Úřad průmyslového vlastnictví

Řízení o přihlášce ochranné známky Evropské unie


Přihláška ochranné známky Společenství

Přihlášku ochranné známky Společenství lze podat podle volby přihlašovatele u OHIM (osobně, poštou, faxem či elektronicky) nebo u úřadu průmyslového vlastnictví členského státu, případně u Úřadu pro ochranné známky Beneluxu. Přihláška takto podaná má stejné účinky, jako by byla podána ke stejnému datu u OHIM. Pokud bude přihláška OZS podána u ÚPV ČR je přihlašovatel povinen zaplatit správní poplatek za předání spisu do OHIM ve výši 500 Kč. Jakýkoli způsob podání (osobně, poštou, faxem, elektronicky) je považován za originální podání přihlášky. Nicméně podání učiněné elektronicky je výhodnější z hlediska nižšího poplatku za podání přihlášky (individuální ochranné známky) 900 Eur, zatímco podání v papírové podobě je zpoplatněno částkou ve výši 1050 Eur (Přehled poplatků naleznete v sekci „Poplatky týkající se OZS“).
 
Elektronicky vyplnitelný formulář s návodem v českém jazyce naleznete zde:
 
 
Zastoupení
 
Přihlašovatel z ČR (FO, PO) nemusí být před OHIM zastoupen.
 
Pouze v případě, že je přihlašovatelem osoba fyzická nebo právnická, která nemá na území Společenství bydliště nebo sídlo ani skutečný průmyslový či obchodní podnik, musí být v řízení před OHIM zastoupena kvalifikovaným zástupcem; to však neplatí pro samotné podání přihlášky ochranné známky Společenství.
 
Jazyky
 
Přihláška ochranné známky Společenství se podává v kterémkoli z úředních jazyků Evropského společenství (tedy i v českém jazyce).
 
Úředních jazyků OHIM je však pouze pět: angličtina, francouzština, němčina, italština a španělština.
 
Přihlašovatel musí proto v přihlášce uvést i druhý jazyk, který je jazykem OHIM a s jehož možným užitím pro řízení námitkové, zrušovací nebo řízení o neplatnosti souhlasí. Tento jazyk může OHIM používat také v písemných sděleních přihlašovateli, pokud nebyla přihláška podána v některém z pěti úředních jazyků OHIM.
 
Námitky a návrh na zrušení nebo neplatnost musí být podány v některém jazyce OHIM. Pokud je jazyk podání shodný s jedním z úředních jazyků OHIM, bude jazykem řízení o námitkách nebo zrušovacího řízení tento jazyk. Stejně tak bude jazykem řízení druhý jazyk označený v přihlášce pro tyto účely.
 
Přihlášky, zápisy do rejstříku a jiné informace se ve Věstníku zveřejňují ve všech úředních jazycích Evropské unie.
 
Právo přednosti (priorita)
 
Ten, kdo podal přihlášku ochranné známky v některém členském státě nebo pro některý členský stát Pařížské úmluvy nebo Dohody o založení Světové obchodní organizace, nebo jeho právní nástupce, může pro účely podání přihlášky ochranné známky Společenství uplatnit právo přednosti z této dřívější přihlášky.
 
Výstavní priorita
 
Přihlašovatel ochranné známky Společenství, který vystavil výrobky nebo služby označené přihlašovanou známkou na úřední mezinárodní výstavě nebo na mezinárodní výstavě úředně uznané podle Úmluvy o mezinárodních výstavách, může za podmínky, že podá přihlášku ve lhůtě šesti měsíců ode dne prvního vystavení výrobků nebo služeb označených přihlašovanou známkou, uplatňovat k tomuto dni právo přednosti.
 
