Kč).


Rešerše

Protože zákon o ochranných známkách nedovoluje zapisovat shodné ochranné známky pro stejné výrobky a služby, doporučujeme před podáním přihlášky provedení rešerše. Informativní rešerši je možné provést samostatně v rešeršní databázi ochranných známek na Internetu (http://www.upv.cz) nebo v informačních zdrojích ochranných známek ve studovně Úřadu (Antonína Čermáka 2a, Praha 6). V rešeršním středisku ochranných známek nebo na písemnou žádost provedou rešerši za úhradu pracovníci Úřadu.


Platnost ochranné známky

Ochranná známka po zápisu platí deset let ode dne podání přihlášky. Zápis ochranné známky se na žádost vlastníka ochranné známky obnoví, a to vždy na dalších 10 let. Žádost o obnovu zápisu ochranné známky se podává nejdříve 12 měsíců před skončením doby platnosti.


Potvrzení o přijetí přihlášky

Pokud přihlašovatel požaduje zaslání „Potvrzení o přijetí přihlášky“, musí toto potvrzení, v němž je vyplněna adresa pro doručení a znění přihlašovaného označení přiložit k přihlášce. Úřad po přijetí přihlášky zašle potvrzení zpět s uvedeným datem podání a přiděleným číslem spisu. Toto potvrzení je dokladem o podání přihlášky ochranné známky, není osvědčením o zápisu známky do rejstříku.
1/2008


Návod k vyplnění přihlášky ochranné známky

1. Údaje o ochranné známce
Nemá-li přihlašovatel požadavek na zvláštní grafickou úpravu, uvede údaj, že požaduje zápis ochranné známky v běžném písmu - ochranná známka slovní. V tomto případě se nepřikládají k přihlášce fotokopie přihlašovaného označení.
Druh ochranné známky (slovní, kombinovaná, obrazová, prostorová), provedení (černobílé, barevné) a údaj o kolektivní ochranné známce (ano, ne) se vyznačí.
Pokud je ochranná známka tvořena pouze barvou nebo kombinací barev (neobsahuje žádné jiné grafické nebo slovní prvky), uvedou se názvy či čísla barev s uvedením použité vzorkovnice barev.
2. Zástupce přihlašovatele
Vyplňuje se v případě, že přihlašovatel je zastoupen advokátem či patentovým zástupcem nebo obecným zmocněncem podle správního řádu. Pokud je prezidiální plná moc uložena u Úřadu, uvede se číslo přidělené této plné moci Úřadem. V ostatních případech se nevyplňuje.
3. Přihlašovatel
Pole obsahuje obchodní firmu či název, popřípadě jméno a příjmení přihlašovatele a jeho sídlo či trvalé bydliště. Telefon a číslo faxu se uvádějí pro potřeby osobního styku s osobou, která je oprávněna jednat za přihlašovatele.
4. Adresa pro doručování
Uvádějte pouze v případech, kdy na tuto adresu má být doručována veškerá korespondence a je odlišná od adresy zástupce nebo přihlašovatele (body 2 a 3).
5. Právo přednosti podle mezinárodní smlouvy
Pokud zahraniční přihlašovatel uplatňuje právo přednosti podle mezinárodní smlouvy podle ustanovení § 20 odst. 2 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, musí tak učinit již v přihlášce ochranné známky a doložit je do tří měsíců od jejího podání, jinak je Úřad nepřizná. V přihlášce musí být uvedeno číslo prioritní přihlášky, datum jejího podání a stát, odkud přihlašovatel právo přednosti uplatňuje.
6. Znění nebo vyobrazení ochranné známky
V této části přihlašovatel uvede znění přihlašovaného označení. Není-li přihlašované označení slovní v běžném písmu, přiloží přihlašovatel 3 ks vyobrazení v rozměru minimálně A8, maximálně A4, a to v provedení, které je schopné další reprodukce. Obsahuje-li označení údaje v jiném písmu než latince, přihlašovatel uvede přepis těchto údajů do latinky.
7. Seznam výrobků a služeb
Výrobky a služby se v přihlášce uvedou seřazené vzestupně podle tříd mezinárodní klasifikace (třída 1 až 45). Text třídníku je vystaven na internetových stránkách úřadu (Třídníky - ochranné známky) nebo je možno jej obdržet u Úřadu. Každé skupině výrobků nebo služeb musí předcházet číslo třídy, do níž výrobky nebo služby patří. Doporučuje se alespoň jednu kopii seznamu výrobků a služeb přiložit na samostatném listu.
Příklad:
(1) chemické výrobky pro průmysl; (25) oděvy, obuv.

8. Přílohy
Označte křížkem přílohy, které jsou přiloženy k přihlášce, a uveďte počet doplňujících listů, jsou-li použity.
9. Správní poplatek
Místo pro vyznačení způsobu platby správního poplatku za podání přihlášky. Přihlašovatel ochranné známky je povinen ve lhůtě 1 měsíce ode dne podání přihlášky zaplatit správní poplatky podle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích (položka 138 písmeno a) Sazebníku); není-li správní poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, považuje se přihláška za nepodanou. Lhůtu pro zaplacení správního poplatku nelze prodloužit a její zmeškání nelze prominout.
Přihlašovatel podepíše tuto Žádost na určeném místě, případně otiskne firemní razítko.
1/2008


Poučení pro žadatele o převod práva k OZ

Zákon o ochranných známkách č. 441/2003 Sb.

Žádost o převod práva k ochranné známce se podává písemně u Úřadu průmyslového vlastnictví, Antonína Čermáka 2a, Praha 6, PSČ 160 68 v jednom vyhotovení. Žádost může obsahovat více ochranných známek, jde-li o téhož vlastníka a nabyvatele.

K žádosti se přikládá jeden z těchto dokladů:

1. Datovaná smlouva o převodu nebo úředně ověřená kopie, úředně ověřený výňatek ze smlouvy, z něhož je patrná změna vlastníka, potvrzení o převodu (formulář Úřadu), doklad o převodu (formulář Úřadu).

2. Pokud dochází k převodu práva z jiných důvodů, doklad potvrzující tuto skutečnost. Žádost o převod ochranné známky podléhá správnímu poplatku ve výši 600,- Kč. Správní poplatek se hradí složenkou nebo převodem z účtu na účet Úřadu průmyslového vlastnictví č. 3711-21526-001/0710 vždy s uvedením variabilního symbolu platby. Variabilní symbol platby je identifikací platby a musí být vždy uveden. Rovněž je možné správní poplatek za převod uhradit vylepením kolků nebo v hotovosti v pokladně Úřadu.

Jde o číselný kód, jehož sestavení je následující:

3. a číslo spisu příslušné ochranné známky.

Příklady:
číslo spisu: O-141141 variabilní symbol: 3141141
O-84257 384257
O-8516 38516

Veškeré platby i k registrovaným ochranným známkám se platí na variabilní symbol čísla spisu přihlášky. Konstantní symbol u převodu z účtu je 1148.

Datum poslední aktualizace – 13.11.2018 10:30