Vstup do práv starší národní známky (seniorita)
 
V čem je podstata seniority: majitel starší ochranné známky, zapsané v některém členském státě (včetně známky mezinárodní zapsané s účinkem pro některý členský stát ), který podá přihlášku totožné známky jako známky Společenství pro tytéž výrobky nebo služby nebo některé z nich, může uplatnit nárok, aby ochranná známka Společenství vstoupila do práv dřívější známky v tom členském státě, ve kterém nebo pro který byla zapsána.
 
Účinkem nástupnictví je, že i v případě, kdy se majitel ochranné známky Společenství vzdá starší známky nebo ji nechá zaniknout, je oprávněn nadále požívat stejných práv, jaká by byl měl, kdyby starší známka byla i nadále zapsána.
 
Průzkum
 
Po podání přihlášky OHIM zkoumá, zda jsou splněny náležitosti podání, zda je přihlašovatel oprávněn být majitelem ochranné známky Společenství, zda neexistují absolutní důvody zamítnutí přihlášky.
 
Absolutní důvody zápisné nezpůsobilosti
 
Přihláška ochranné známky je zamítnuta, vykazuje-li přihlašované označení některé z vlastností, které jsou uvedeny v článku 7 nařízení.
 
Přihláška se zamítne:
 
 • nemá-li přihlašované označení rozlišovací způsobilost;
 • je-li známka tvořena výlučně označeními nebo údaji, které mohou v některém z členských států sloužit v obchodě k označení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobku či poskytnutí služby nebo jiných jejich vlastností;
 • je-li označení tvořeno výlučně označeními nebo údaji, které jsou obvyklé v běžném jazyce některého členského státu nebo v poctivých a zavedených obchodních zvyklostech.
Tyto důvody k zamítnutí přihlášky ochranné známky lze překonat, jestliže přihlašované označení získalo užíváním ve vztahu k výrobkům nebo službám, pro něž je požadován jeho zápis do rejstříku, rozlišovací způsobilost či tzv. „druhotný význam“.
 
Další absolutní důvody k zamítnutí, jsou:
 
 • je-li označení tvořeno výlučně tvarem, který je dán samotnou povahou výrobku, nebo tvarem výrobku nezbytným pro dosažení technického výsledku, případně tvarem, který dodává výrobku podstatnou hodnotu;
 • označení, která odporují veřejnému pořádku nebo přijatým morálním zásadám;
 • označení, která jsou takové povahy, že mohou v některém členském státě klamat veřejnost, např. ohledně povahy, jakosti nebo zeměpisného původu výrobku nebo služby;
 • označení, k jejichž zápisu nedaly příslušné orgány souhlas a musí být zamítnuta podle čl. 6 ter Pařížské úmluvy;
 • označení obsahující jiné znaky, emblémy nebo erby, než ty, na které se vztahuje čl. 6 ter Pařížské úmluvy, a která představují zvláštní veřejný zájem, pokud příslušný orgán nedal souhlas k jejich zápisu;
 • ochranné známky pro vína nebo lihoviny, které obsahují zeměpisné označení nebo sestávají z takového označení, ve vztahu k takovým vínům nebo lihovinám, které nemají uváděný původ;
 • ochranné známky, které obsahují označení původu nebo zeměpisné označení zapsané v souladu s nařízením Rady (ES) č. 510/2006 ze dne 20. března 2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin nebo z něj sestávají, pokud odpovídají jedné ze situací, které upravuje článek 13 uvedeného nařízení, a týkají se stejného druhu výrobku, za podmínky, že žádost o zápis ochranné známky byla podána po dni, k němuž byla Komisi podána žádost o zápis označení původu nebo zeměpisného označení.
Všechny výše uvedené důvody platí, i když jako důvody k zamítnutí existují jen v části Společenství, tedy např. v jediném členském státě.
 
Relativními důvody zápisné nezpůsobilosti označení (včetně shodnosti označení pro shodné výrobky a služby) se v průzkumu OHIM zabývá pouze co do vypracování rešeršní zprávy Společenství a následného vyrozumění majitele starších OZS nebo starších přihlášek OZS uvedených v rešeršní zprávě Společenství. Práva z dřívější OZS nebo přihlášky OZS lze tedy u OHIM uplatnit pouze v řízení „inter partes“ na základě podání námitek ve lhůtě tří měsíců od zveřejnění přihlášky OZS ve věstníku OHIM.
 
Rešerše
 
Je-li přihlášce přiznáno datum podání, OHIM vyhotoví rešeršní zprávu, v níž jsou uvedeny starší ochranné známky Společenství, nebo starší přihlášky ochranných známek Společenství, jejichž existence byla zjištěna a které by mohly být namítány vůči zápisu ochranné známky Společenství, která je předmětem přihlášky.
 
Jestliže v okamžiku podání přihlášky OZS přihlašovatel požádá, aby byla rešeršní zpráva vypracována i ústředními úřady průmyslového vlastnictví členských států a zaplatí v příslušné lhůtě poplatek za rešerši, pak jakmile bylo přihlášce OZS přiznán den podání, předá OHIM kopii této žádosti ústředním úřadům průmyslového vlastnictví všech členských států, které oznámily OHIM své rozhodnutí provádět rešerše přihlášek OZS ve svém rejstříku ochranných známek.
 
Každý takový úřad předá OHIM ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy obdržel přihlášku OZS, rešeršní zprávu, která buď uvádí starší národní ochranné známky nebo starší přihlášky národních ochranných známek, jejichž existence byla zjištěna a které by mohly být namítány vůči zápisu ochranné známky Společenství, která je předmětem přihlášky, nebo konstatuje, že rešerše taková práva neodhalila.
 
OHIM předá neprodleně přihlašovateli ochranné známky Společenství rešeršní zprávu Společenství a na požádání též vnitrostátní rešeršní zprávy.
 
OHIM nezamítne z moci úřední přihlášku OZS na základě zjištěných starších práv; nejdříve po uplynutí lhůty jednoho měsíce ode dne odeslání rešeršních zpráv přihlašovateli se přihláška zveřejní ve věstníku OHIM.
Po zveřejnění přihlášky OZS vyrozumí OHIM o zveřejnění přihlášky majitele starších OZS nebo starších přihlášek OZS uvedených v rešeršní zprávě Společenství.
 
Námitky (Relativní důvody zamítnutí)
 
Námitky mohou podat do tří měsíců od zveřejnění přihlášky majitelé starších práv, vyjmenovaných v čl. 8 nařízení.
 
Relativními důvody zamítnutí přihlášky jsou tyto skutečnosti: 
 
 • přihlašované označení je totožné se starší ochrannou známkou a výrobky nebo služby, pro které je přihlášeno, jsou totožné s těmi, pro které je zapsána starší ochranná známka;
 • jestliže z důvodu totožnosti nebo podobnosti se starší ochrannou známkou a z důvodu totožnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb, které obě známky označují, existuje nebezpečí záměny v povědomí veřejnosti na území, na němž je starší ochranná známka chráněna; nebezpečí záměny zahrnuje i nebezpečí asociace se starší ochrannou známkou.
"Staršími ochrannými známkami" se přitom rozumějí následující druhy ochranných známek, jejichž přihlášky mají dřívější datum podání, než je datum podání přihlášky ochranné známky Společenství, s případným přihlédnutím k uplatněnému právu přednosti: 
 
 • ochranné známky Společenství,
 • ochranné známky zapsané v některém členském státě nebo mezinárodní ochranné známky zapsané s účinky pro některý členský stát; přihlášky výše uvedených ochranných známek s výhradou jejich zápisu;
 • ochranné známky, které jsou k datu podání přihlášky ochranné známky Společenství, popřípadě k datu uplatněného práva přednosti v některém členském státě ve smyslu článku 6 bis Pařížské úmluvy obecně známé.
Nařízení řadí k relativním důvodům zamítnutí také skutečnost, že přihlášku podal tzv. „nehodný zástupce“: na základě námitek ze strany majitele ochranné známky není ochranná známka zapsána, jestliže přihlášku podal jednatel nebo zástupce majitele ochranné známky svým vlastním jménem a bez souhlasu majitele, ledaže by tento jednatel nebo zástupce své jednání ospravedlnil.
 
Nařízení poskytuje určitou ochranu i nezapsaným označením: na základě námitek ze strany majitele nezapsané známky nebo jiného označení užívaných v obchodním styku, jejichž význam není pouze lokální, se přihlášená ochranná známka nezapíše, pokud podle práva členského státu, které se na toto označení vztahuje: 
 
 • práva k tomuto označení vznikla před datem podání přihlášky ochranné známky Společenství, popřípadě před datem práva přednosti, uplatněného ve vztahu k přihlášce ochranné známky Společenství;
 • toto označení poskytuje svému majiteli právo zakázat užívání pozdější ochranné známky.
Zvláštní pozornost je věnována známkám, které mají dobré jméno neboli reputaci: na základě námitek majitele starší ochranné známky ve smyslu odst. 2 se rovněž nezapíše ochranná známka, je-li totožná nebo podobná starší ochranné známce a má-li být zapsána pro výrobky nebo služby, které nejsou podobné těm, pro které je starší ochranná známka zapsána, jde-li o starší ochrannou známku Společenství, která má v rámci Společenství dobré jméno, nebo o starší známku národní, která má dobré jméno v příslušném členském státě, a užívání přihlašované ochranné známky bez řádného důvodu by neprávem těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim bylo na újmu.
 
Námitky musí být podány písemně a musí být odůvodněny. Podmínkou jejich projednání je rovněž zaplacení poplatku.
 
Neodmítne-li OHIM námitky jako nepřípustné, sdělí je přihlašovateli a vyzve jej, aby se k nim ve stanovené lhůtě vyjádřil. Současně jej upozorní, že námitkové řízení se považuje za úředně zahájené dva měsíce po podání námitky. V této dvouměsíční lhůtě mají obě strany možnost smírného vyřešení problému. Pokud k tomu skutečně dojde, vrátí OHIM namitateli poplatek.
 
Námitkové řízení konči buď zamítnutím námitky, nebo zamítnutím přihlášky. Přihláška může být také zamítnuta i jen pro část výrobků či služeb, pro které nelze ochrannou známku zapsat. Rozhodnutí o zamítnutí přihlášky se zveřejní, jakmile se stane konečným.
 
Zpětvzetí, omezení a změna přihlášky
 
Přihlašovatel může kdykoli vzít zpět přihlášku ochranné známky Společenství nebo omezit seznam výrobků nebo služeb, který obsahuje.
 
Zápis do rejstříku
 
Vyhovuje-li přihláška stanoveným požadavkům a nebyly-li podány námitky nebo byly-li námitky konečným rozhodnutím zamítnuty, zapíše se známka do rejstříku jako ochranná známka Společenství.
 
OHIM vydá majiteli ochranné známky Společenství osvědčení o jejím zápisu.
 
Doba platnosti a obnova zápisu, změna ochranné známky
 
Doba platnosti zápisu ochranné známky Společenství do rejstříku je deset let ode dne podání přihlášky. Zápis může být obnoven, a to vždy na období deseti let.
 
V zapsané ochranné známce nelze během doby platnosti zápisu ani při jeho obnovení provádět změny.
 
Jestliže však ochranná známka obsahuje jméno a adresu majitele, může být na žádost majitele zapsána do rejstříku každá jejich změna, která se nedotkne podstatným způsobem totožnosti známky tak, jak byla původně zapsána.
 
Konverze neboli přeměna na přihlášku národní ochranné známky
 
Přihlašovatel ochranné známky Společenství, jehož přihláška byla zamítnuta či vzata zpět, nebo majitel ochranné známky Společenství, jejíž účinky zanikly, může požádat o přeměnu své přihlášky nebo ochranné známky Společenství na přihlášku národní ochranné známky.
 
Žádost o konverzi je třeba podat do tří měsíců od rozhodné skutečnosti, kterou je podle povahy věci sdělení OHIM, zpětvzetí přihlášky, skončení platnosti zápisu, nabytí právní moci soudního rozhodnutí apod. Následně OHIM posoudí žádost o konverzi z hlediska přípustnosti postoupení této žádosti jednotlivým národním úřadům. Konstatování důvodů, které vylučují provedení přeměny OZS/ přihlášky OZS na národní OZ/ přihlášku OZ je zcela v pravomoci OHIM.
 
Žádost se podává u OHIM a musí v ní být uvedeny členské státy, v nichž má být provedeno řízení o zápisu národní ochranné známky. Žádost se považuje za podanou až po zaplacení poplatku za převod.
 
Je-li žádost o konverzi posouzena jako přípustná, předá ji OHIM úřadům průmyslového vlastnictví států, které jsou v ní uvedeny.
 
Úřad průmyslového vlastnictví ČR po přihlašovateli požaduje, aby ve lhůtě nejméně dvou měsíců předložil:  
 
 • překlad žádosti a jejich příloh do českého jazyka
 • vyobrazení ochranné známky v počtu stanoveném prováděcím právním předpisem, není-li označení v běžném písmu
 • adresu pro doručování v České republice
a zaplatil národní přihlašovací poplatek (5000 Kč).
 
V případě žádosti o přeměnu ochranné známky Společenství podané z důvodu neobnovení jejího zápisu požaduje ÚPV zaplacení správního poplatku za obnovu ochranné známky ve výši 2500 Kč.
 
V případě, že přihlašovatel žádost o konverzi ve stanovené nebo prodloužené lhůtě nedoplní, bude řízení o žádosti o přeměně přihlášky ochranné známky Společenství/ochranné známky Společenství na přihlášku národní ochranné známky/národní ochrannou známku zastaveno.
 
Na základě konverze je národní přihlášce, která vznikla konverzí z přihlášky ochranné známky Společenství nebo z ochranné známky Společenství, přiznáno v příslušném členském státě datum podání nebo den vzniku práva přednosti uvedené přihlášky nebo známky a případně i vstup do práv starší ochranné známky.
 
Opravné prostředky
 
Každý účastník řízení před OHIM, které skončilo vydáním rozhodnutí, se může proti tomuto rozhodnutí odvolat, pokud toto rozhodnutí nevyhovělo jeho požadavkům. Odvolání má odkladný účinek. Rozhodnutí, kterým se neukončuje řízení ve vztahu k některému z účastníků, může být napadeno odvoláním pouze společně s konečným rozhodnutím, ledaže by toto rozhodnutí připouštělo samostatné odvolání.
 
Odvolání se podává písemně u Úřadu ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení napadeného rozhodnutí.
 
Jestliže oddělení, jehož rozhodnutí je napadeno, považuje odvolání za přípustné a důvodné, může mu samo vyhovět (autoremedura). To neplatí, pokud v řízení proti podateli odvolání stojí další účastník.
 
Není-li odvolání vyhověno ve lhůtě jednoho měsíce poté, co došlo odůvodnění, postoupí se odvolání bez vyjádření k věci bezodkladně odvolacímu senátu.
 
Po projednání přípustnosti odvolání o něm odvolací senát rozhodne. Může rozhodnout místo oddělení, které napadené rozhodnutí vydalo, nebo věc této instanci vrátit k dalšímu jednání.
 
Proti rozhodnutí odvolacího senátu o odvolání lze podat žalobu k Evropskému soudnímu dvoru.
 
Soudy pro ochranné známky Společenství
 
Spory týkající se ochranných známek Společenství musí být vedeny před soudy pro ochranné známky Společenství.
 
Každý členský stát musí určit na svém území co nejnižší počet soudů pro ochranné známky Společenství první a druhé instance. V ČR plní úlohu soudu první instance Městský soud v Praze a soudem druhého stupně (odvolacím) je Nejvyšší soud v Brně.
 
Soudy pro ochranné známky Společenství mají výlučnou pravomoc:
 
 • ve věcech všech žalob pro porušení a - připouští-li to národní právo - pro hrozící porušení ochranné známky Společenství;
 • ve věcech žalob na určení, že nedochází k porušení, připouští-li je národní právo;
 • ve věcech žalob na přiměřenou náhradu za jednání následující po zveřejnění přihlášky ochranné známky Společenství, které bylo kvalifikováno jako porušení práv;
 • ve věcech protinávrhů na zrušení nebo prohlášení ochranné známky Společenství neplatnou.

Další řízení (řízení o zrušení OZS, řízení o prohlášení OZS za neplatnou)

Zrušení ochranné známky Společenství
 
Zrušení práv majitele ochranné známky Společenství může provést: 
 
 • OHIM, a to na základě návrhu, který může podat každá právnická nebo fyzická osoba;
 • nebo soud pro ochranné známky Společenství na základě protinávrhu ve sporu z porušení. 
V obou případech lze známku zrušit jen z důvodů výslovně uvedených v nařízení: 
 
 • jestliže po nepřerušené období pěti let nebyla ochranná známka ve Společenství řádně užívána pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána, a pro neužívání neexistují řádné důvody; pokud však v období mezi uplynutím této lhůty a podáním návrhu (nebo protinávrhu) začal majitel ochrannou známku řádně užívat nebo v užívání pokračoval, bude návrh (protinávrh) zamítnut, ledaže by k užívání nebo k pokračování v užívání došlo ve lhůtě tří měsíců před podáním návrhu (protinávrhu) a přípravy pro započetí užívání nebo pokračování v užívání nastaly až poté, co se majitel dozvěděl o tom, že by mohl být podán návrh (protinávrh);
 • jestliže se ochranná známka stala v důsledku činnosti nebo nečinnosti svého majitele označením, které je v obchodě obvyklé pro výrobek nebo službu, pro které je zapsána;
 • jestliže by v důsledku užívání majitelem nebo s jeho souhlasem pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána, ochranná známka mohla uvádět veřejnost v omyl, zvláště pokud jde o povahu, jakost nebo zeměpisný původ těchto výrobků nebo služeb;
 • jestliže majitel ochranné známky již nemůže být majitelem ochranné známky Společenství.

Návrh na zrušení může podat u OHIM každá fyzická nebo právnická osoba.

Rozhodnutí o zrušení práv majitele ochranné známky Společenství se zapíše do rejstříku, jakmile se stane konečným. Existuje-li důvod zrušení pouze ve vztahu k části výrobků nebo služeb, pro které je ochranná známka Společenství zapsána, práva majitele se zruší pouze ve vztahu k těmto výrobkům nebo službám.
 
Známka se ruší s účinky ke dni podání návrhu na zrušení. Na žádost účastníka však může být v rozhodnutí uvedeno jiné - dřívější - datum, ke kterému nastal důvod ke zrušení.
 
Vedle obecných důvodů zrušení se práva majitele kolektivní známky Společenství zruší na základě návrhu podaného u OHIM nebo na základě protinávrhu ve sporu z porušení, jestliže:
 
 • majitel nepřijal přiměřená opatření, aby zabránil užívání známky způsobem neslučitelným s podmínkami užívání stanovenými v pravidlech pro užívání známky;
 • způsob, jakým byla známka majitelem užívána, měl za následek, že se stala způsobilou uvést veřejnost v omyl;
 • změna pravidel pro užívání známky byla zapsána do rejstříku v rozporu s ustanoveními nařízení o kolektivní ochranné známce, vyjma případu, kdy majitel známky vyhoví požadavkům tam uvedeným novou změnou pravidel pro užívání známky.
Neplatnost ochranné známky
 
Prohlášení ochranné známky Společenství neplatnou může provést:
 
 • OHIM na návrh oprávněné osoby;
 • nebo soud pro ochranné známky Společenství na základě protinávrhu ve sporu z porušení .
V obou případech lze známku prohlásit neplatnou jen z důvodů výslovně uvedených v nařízení.
 
Absolutní důvody neplatnosti jsou:
 
 • je-li majitelem známky osoba fyzická či právnická, která není oprávněna být majitelem ochranné známky Společenství;
 • jestliže byla ochranná známka Společenství zapsána, přestože existovaly absolutní důvody pro její zamítnutí;
 • jestliže přihlašovatel v době podání přihlášky nebyl v dobré víře.
Některé ochranné známky, které byly neprávem zapsány a které v důsledku užívání dodatečně získaly rozlišovací způsobilost, nemohou již být prohlášeny neplatnými. Jde o tyto případy:
 
 • ochranné známky, které neměly rozlišovací způsobilost;
 • známky tvořené výlučně označeními nebo údaji, které mohou v některém z členských států sloužit v obchodě k označení druhu, jakosti, množství, určení, ceny, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobku či poskytnutí služby nebo jiných jejich vlastností;
 • známky tvořené výlučně označeními nebo údaji, které jsou obvyklé v běžném jazyce některého členského státu nebo v poctivých a zavedených obchodních zvyklostech.
Relativní důvody neplatnosti jsou:
 
 • stejné, jako relativní důvody zamítnutí přihlášky (viz výše);
 • může-li být podle národního práva zakázáno užívání ochranné známky Společenství na základě „jiného staršího práva“, zejména: práva na jméno, práva k portrétu, práva autorského a práva k průmyslovému vlastnictví.
Ochranná známka Společenství nemůže však být prohlášena neplatnou, jestliže majitel staršího práva před podáním návrhu poskytl výslovný souhlas se zápisem této ochranné známky do rejstříku. Také platí tzv. propadnutí práv v důsledku strpění. To znamená, že majitel starší ochranné známky (národní či známky Společenství) nebo jiného staršího označení, který po dobu pěti po sobě jdoucích let vědomě strpěl užívání pozdější ochranné známky Společenství, nemůže již navrhnout prohlášení pozdější ochranné známky neplatnou ani bránit jejímu užívání, ledaže by přihláška pozdější ochranné známky Společenství nebyla podána v dobré víře.
 
Návrh na prohlášení neplatnosti může podat u OHIM:
 
 • v případě absolutních důvodů každá fyzická nebo právnická osoba;
 • v případě relativních důvodů osoby, oprávněné podat námitku proti zápisu známky, a majitelé „jiných starších práv“ (viz výše).
Vyplývá-li z projednání návrhu na prohlášení ochranné známky neplatnou, že známka neměla být pro některé nebo pro všechny výrobky nebo služby zapsána, pak je známka ve vztahu k těmto výrobkům nebo službám prohlášena neplatnou. V opačném případě je návrh na prohlášení ochranné známky neplatnou zamítnut.
 
Prohlášení ochranné známky neplatnou je účinné od samého počátku.
 
Vedle obecných důvodů neplatnosti je kolektivní známka Společenství prohlášena neplatnou na základě návrhu podaného u OHIM nebo na základě protinávrhu ve sporu z porušení, byla-li zapsána v rozporu s ustanoveními nařízení o kolektivní ochranné známce, s výjimkou případu, kdy majitel známky vyhoví změnou pravidel pro užívání požadavkům tam uvedeným.
 
Podle nařízení nelze návrh na zrušení ochranné známky Společenství či její prohlášení neplatnou podat u národního soudu. Tyto návrhy lze podat pouze u OHIM. Pouze v případě soudního sporu o porušení práv z této ochranné známky může soud pro ochranné známky Společenství na základě protinávrhu projednávat návrh na zrušení či prohlášení neplatnosti.

Datum poslední aktualizace – 23.03.2016 08:39